Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 5, Ngày 21/04/2022, 10:00
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất
21/04/2022
Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An chuyển mục đích sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung Điều 1 của Quyết định số 1177/QĐ-UBND, như sau:

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634,0 m2 (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư và sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích đầu tư khu hành chính và khu thương mại, dịch vụ thuộc Khu nhà ở chuyên gia-công nhân và dân cư Phú An Thạnh, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn với diện tích 269.405,0 m2 (hai trăm sáu mươi chín ngàn, bốn trăm lẻ năm mét vuông, trong đó diện tích lộ giới 34.407 m2) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 889 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03), diện tích 68.334,5 m2 thửa đất số 890 (được hợp nhất từ một phần thửa đất số 21 và 143), tờ bản đồ số 02, diện tích 54.770,5 mđất ở tại nông thôn theo quy hoạch; đất giao thông, cây xanh theo quy hoạch ((được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 01, 21, 30, 143 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03)), diện tích 146.300,0 m2 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 123.105,0 m2 (một trăm hai mươi ba ngàn, một trăm lẻ năm mét vuông) chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 54.524,5 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 68.580,5 m2) sang đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300,0 m2 (một trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm mét vuông; trong đó, diện tích lộ giới 34.407 m2) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: đất giao thông diện tích 121.012,0 m2, đất cây xanh diện tích 25.288,0 m2) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Chuyển mục đích sử dụng từ đất khu công nghiệp (diện tích 567,0 m2) và đất xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (diện tích 4.662,0 m2) sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích 5.229,0 m2 (năm ngàn hai trăm hai mươi chín mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu hành chính và Khu thương mại dịch vụ.

Vị trí, diện tích: tại thửa đất số 896 (được hợp nhất từ một phần các thửa đất số 21 và 1267), tờ bản đồ số 02 (được hợp nhất từ tờ bản đồ số 02 và 03) diện tích 3.858,0 m2 thửa đất số 897 (tách từ một phần thửa đất số 21), tờ bản đồ số 02, diện tích 1.371,0 mđất thương mại dịch vụ và hành chính theo quy hoạch, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 09-2018 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 26/3/2018.

Thời hạn sử dụng đất: tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057. Lý do: phù hợp thời gian còn lại của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây.   

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Về nguồn gốc đất: đất Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Nay điều chỉnh thành: 

"Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 274.634 m² (trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) từ đất khu công nghiệp sang đất ở tại nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư khu nhà ở chuyên gia - công nhân, dân cư; khu hành chính; khu thương mại, dịch vụ và khu xử lý nước thải thuộc Khu nhà ở chuyên gia, công nhân và dân cư Phú An Thạnh trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Diện tích 267.388 m² (hai trăm sáu mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi tám mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407m²) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư, như sau:

Hình thức sử dụng đất: Diện tích 121.088 m² (một trăm hai mươi mốt ngàn, không trăm tám mươi tám mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 146.300 m² (một trăm bốn mươi sáu ngàn, ba trăm mét vuông; trong đó diện tích lộ giới 34.407 m²) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (bao gồm: Đất giao thông diện tích 121.012 m², đất cây xanh diện tích 25.288 m²) được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 889, diện tích 66.317,5m²; thửa đất số 890, diện tích 54.770,5 m² đất ở tại nông thôn và phần diện tích 146.300 m² đất giao thông, cây xanh cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Diện tích 7.246 m² (bảy ngàn, hai trăm bốn mươi sáu mét vuông) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng khu hành chính; khu thương mại dịch vụ và khu xử lý nước thải.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Vị trí, diện tích khu đất: Tại thửa đất số 896, diện tích 3.858m², đất thương mại, dịch vụ; thửa đất số 897, diện tích 1.371 m², đất thương mại, dịch vụ (khu hành chính) và một phần thửa đất số 889, diện tích 2.017 m², đất thủy lợi (khu xử lý nước thải), cùng tờ bản đồ số 02 xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03-2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/02/2022 và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/02/2022.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 19/9/2057 (cùng thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây).

Về nguồn gốc đất: Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh – Long An đã được UBND tỉnh giao đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú An Thạnh, trong đó có một phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải trả tiền sử dụng đất; Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Lý do: Điều chỉnh cho phù hợp với diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 và Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chuyên gia - công nhân và dân cư Phú An Thạnh.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi có đơn giá thuê đất; thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau cho Công ty TNHH Một thành viên Phú An Thạnh - Long An sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh. Những nội dung khác (không có thay đổi) trong Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Lượt người xem:   38
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Website

Liên kết

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​