image banner
.
 • 24/04/2024

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

  Cập nhật theo các Quyết định số: 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4915/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 5909/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021; 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; 4452 /QĐ-UBND ngày 08/12/2020; 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; 9353/QĐ_UBND ngày 22/9/2021; 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; 13526/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 638/QĐ-UBND Ngày 20/01/2022; 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 9107/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 11931/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; 12390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 169/QĐ-UBND ngày 09/01/2023; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/

 • 11/04/2024

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

  Cập nhật theo các Quyết định số: 2846/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; 3023/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; - 4360/QĐ-UBND ngày 01/12/2020; - 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; - 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; - 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; - 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021; - 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; - 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 1957/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 - 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 - 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; - 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; - 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; - 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 4792/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 6744/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 10479/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; 10638/QĐ-UBND ngày 13/11/2023; 11864/QĐ-UBND ngày 14/12/2023; 3776/QĐ-UBND ngày 11/4/

 • 24/02/2024

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Cập nhật theo Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 7350/QĐ-UBND ngày 26/7/2021; 8416/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 433/QĐ-UBND ngày 17/01/2022; 2445/QĐ-UBND ngày 22/3/2022; 2394/QĐ-UBND ngày 22/3/2002; 3438/QĐ-UBND ngày 18/4/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6670/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 ; 12385/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 1302/QĐ-UBND ngày 23/02/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 1615/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (112 thủ tục hành chính/ 08 lĩnh vực)

 • 24/02/2024

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ Y TẾ

  Cập nhật theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023; 1606/QĐ-UBND ngày 06/3/2023; 3805/QĐ-UBND ngày 05/5/2023; 5708/QĐ-UBND ngày 28/6/2023; 8505/QĐ-UBND ngày 19/9/2023; 12144/QĐ-UBND ngày 21/12/2023; 12182/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; 1621/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (148 thủ tục hành chính/ 9 lĩnh vực).

 • 05/01/2024

  Kết quả công khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 766/QĐ-TTg

  Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; Căn cứ kết quả đánh giá của Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh Long An, như sau:

 • 15/12/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁP

  Cập nhật theo các Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 6681/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021- 7454/QĐ-UBND ngày 27/7/2021; 8417/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 9574/QĐ-UBND ngày 30/9/2021; 3320/QĐ-UBND ngày 21/4/2023; 4793/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 5706/QĐ-UBND ngày 28/6/2023; 7066/QĐ-UBND ngày 03/8/2022; 7092/QĐ-UBND ngày 04/8/2023; 11846/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (117 thủ tục hành chính/ 14 lĩnh vực)

 • 13/11/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Cập nhật theo các Quyết định số: - 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; 3333/QĐ-UBND ngày 22/4/2021; 4039/QĐ-UBND ngày 12/5/2021; 5639/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 9231/QĐ-UBND ngày 04/10/2022; 12168/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; 12286/QĐ-UBND ngày 27/12/2022;877/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023; 3877/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; 8029/QĐ-UBND ngày 31/8/2023; 9424/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (84 thủ tục hành chính/12 lĩnh vực).

 • 09/11/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP

  Cập nhật theo các Quyết định số; 1504/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 10479/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (9 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực)

 • 10/10/2023

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH LONG AN

  Cập nhật theo Quyết định số 9003/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 • 28/08/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Cập nhật theo Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 2925/QĐ-UBND ngày 04/4/2022; 9107/QD-UBND ngày 03/10/2022; 9123/QĐ-UBND ngày 03/10/2023; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 336/QĐ-UBND ngày 12/01/2023; 3186/QĐ-UBND ngày 18/4/2023; 4184 ngày 17/5/2023; 4361/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; 4362/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; 6738/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (123 thủ tục hành chính/7 lĩnh vực).

 • 18/08/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNG

  Cập nhật theo các Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 6682/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; 11283/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; 2854/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; 7536/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (44 TTHC/ 8 lĩnh vực)

 • 15/08/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI CHÍNH

  Cập nhật theo Quyết định số 4333 /QĐ-UBND ngày 27/11/2020; 12389/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 7376/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (05 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực).

 • 14/07/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG

  Cập nhật theo Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 1914/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 642/QĐ-UBND ngày 20/01/2022; 660/QĐ-UBND ngày 01/02/2023; 2137/QĐ-UBND ngày 21/3/2023; 2984/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của; 6145/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Long An (121 thủ tục hành chính/16 lĩnh vực)

 • 18/05/2023

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Cập nhật theo Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 12326/QĐ-UBND ngày 28/12/2022; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023; 4185/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (08 lĩnh vực/ 60 thủ tục hành chính).

image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:83
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:132
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:101
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:121
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:163
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:183
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:101
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner