Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 06/10/2021, 21:00
Điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc
06/10/2021
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9750/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013, Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6), cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 1), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 59.723,2 m2 (năm mươi chín ngàn, bảy trăm hai mươi ba phẩy hai mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 58.810,2 m2 (năm mươi tám ngàn, tám trăm mười phẩy hai mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1) gồm:

Diện tích 29.666,5 m2 (hai mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu phẩy năm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 29.143,7 m2 (hai mươi chín ngàn, một trăm bốn mươi ba phẩy bảy mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 913 m2 (chín trăm mười ba mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục, đất quản lý hành chính thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 1).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 670 m2, đất quản lý hành chính với diện tích 243 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 6.723 m2 (trong đó diện tích đất ở tại nông thôn 4.020,8 m2; diện tích đất giao thông, cây xanh 2.702,2 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn; do bị thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 2), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 10.149 m2 (mười ngàn, một trăm bốn mươi chín mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 2), trong đó:

Diện tích 5.699 m2 (năm ngàn, sáu trăm chín mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 4.450 m2 (bốn ngàn, bốn trăm năm mươi mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 119, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 2.509 m2 (trong đó diện tích đất ở tại nông thôn 850,6 m2; diện tích đất giao thông, cây xanh 1.658,4 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn; do bị thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 3), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 13.994 m2 (mười ba ngàn, chín trăm chín mươi bốn mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 13.149 m2 (mười ba ngàn một trăm bốn mươi chín mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3) gồm:

Diện tích 5.649 m2 (năm ngàn sáu trăm bốn mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 7.500 m2 (bảy ngàn năm trăm mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 845 m2 (tám trăm bốn mươi lăm mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 3).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 2.302 m2 đất giao thông, cây xanh do điều chỉnh ranh khu đất theo Công văn số 2106/UBND-KT ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 4), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 5.097 m2 (năm ngàn, không trăm chín mươi bảy mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 4.778 m2 (bốn ngàn bảy trăm bảy mươi tám mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4) gồm:

Diện tích 1.891 m2 (một ngàn, tám trăm chín mươi mốt mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 2.887 m2 (hai ngàn tám trăm tám mươi bảy mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 13, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 319 m2 (ba trăm mười chín mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 4).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 13, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 16 m2 đất giao thông, cây xanh đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn do thu hồi làm đường cao tốc tại Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 5), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính:Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 1.524 m2 (một ngàn năm trăm hai mươi bốn mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 5), trong đó:

Diện tích 556 m2 (năm trăm năm mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 968 m2 (chín trăm sáu mươi tám mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 5, tờ bản đồ số 2, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 6), thành nội dung như sau:

"Điều 1. Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 18.845 m2 (mười tám ngàn, tám trăm bốn mươi lăm mét vuông) đất tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 18.497 m2 (mười tám ngàn bốn trăm chín mươi bảy mét vuông) đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6), gồm:

Diện tích 10.175 m2 (mười ngàn, một trăm bảy mươi lăm mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 8.322 m2 (tám ngàn, ba trăm hai mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 348 m2 (ba trăm bốn mươi tám mét vuông) đất để đầu tư đất giáo dục thuộc dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn (đợt 6).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 15-2021, 16-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 14/6/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 18/6/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000255 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với Quyết định giao đất số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất (đối với phần đất giáo dục, đất quản lý hành chính); thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Hải Sơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 28/12/2010, Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 16/11/2011, Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 12/12/2011, Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 21/12/2011, Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 11/12/2013, Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung của quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   30
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​