Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án - Hạng mục đầu tư

 
Dự án - Hạng mục đầu tư
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 846 ), cụ thể như sau:  
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Long Hậu chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (Thửa đất số 856 ), cụ thể như sau:  
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh xá Ngọc Minh tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tiểu học Hướng Thọ Phú tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, cụ thể như sau:  
 
Ngày 22/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc cho Công ty Xăng dầu Long An thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 2.250 m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 
 
Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Việt Hóa - Long An chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 3.340 m2 (trong đó diện tích lộ giới 203 m2) được UBND tỉnh Long An cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 và Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ cầu Tràm. 
 
Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 946/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thống kê huyện Thạnh Hóa với nội dung như sau: 
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 925/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định số 923/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích nộp tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Hoa tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 447302 (số vào sổ cấp giấy CT28058) do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 18/05/2016, thửa đất số 100, tờ bản đồ số 6 tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc theo Quyết đinh số 635/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện cần Giuộc với tổng diện tích đất: 13.921 m2, bao gồm: 
 
Ngày 16/03/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 924/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND xã Tân Hòa tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:  
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
Điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnhĐiều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Trước khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 70 (bảy mươi) năm tính từ ngày ban hành Quyết định này".

Sau khi điều chỉnh: "Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày 13/9/2007 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 501023000044 ngày 13/9/2007 do UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng)".

Lý do điều chỉnh: Đảm bảo thời hạn thuê đất phù hợp với thời gian hoạt động của dự án theo Kết luận thanh tra số 2406/KL-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên ; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh nội dung trên (nếu có) để Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn thuê đất với Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 218515, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 17140 ngày 22/10/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Phát triển Nguyên Hồng; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh. Các nội dung khác của Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6942/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tư pháp tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất trụ sở làm việc của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6941/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6940/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân tỉnh Long An đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6939/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. 

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6923/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Kim Thủy LA gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:
Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Cho Công ty TNHH Kim Thủy LA được gia hạn tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án xưởng sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước khoáng đóng chai, thuộc thửa đất số 212 và thửa đất số 2228, tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 5.846 m2 trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Kim Thủy LA vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Kim Thủy LA được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 để thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai và nước khoáng đóng chai nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Công ty chưa xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay Công ty TNHH Kim Thủy LA có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Kim Thủy LA phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Kim Thủy LA và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND thành phố Tân An kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Kim Thủy LA; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Kim Thủy LA liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6921/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức được gia hạn tiến độ sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất cấu kiện đơn chiếc phục vụ xây dựng công trình giao thông, thuộc thửa đất số 16, thửa đất số 35 và thửa đất số 19, tờ bản đồ số 37, tổng diện tích 4.900 mtrên địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức đã nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ năm 2019 để thực hiện dự án đầu tư nhưng do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Nay, Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Bến Lức kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH BETON Thương phẩm Bến Lức liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1)Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1)
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6919/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thuê đất (đợt 1), cụ thể như sau:

Từ: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.360.150 m2 (ba triệu, ba trăm sáu mươi ngàn, một trăm năm mươi mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 1.036.841 m2 (một triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2019 (2 mảnh), 02-2019 (2 mảnh), 03-2019 (2 mảnh), 04-2019 (2 mảnh), 05-2019 (2 mảnh), 06-2019 (2 mảnh), 07-2019 (2 mảnh), 08-2019 (2 mảnh), 10-2019 (2 mảnh), 11-2019 (2 mảnh), 12-2019 (2 mảnh) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Toàn Cầu lập và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 27/6/2019 (vị trí đã bồi thường và đất công)."

