image banner

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
Nội dung:

Thực hiện quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 3232/UBND-THKSTTHC ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

Thanh tra tỉnh đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An để thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh.

Căn cứ quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra tỉnh gửi đến các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An theo quy định pháp luật.

Các ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản, đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2024 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tập tin tải về:
29-5-2024-thanh tra tinh.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner