Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 23/11/2023, 18:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1)
23/11/2023
Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 11049/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thuê quyền sử dụng đất (đợt 1), với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh

Trước khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được thuê quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1) tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu ba trăm tám mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) trong đó có 646.116,3 m2 (sáu trăm bốn mươi sáu ngàn một trăm mười sáu phẩy ba mét vuông, bao gồm 289.947,3 m2 đất cây xanh, mặt nước; 356.169 m2 đất giao thông) đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: 125.057 m² đất công và 2.259.421,3 m² đất Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích theo Danh sách xác nhận các hộ dân đã nhận bồi thường ngày 10/12/2015 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Hòa.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 (được hợp nhất từ đất công và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 3, 4, 8, 9, 14, 15), xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo 8 Mảnh trích đo địa chính số 02-2015, 03-2015, 04-2015, 05-2015, 06-2015, 07-2015, 08-2015 và 09-2015 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An duyệt ngày 07/12/2015.

Thời hạn sử dụng: 50 (năm mươi) năm tính từ ngày ký quyết định.

Hình thức sử dụng: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê."

Sau khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.629.990 m2 (một triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 754.488,3 m2 (bảy trăm năm mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi tám phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/01/2022.

Điều chỉnh theo cơ cấu sử dụng đất của Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh

Trước khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.629.990 m2 (một triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 754.488,3 m2 (bảy trăm năm mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi tám phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Sau khi điều chỉnh

"Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với diện tích 2.384.478,3 m2 (hai triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi tám phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thuận (đợt 1), cụ thể:

- Diện tích 1.687.446 m2 (một triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi sáu mét vuông) đất cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

- Diện tích 697.032,3 m2 (sáu trăm chín mươi bảy ngàn, không trăm ba mươi hai phẩy ba mét vuông) đất cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nguồn gốc đất: Diện tích 125.057 m² đất công và diện tích 2.259.421,3 m² đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 56-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm duyệt ngày 14/6/2023.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký Quyết định này đến ngày 01/8/2066 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh).

Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 18/4/2022.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định trên; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số tiền chênh lệch phát sinh do điều chỉnh Quyết định cho thuê (nếu có) để Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long Anthực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có); nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An có trách nhiệm:

Thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên qua theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 và Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 và Quyết định số 10488/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 trái với nội dung Quyết định trên thì thực hiện theo Quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 BB

Lượt người xem:   265
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​