Thành: "Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP (địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO (địa chỉ trụ sở chính: số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 4.396.991 m2 (bốn triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm chín mươi mốt mét vuông, trong đó có diện tích 371.182,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hựu Thạnh quản lý xen kẽ bên trong dự án) đất tọa lạc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 3.478.623,6 m2 (ba triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn, sáu trăm hai mươi ba phẩy sáu mét vuông) cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 918.367,4 m2 (chín trăm mười tám ngàn, ba trăm sáu mươi bảy phẩy bốn mét vuông), đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 566 (được hợp nhất từ thửa đất số 566 và thửa đất số 541), tờ bản đồ số 7 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022, 15-2022 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Toàn Cầu lập ngày 24/5/2022 và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt ngày 27/5/2022."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hựu Thạnh đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 và Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2021.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê đất (nếu có) để Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; thông báo cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO; ký Hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty IDICO – CTCP và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An – IDICO sau khi có đơn giá thuê đất; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2)Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2)
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown (đợt 2) , với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất và cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất, với diện tích 13.524,10 m2 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown với diện tích 13.050,22 m2 (mười ba ngàn, không trăm năm mươi phẩy hai mươi hai mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: diện tích 6.617,13 m2 (sáu ngàn, sáu trăm mười bảy phẩy mười ba mét vuông) đất ở tại nông thôn: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 6.433,09 m2 (sáu ngàn, bốn trăm ba mươi ba phẩy không chín mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh và thể dục thể thao): giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022.

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
177710432,27Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27781021,72Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37791098,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
478010363,12Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
578110262,00Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6782102.061,89Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
77831020,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
878410389,70Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
978510220,87Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1078610541,35Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1178710251,68Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12788101,73Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1378910436,20Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1479010874,71Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
157911011,98Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
167921022,75Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
177931078,21Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1879410251,33Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
1979510121,48Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2079610154,41Đất ở tại nông thônGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21 106.433,09Đất cây xanh, đất giao thông, thể dục thể thaoGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).

Cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất với diện tích 473,88 m2 (bốn trăm bảy mươi ba phẩy tám mươi tám mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở y tế thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2022, 10-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 15/6/2022. 

STTSố thửa

Tờ

bản đồ

Diện tích (m²)Loại đất

Hình thức

thuê đất

179710345

Đất xây dựng

cơ sở giáo dục và đào tạo

Thuê đất

trả tiền một lần

279810128,88

Đất xây dựng

cơ sở y tế

Thuê đất

trả tiền một lần

 

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa ngày 23/7/2020.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).  

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Thanh Long Newtown có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnhBổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6751/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 01 cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 25, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An và tạm giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An quản lý, sử dụng, cụ thể như sau:

Bổ sung nội dung vào Điều 1, như sau:

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 256, tờ bản đồ số 4, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Bổ sung nội dung vào Điều 2, như sau: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định trên:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; chấm dứt hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tân An, UBND phường 2 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Bổ sung nội dung vào Điều 3, như sau:

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định trên lên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Lý do bổ sung:  nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 65 và Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

25/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 4 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất mặt nước (75.677m²) sử dụng vào mục đích đầu tư bến cảng trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc ban hành kèm theo Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnhĐiều chỉnh khoản 4 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất mặt nước (75.677m²) sử dụng vào mục đích đầu tư bến cảng trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc ban hành kèm theo Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh
Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6643/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 4 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất mặt nước (75.677m²) sử dụng vào mục đích đầu tư bến cảng trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc ban hành kèm theo Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 4 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất mặt nước (75.677m²) sử dụng vào mục đích đầu tư bến cảng trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc ban hành kèm theo Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh, với nội dung như sau:

Trước khi điều chỉnh: 4. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trong năm 2021.

Sau khi điều chỉnh: 4. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trong năm 2022.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh lại thời gian cho phù hợp để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

 Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác của Quyết định số 10459/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

22/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long AnĐiều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An
Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6945/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An, cụ thể như sau:

Từ: "Giao Sở Tài chính tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Tỉnh đoàn Long An đúng theo quy định của pháp luật hiện hành."

Thành: "Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành."

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, những nội dung khác (không điều chỉnh) trong Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

29/07/2022 1:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long AnĐiều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6444/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng trên địa bàn phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An , với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng để xây dựng trường học với diện tích đất từ 644,8 m2 (sáu trăm bốn mươi bốn phẩy tám mét vuông) thành 493 m2 (bốn trăm chín mươi ba mét vuông), mục đích sử dụng: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo, thời hạn sử dụng: Lâu dài, hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 2-10a, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 755-2022 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 08/4/2022.

Lý do: Diện tích đất giảm 151,8 m2 do mở rộng đường Trần Văn Chính theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 05/11/2018.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; thông báo cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1017/QĐ.UB ngày 27/6/1996 của UBND tỉnh trái với Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

15/07/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh BửuGiao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu
Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 6401/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với diện tích 14.549 m2 (mười bốn ngàn, năm trăm bốn mươi chín mét vuông) đất tọa lạc tại xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu. 

Về nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1259, tờ bản đồ số 14 xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (theo Mảnh trích đo địa chính số 71-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng lập và kiểm duyệt ngày 15/6/2021).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:  thông báo cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Hưng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Bửu xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bửu theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


14/07/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)Cho phép Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1)
Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5980/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc (địa chỉ: số 9 khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) với diện tích 245.373,7 m2 (hai trăm bốn mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi ba phẩy bảy mét vuông) đất tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng sản xuất sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét gạch ngói).

Nguồn gốc đất: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất mới số 938 (hợp nhất từ thửa đất số 346, 341, 417, 416, 418, 345, 647, 422, 648, 629, 419, 471, 651, 727, 472, 478, 652, 728, 477, 473, 621, 474, 476, 726, 475, 795), tờ bản đồ số 4, diện tích 176.794,9 m2; thửa đất mới số 1925 (hợp nhất từ thửa đất số 321, 324, 325, 432, 433, 1488, 434, 1489), tờ bản đồ số 5, diện tích 68.578,8 m2 tọa lạc xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 11-2022 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 30/3/2022.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 06/12/2037 (cùng thời hạn khai thác của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác số 3962/GP-UBND ngày 06/12/2021).

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

04/07/2022 12:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5806/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong (địa chỉ trụ sở chính: số 301 khu phố 3, Quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 19.930 m2 (mười chín ngàn, chín trăm ba mươi mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²) đất tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc sang đất phi nông nghiệp để đầu tư Nhà ở thương mại (để bán hoặc cho thuê, không phân lô bán nền), cụ thể như sau:

Hình thức giao đất: diện tích 19.417,87 m2 (mười chín ngàn, bốn trăm mười bảy phẩy tám mươi bảy mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²), trong đó: Diện tích 10.880,74 m2 (mười ngàn, tám trăm tám mươi phẩy bảy mươi bốn mét vuông) đất ở tại đô thị: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 8.537,13 m2 (tám ngàn, năm trăm ba mươi bảy phẩy mười ba mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 69 m²) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh) giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022; 27-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 20/5/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/5/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
140623475,10Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
240723699,25Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
3408231.882,20Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4409231.015,53Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
541023942,37Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
6411232.082,10Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7412231.102,01Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8413232.682,18Đất ở tại đô thịGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9 238.537,13

Đất cây xanh,

đất giao thông

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích

kinh doanh

Tổng cộng19.417,87  

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 12/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 12/7/2018).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Hình thức thuê đất:

Diện tích 512,13 m2 (năm trăm mười hai phẩy mười ba mét vuông) tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thủy lợi, đất năng lượng và đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Nhà ở thương mại, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 26-2022; 27-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 20/5/2022 và được Văn phòng đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 24/5/2022, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức thuê đất
141423226,55

Đất thương mại,

dịch vụ

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
24152384,66

Đất công trình

năng lượng

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
341623200,92

Đất thủy lợi

(trạm xử lý nước thải)

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Tổng cộng512,13  

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 12/7/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 12/7/2018).  

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cần Giuộc xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh BĐS Hồng Thuận Phong có trách nhiệm thực hiện nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

28/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công an xã Bình HiệpGiao đất cho Công an xã Bình Hiệp
Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5517/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an xã Bình Hiệp, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công an xã Bình Hiệp (địa chỉ trụ sở chính: Xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) với diện tích 2.260 m2 (hai ngàn, hai trăm sáu mươi mét vuông; trong đó diện tích chỉ giới đường đỏ 485 m²) đất tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Công an xã Bình Hiệp.

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 4154, tờ bản đồ số 5, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 256-2019 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường lập ngày 05/12/2019.

Nguồn gốc đất: Đất do Nhà nước quản lý.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công an xã Bình Hiệp nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an xã Bình Hiệp; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND thị xã Kiến Tường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hiệp xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công an xã Bình Hiệp theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

21/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh HóaCông nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa
Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 5181/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn), đất tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, với nội dung cụ thể như sau:

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), với nội dung như sau:

Diện tích đất: 4.275 m² (bốn ngàn, hai trăm bảy mươi lăm mét vuông; trong đó, diện tích chỉ giới đường sông là 941 m²).

Vị trí, ranh giới khu đất: tại thửa đất số 727, tờ bản đồ số 12, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 82-2021 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa lập và kiểm duyệt ngày 29/9/2021).

Nguồn gốc đất: đất do Nhà nước quản lý. Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa đã xây dựng trường học và sử dụng đất ổn định liên tục từ năm 1987 đến nay, không có tranh chấp.

Mục đích sử dụng đất: xây dựng Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa (điểm Vàm Lớn).

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Hình thức sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa nộp phí, lệ phí theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

10/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lầnCho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần
Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4975/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh (địa chỉ trụ sở chính: 6A Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 4.672 m2 (trong đó, diện tích lộ giới 82 m2) tại Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sửa chữa máy nông ngư cơ. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 3752, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 05/5/2022.

Thời gian thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 29/4/2053.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 613586 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 64730) ngày 23/3/2022 đã cấp cho Công ty TNHH Nông ngư cơ Nhật Minh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 12532/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

06/06/2022 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4714/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 468, 211; tờ bản đồ số 22, 51; ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 268.198,4 m2 (hai trăm sáu mươi tám ngàn, một trăm chín mươi tám phẩy bốn mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới cặp ĐT 839 là 463,3m2) từ đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để đầu tư dự án "Khai thác mỏ vật liệu đất san lấp và sét gạch ngói", tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 806 (được hợp nhất từ các thửa đất số 414, 481) diện tích 18.676,6 m2 (trong đó diện tích lộ giới cặp ĐT 839 là 463,3m2) và thửa đất mới số 807 (được hợp nhất từ các thửa đất số 489, 479, 480, 740) diện tích 44.666,6 m2, cùng tờ bản đồ số 2; thửa đất mới số 1919 (được hợp nhất từ các thửa đất số 175, 164, 176, 238, 71, 1560, 1561, 240, 87, 7, 72, 6, 239, 1565, 165, 86, 85, 166, 1274) tờ bản đồ số 5, diện tích 204.855,2 m2 tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 30/10/2019.

Nguồn gốc đất: Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký quyết định trên cho đến ngày 21/12/2050 (cùng thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 4186/GP-UBND ngày 21/12/2021).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thành xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Gạch Tuynel Liên Hiệp Đồng Nai theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


27/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 495.000m2 (bốn trăm chín mươi lăm ngàn mét vuông, trong đó: đất rừng sản xuất 484.720 m2, đất giao thông 5.559 m2, đất thủy lợi 4.721 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 04.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 207, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. Rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần SOLAR ENERGY LA theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4542/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 495.000 m2 (bốn trăm chín mươi lăm ngàn mét vuông, trong đó: đất rừng sản xuất 483.023 m2, đất giao thông 6.834 m2, đất thủy lợi 5.143 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 03.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 206, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Long An SOLAR PARK theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4541/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR (địa chỉ trụ sở chính: ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 503.000 m2 (năm trăm lẻ ba ngàn mét vuông, bao gồm: đất rừng sản xuất 487.719 m2, đất giao thông 8.606 m2, đất thủy lợi 6.675 m2) đất tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An từ đất rừng sản xuất, đất giao thông, đất thủy lợi sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 02.

Nguồn gốc đất: do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất mới số 224, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 31/8/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 17/9/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25/01/2069 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2019).

Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Đức Huệ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hòa Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần VIETNAMSOLAR theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành (MSDN:0302422375, địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khu công nghiệp (tại các thửa đất số: 373, 507, 873, 2733, cùng tờ bản đồ 1 - tờ bản đồ mới số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp; đất công trình dịch vụ công cộng thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp với tổng diện tích 167.296 m² (một trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm chín mươi sáu mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất với diện tích 153.711,59 m² (một trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm mười một phẩy năm mươi chín mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Hình thức giao đất: Diện tích 93.955,53 m(chín mươi ba ngàn, chín trăm năm mươi lăm phẩy năm mươi ba mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích 59.756,06 m2 (năm mươi chín ngàn, bảy trăm năm mươi sáu phẩy không sáu mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, công viên cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021, cụ thể như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
124477327,95ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
2243872.480,35ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
324407416,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4244171.354,2ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
5244271.286,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
624437100,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
724447866,5ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
8244571.288,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
9244671.868,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
10239172.438,67ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
11239272.439,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
12239371.354,87ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
13239471.424,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
14239571.260,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
15239671.200,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
16239772.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
17239872.160,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
18239971.438,08ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
19240072.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
20240172.876,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
21240271.598,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
22240371.678,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
23240471.363,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
24240571.298,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
25240672.797,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
26240772.594,98ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
27240872.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
28240972.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
29241071.300,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
30241171.365,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
31241271.454,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
32241371.382,8ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
33241472.796,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
34241572.596,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
35241673.051,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
36241773.286,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37241871.468,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
38241971.398,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
39242072.516,1ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
40242172.516,13ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
41242272.480,18ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
42242372.480,15ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
43242471.378,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
44242571.447,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4524267786,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
4624277786,3ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
47242871.310,4ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
48242971.429,39ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
49243071.429,09ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
50243171.311,0ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
51243275.651,28ONTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
52 759.756,06Đất cây xanh, đất giao thôngGiao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.
Tổng153.711,59 m²

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018, cụ thể như sau:

Diện tích 3.512 m² đất thuê đất trả tiền một lần;

Diện tích 150.199,59 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 50.019,09 m² miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành chuyển mục đích sử dụng đất để thuê đất với diện tích 13.584,41 m2 (mười ba ngàn, năm trăm tám mươi bốn phẩy bốn mươi mốt mét vuông) đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất thương mại, dịch vụ, đất giáo dục thuộc dự án Khu nhà ở công nhân và người lao động khu công nghiệp, cụ thể:

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 2439, diện tích 926,5 m², thửa đất số 2434, diện tích 2.666,96 m², thửa đất số 2435, diện tích 2.694,3 m², thửa đất số 2436, diện tích 994,14 m², thửa đất số 2437, diện tích 4.118,75 m², cùng loại đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 2433, diện tích 2.183,76 m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, cùng tờ bản đồ số 7 xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2021, 03-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 29/12/2021).

Nguồn gốc đất: Đất khu công nghiệp Cầu Tràm thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp tại Công văn số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018; diện tích 13.584,41 m² đất thuê đất trả tiền hàng năm (trong đó: Diện tích 11.714,21 m² đất miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 21/3/2058 (Phù hợp với thời gian còn lại của dự án Khu công nghiệp Cầu Tràm đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại các đợt trước đây).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Cần Đước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Trạch xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

20/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đất
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4428/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường gia hạn tiến độ sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường được gia hạn tiến độ sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án sản xuất, lắp ráp, sửa chữa vật tư, máy móc thiết bị ngành in, bao bì; sản xuất sản phẩn từ plastic, thuộc thửa đất số 229, tờ bản đồ số 7, diện tích 19.952 m2 tại Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (được Văn phòng Đăng ký đất đai ký chỉnh lý biến động ngày 24/01/2017 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 184049 (số vào sổ cấp GCN: CT 30095) do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 12/9/2016).

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định trên. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2017 nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng. Nguyên nhân: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho tình hình hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tiến hành công tác xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động.

Nay, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai: "Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Theo Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Cục Thuế tỉnh xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường phải nộp cho nhà nước trong thời gian gia hạn, gửi thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

Giao UBND huyện Đức Hòa kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường; trường hợp đến hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án và nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn theo thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4426/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 176, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2.536m2 (hai ngàn, năm trăm ba mươi sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án sản xuất cây giũa móng tay.

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày ký Quyết định trên đến ngày 28/10/2070 (cùng thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 28/10/2020).

Vị trí ranh giới khu đất: Thửa đất số 190 (được hợp nhất từ thửa đất số 173 và thửa đất số 176), tờ bản đồ số 22 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 24/01/2022.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH SX & TM Xuất nhập khẩu giũa Mỹ Tiến theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

18/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²)Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²)
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 10, diện tích 1.904,6m²), với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 1.904,6m² (thuộc phần còn lại) được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 10, tờ bản đồ mới số 5 (tờ bản đồ cũ số 2), xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 04/3/2022 được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 08/3/2022. 

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 25 tháng 3 năm 2061. 

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sau khi có đơn giá thuê đất; ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 758240 (Số vào sổ cấp GCN: CT07466) do Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 01/8/2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. Hướng dẫn thủ tục để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường như đã cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện nếu để thất thu ngân sách.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh trái với quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đấtCho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4323/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh (trước đây là DNTN Công Thành Út Hạnh; địa chỉ trụ sở chính: Số 919, Quốc lộ 1, khu phố Thủ Tửu 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An) được gia hạn thời hạn sử dụng đất từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2025, đối với:

Diện tích 3.646 m² đất tại Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép DNTN Công Thành Út Hạnh chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Kho chứa gạo;

Diện tích 4.224 m² đất tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép DNTN Công Thành Út Hạnh chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư Mở rộng nhà kho chứa gạo xuất khẩu. 

Vị trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số 1501 và thửa đất số 935, tờ bản đồ số 1 phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập và kiểm duyệt ngày 31/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh sau khi có quyết định giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 031336, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 23244 ngày 12/5/2015 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 031335, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CT 23243 ngày 12/5/2015 đã cấp cho Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không thay đổi) trong Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

16/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh TiếnGiao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến
Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến, với nội dung cụ thể như sau:

Giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100902236, địa chỉ trụ sở chính: Số 207 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An) với diện tích 7.166 m2 (bảy ngàn, một trăm sáu mươi sáu mét vuông) trên địa bàn phường 3, thành phố Tân An để đầu tư dự án Khu dân cư Thanh Tiến, cụ thể như sau:

Hình thức giao đất:Diện tích 4.649,65 m2 (bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi chín phẩy sáu mươi lăm mét vuông) đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất.Diện tích 2.516,35 m2 (hai ngàn, năm trăm mười sáu phẩy ba mươi lăm mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2021; 07-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng đăng ký đất đai duyệt ngày 03/11/2021, với các thửa đất như sau:

STTSố thửaTờ bản đồDiện tích (m²)Loại đấtHình thức giao
172601.055,71ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
273601.693,70ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
37460474,04ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
47560189,11ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
576601.016,88ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
67760220,21ODTGiao đất có thu tiền sử dụng đất
7 602.516,35

Đất cây xanh, đất giao thông

(giao đất không thu tiền sử dụng đất)

Tổng7.166 m²

Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 24/9/2068 (cùng thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 24/9/2018).

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND thành phố Tân An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường 3 xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Một thành viên Thanh Tiến theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định trên và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
Điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đấtĐiều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đất
Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số  1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An gia hạn thời hạn sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất và gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An (địa chỉ trụ sở chính: Số 373, quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An), cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích đất Công ty Cổ phần may xuất khẩu Long An thuê tại Điều 1 Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh từ  20.379,9 m2(trong đó diện tích lộ giới là 1.506,2 m²) thành 20.334 m2 (trong đó diện tích lộ giới là 1.201 m²).

Lý do: Diện tích đất giảm 45,9 m² là do mở rộng Quốc lộ 1A.

Cho phép Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An được gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với diện tích 20.334 m² (trong đó diện tích lộ giới là 1.201 m²) đất tại phường 4, thành phố Tân An để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh may gia công, xuất khẩu.

Thời hạn thuê đất: Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 03/5/2051 (cùng thời hạn hoạt động dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 2-21a (tờ bản đồ cũ số 21), phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 11-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 26/5/2021 được Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28/5/2021.

 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An sau khi có quyết định giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 664015 (vào sổ cấp giấy chứng nhận số 44 QSDĐ/0104-LA) ngày 03/5/2001 đã cấp cho Công ty Cổ phần may Xuất khẩu Long An; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 03/5/2001 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

11/05/2022 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgApproved
1 - 30Next

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​