Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 2, Ngày 17/10/2022, 10:00
Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh
17/10/2022
Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9655/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

 Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.138 m2 (bảy mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi tám mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.458 m2 (sáu mươi bốn ngàn, bốn trăm năm mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 126.491 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 14.105 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639 (được hợp nhất từ các thửa đất số 738, 639, 745), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Hình thức giao đất:

Diện tích 76.255,73 m2 (bảy mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi lăm phẩy bảy mươi ba mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 64.340,27 m2 (sáu mươi bốn ngàn, ba trăm bốn mươi phẩy hai mươi bảy mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng (bao gồm đất giao thông, cây xanh và đất mặt nước chuyên dùng) không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 639, tờ bản đồ số 4, diện tích 76.255,73 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 64.340,27 m² bao gồm: 2.173m2 đất mặt nước và 62.167,27 m2 đất giao thông, đất cây xanh, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu tái định cư (đợt 1) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) diện tích 107.146 m2 đất (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Hình thức giao đất:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 57.520 m2 (năm mươi bảy ngàn, năm trăm hai mươi mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, đất tôn giáo, bãi trung chuyển rác, mặt nước, đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 95.187 m2 thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông 11.959 m2 do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 543 (được hợp nhất từ các thửa đất số 747, 543, 636, 637, 842, 741), tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 mảnh trích đo địa chính số 88-2016, số 89-2016 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 05/8/2016 (vị trí đất đã bồi thường, đất công).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày ký quyết định".

Thành: "Giao đất và cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (địa chỉ trụ sở chính: ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê đất diện tích 107.146m2 (một trăm lẻ bảy ngàn, một trăm bốn mươi sáu mét vuông đất, trong đó có 11.959 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 104.965,28m2 đất (một trăm lẻ bốn ngàn, chín trăm sáu mươi lăm phẩy hai mươi tám mét vuông đất) để đầu tư khu tái định cư (đợt 1) trong dự án khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Diện tích 49.626 m2 (bốn mươi chín ngàn, sáu trăm hai mươi sáu mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 55.339,28 m2 (năm mươi lăm ngàn, ba trăm ba mươi chín phẩy hai mươi tám mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, cây xanh, đất mặt nước chuyên dùng, đất trung chuyển rác và đất cơ sở tôn giáo), được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 49.626 m² đất ở tại nông thôn (khu tái định cư) và phần diện tích 55.339,28 m² bao gồm: 775 m2 đất mặt nước; 53.964,63 m2 đất giao thông, đất cây xanh; 119,91 m2 đất cơ sở tôn giáo; 479,74 m² đất bãi thải, xử lý rác thải, tờ bản đồ số 4, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê với diện tích 2.180,72m2 (hai ngàn, một trăm tám mươi phẩy bảy mươi hai mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 1) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Về nguồn gốc đất: đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ trong dự án không ảnh hưởng tiêu thoát nước của dự án và khu vực lân cận).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại một phần thửa đất số 543, tờ bản đồ số 4, diện tích 2.180,72 m² đất trạm cấp nước và trạm xử lý nước thải, tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Điều chỉnh nội dung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An đầu tư xây dựng khu dân cư (đợt 4) trong dự án Khu dân cư, tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

Từ: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.374 m2 (một ngàn, ba trăm bảy mươi bốn mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.314,11 m2 (năm ngàn, ba trăm mười bốn phẩy mười một mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, mặt nước, đất làm bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: diện tích 1.517,11 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và diện tích 5.171 m2 đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446 (được hợp nhất từ các thửa đất số 446, 2957), đất ở tái định cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 1.482 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); đất làm bãi trung chuyển rác theo quy hoạch chi tiết: Thửa đất số 1330, diện tích 288 m2; thửa đất số 852 (được hợp nhất từ thửa đất số 852, 3245, 3843), đất ở khu dân cư theo quy hoạch chi tiết với diện tích 666 m2, đất giao thông, cây xanh, mặt nước theo quy hoạch chi tiết với diện tích 3.544,11 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường và đất công).

Thời hạn giao đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt giao đất trước đây).

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (bốn trăm lẻ năm phẩy tám mươi chín mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất làm bãi trung chuyển rác, đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: diện tích 117,89 m2 đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, thuộc thửa đất số 936, diện tích 117,89 m2, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo 02 Mảnh trích đo địa chính số 56-2019, 57-2019 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/5/2019 (vị trí đất đã bồi thường).

Thời hạn thuê đất: tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 19/12/2066 (cùng thời hạn với các đợt thuê đất trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Thành: "1. Giao cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An với diện tích 6.688,11m2 (sáu ngàn, sáu trăm tám mươi tám phẩy mười một mét vuông) đất tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (trong đó diện tích đất lộ giới 247m2; diện tích 5.171m2 đất sông, cây xanh do UBND xã Long Hậu quản lý, xen kẽ bên trong dự án) để đầu tư khu dân cư, tái định cư (đợt 4), cụ thể:

Hình thức giao đất:

Diện tích 1.515,5 m2 (một ngàn, năm trăm mười lăm phẩy năm mét vuông) đất ở nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.172,61 m2 (năm ngàn, một trăm bảy mươi hai phẩy sáu mươi mốt mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh, đất mặt nước, đất bãi trung chuyển rác) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân theo bảng xác nhận do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc lập ngày 20/3/2019 và đất sông do UBND xã Long Hậu quản lý (xen kẽ bên trong dự án). Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin giao đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 446, đất ở tái định cư với diện tích 708 m2, đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch với diện tích 2.885,61 m2 (trong đó diện tích lộ giới 247 m2); thửa đất số 1330, đất làm bãi trung chuyển rác với diện tích 288 m2; thửa đất số 852, đất ở khu dân cư với diện tích 807,5m2, đất mặt nước với diện tích 1.999 m2, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066".

Cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thuê đất với diện tích 117,89m2 (một trăm mười bảy phẩy chín mươi tám mét vuông) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc để đầu tư đất cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư, tái định cư (đợt 4).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; công ty đã bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân. Phần diện tích còn lại Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sẽ xin thuê đất đợt tiếp theo (sau khi đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

Vị trí, ranh giới khu đất: thửa đất số 936, tờ bản đồ số 4 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 31-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 11/8/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/8/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định đến ngày 19/12/2066.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần".

Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư Thái Sơn đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 15146/QĐ-UBND ngày 12/12/2017.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định trên (nếu có) để Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của các Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 19/12/2016, Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   498
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​