image banner

Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thờia kỳ 2021 - 2030 huyện Đức Hòa

Trích yếu:
Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đức Hòa
Nội dung:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP  ngày 18/12/2020 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 2712/UBND-KTTC ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Long An về việc rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường Báo cáo số 3405/BC-PTNMT ngày 20/5/2024, UBND huyện Đức Hòa tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Hòa. Đến nay, đã hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp, hệ thống bảng biểu số liệu, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Theo quy định tại Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính Phủ; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Điều 37; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đức Hòa tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và của Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Hòa trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http://duchoa.longan.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://longan.gov.vn để các Sở, ngành tỉnh Long An, ban ngành huyện Đức Hòa, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân được biết và tham gia góp ý cho UBND huyện Đức Hòa hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Nội dung đăng tải góp ý kiến bao gồm: Báo cáo tóm tắt phương án lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Hòa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án thực hiện trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Hòa; Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Hòa.

Thời gian đăng tải và nhận ý kiến đóng góp là 30 ngày (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 18/6/2024). Các ý kiến đóng góp xin gửi về UBND huyện Đức Hòa (qua phòng Tài nguyên và Môi trường đồng thời gửi file số theo địa chỉ tnmt.duchoa@longan.gov.vn) để tổng hợp.

UBND huyện Đức Hòa thông báo để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân được biết để đóng góp ý kiến đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định./.

Tập tin tải về:
20-5-2024-duc hoa.rar
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Tất cả: 1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner