Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 27/04/2023, 10:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh
27/04/2023
Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

TỪ:

"[Cho phép Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng được chuyển hình thức thuê đất trả tiền một lần sang giao đất và cho thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số T00063) ngày 05/3/2003 do UBND tỉnh cấp, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.901,04 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.984,67 m2 (chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn phẩy sáu mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 87.916,37 m2 (tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi chín mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công
 trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 85.295,52 m2, đất trung tâm cộng đồng với diện tích 452,55 m2, đất y tế với diện tích 912,55 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.255,75 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 26, đất ở với diện tích 99.984,67 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/8/2020.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.609,58 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 8.281,73 m2(tám ngàn, hai trăm tám mươi mốt phẩy bảy mươi ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2(chín ngàn, ba trăm hai mươi bảy phẩy tám mươi lăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại thửa đất số 801 với diện tích 2.986,40 m2, thửa đất số 802 với diện tích 1.154 m2, thửa đất số 803 với diện tích 1.154 m2, thửa đất số 804 với diện tích 2.987,33 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất số 806, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2; tờ bản đồ số 26, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 16-2020 được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 20/8/2020.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2081.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức.]".

THÀNH NỘI DUNG SAU:

"I. Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Bến Lức, gồm:

Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.938,01 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.178 m2 (chín mươi chín ngàn, một trăm bảy mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 88.760,01 m2 (tám mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi phẩy không một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 86.032,51 m2, đất y tế với diện tích 1.385,26 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.342,24 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.178 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Thời hạn sử dụng đất: từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2061.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.572,61 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2 (bảy ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2 (mười ngàn, hai trăm tám mươi lăm phẩy ba mươi mốt mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2, đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày 26/01/2011 đến ngày 26/01/2061.

Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Bến Lức;

- Điều chỉnh hình thức thuê đất từ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần sang Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm do tình hình tài chính Công ty gặp khó khăn.

- Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9812015514 (số cũ 501043000054) của Công ty TNHH Việt Úc.

Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức, gồm:

Từ: "Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.938,01 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.178 m2 (chín mươi chín ngàn, một trăm bảy mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 88.760,01 m2 (tám mươi tám ngàn, bảy trăm sáu mươi phẩy không một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 86.032,51 m2, đất y tế với diện tích 1.385,26 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.342,24 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.178 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.572,61 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2 (bảy ngàn, hai trăm tám mươi bảy phẩy ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2 (mười ngàn, hai trăm tám mươi lăm phẩy ba mươi mốt mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất thương mại dịch vụ với diện tích 7.287,3 m2, đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 10.285,31 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023."

Thành: "Giao đất và cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng (địa chỉ trụ sở chính: số 30, Tỉnh lộ 830, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 205.510,62 m2 (hai trăm lẻ năm ngàn, năm trăm mười phẩy sáu mươi hai mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 1.473 m2) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư hạ tầng khu dân cư, trong đó:

1. Giao cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 187.901,04 m2 đất để đầu tư Khu dân cư Việt Úc gồm:

- Diện tích 99.984,67 m2 (chín mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi bốn phẩy sáu mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích 87.916,37 m2 (tám mươi bảy ngàn, chín trăm mười sáu phẩy ba mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, cây xanh với diện tích 85.295,52 m2, đất sinh hoạt cộng đồng với diện tích 452,55 m2, đất y tế với diện tích 912,55 m2, trạm xử lý nước thải với diện tích 1.255,75 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582 (thửa đất mới số 94), tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), đất ở với diện tích 99.984,67 m2, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

2. Cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thuê đất với tổng diện tích 17.609,58 m2 đất để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm: đất thương mại dịch vụ với diện tích 8.281,73 m2 (tám ngàn, hai trăm tám mươi mốt phẩy bảy mươi ba mét vuông), đất cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2 (chín ngàn, ba trăm hai mươi bảy phẩy tám mươi lăm mét vuông) thuộc dự án Khu dân cư Việt Úc.".

Vị trí, ranh giới khu đất: theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại một phần thửa đất số 582, cụ thể: thửa đất mới số 801 với diện tích 2.986,40 m2, thửa đất mới số 802 với diện tích 1.154 m2, thửa đất mới số 803 với diện tích 1.154 m2, thửa đất mới số 804 với diện tích 2.987,33 m2, đất thương mại dịch vụ; thửa đất mới số 806, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 9.327,85 m2; tờ bản đồ cũ số 5 (tờ bản đồ mới số 26), xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 15/3/2023.

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND huyện Bến Lức và theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng ngày 13/01/2023."

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, sự phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không gây thất thu ngân sách nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh các Quyết định giao đất qua các lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có) để yêu cầu Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 536056 (số vào sổ cấp GCN: T00063 QSDĐ/0208-LA) do UBND tỉnh cấp ngày 05/3/2003 cho Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty TNHH Công thương nghiệp Thịnh Hưng: có trách nhiệm thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   49
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​