Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án - Hạng mục đầu tư

Dự án - Hạng mục đầu tư
Thứ 4, Ngày 06/10/2021, 21:00
Điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc
06/10/2021
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 9749/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012, Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013, Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 và Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4026/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn (đợt 1), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 193.212,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 172.500,5 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1) gồm:

Diện tích 98.026,9 m2 (chín mươi tám ngàn, không trăm hai mươi sáu phẩy chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 74.473,6 m2 (bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 2  xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 20.712 m2 đất để đầu tư đất văn hóa, đất thương mại dịch vụ, đất thể dục thể thao, đất giáo dục, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 1).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 95, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, gồm: Đất văn hóa với diện tích 1.555 m2, đất thương mại dịch vụ với diện tích 469 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 6.497 m2, đất giáo dục với diện tích 9.008 m2, đất y tế với diện tích 3.183 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích 8.303,5m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 2.632m2, đất giao thông, cây xanh 5.671,5m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 22.788 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 20.669 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2), gồm:

Diện tích 6.747 m2 (sáu ngàn, bảy trăm bốn mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 13.922 m2 (mười ba ngàn, chín trăm hai mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 2.119 m2 đất để đầu tư đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 2).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 185, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 1.370 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 103m2, đất y tế với diện tích 646 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 2.411 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 896m2; đất giao thông, cây xanh 1.515 m2 ) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 9.330 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 7.124 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), gồm:

 Diện tích 1.481 m2 (một ngàn, bốn trăm tám mươi mốt mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 5.643 m2 (năm ngàn, sáu trăm bốn mươi ba mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 5.173 m2, đất thủy lợi (trạm cấp nước) với diện tích 470 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 186, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 2.206 m2 đất để đầu tư đất thể dục thể thao, đất y tế trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 186, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất thể dục thể thao với diện tích 1.692 m2; đất y tế với diện tích 514 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 2.364 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 998m2; đất giao thông, cây xanh 1.366 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013, Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 11.390 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 10.628 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 3), gồm:

Diện tích 4.546 m2 (bốn ngàn, năm trăm bốn mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 6.082 m2 (sáu ngàn, không trăm tám mươi hai mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 762 m2 đất để đầu tư đất giáo dục trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 189, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giảm diện tích 1.011 m2 (trong đó đất ở tại nông thôn 713m2; đất giao thông, cây xanh 298 m2) đất đã giao cho Công ty TNHH Hải Sơn để thu hồi đất xây dựng đường cao tốc theo Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh và do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 5), thành nội dung như sau:

"Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 966 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 5), gồm:

Diện tích 486 m2 (bốn trăm tám mươi sáu mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 480 m2 (bốn trăm tám mươi mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 6), thành nội dung như sau:

"Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với diện tích 1.026 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 6), gồm:

Diện tích 757 m2 (bảy trăm năm mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 269 m2 (hai trăm sáu mươi chín mét vuông) đất giao thông, cây xanh giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 195, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013.

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7), thành nội dung như sau:

"Giao đất và cho Công ty TNHH Hải Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 43.896,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 4), trong đó:

Giao cho Công ty TNHH Hải Sơn với diện tích 38.987,5 m2 đất để đầu tư Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7), gồm:

Diện tích 16.189 m2 (mười sáu ngàn, một trăm tám mươi chín mét vuông) đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Diện tích 22.798,5 m2 (hai mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi tám phẩy năm mét vuông) giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: Đất giao thông, cây xanh với diện tích 21.882,5 m2, đất thủy lợi (trạm cấp nước) với diện tích 916 m2 được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại thửa đất số 188, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010).

Cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất với diện tích 4.909 m2 đất để đầu tư đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất văn hóa trong Khu dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn (đợt 7).

Vị trí, ranh giới khu đất: Tại một phần thửa đất số 188, tờ bản đồ số 2 xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gồm: Đất giáo dục với diện tích 3.259 m2, đất thể dục thể thao với diện tích 1.408 m2, đất văn hóa với diện tích 242 m2 được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 14-2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 18/5/2021 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 20/5/2021.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định trên đến ngày 03/12/2060 (cùng thời hạn hoạt động dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000256 ngày 03/12/2010)."

Lý do điều chỉnh: Do UBND huyện Cần Giuộc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã làm thay đổi diện tích, vị trí, cơ cấu sử dụng đất so với quyết định giao đất của UBND tỉnh tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất (đối với phần đất giáo dục, đất thể dục thể thao, đất y tế, đất thương mại dịch vụ, đất văn hóa thể dục thể thao); thông báo cho Công ty TNHH Hải Sơn nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; chỉnh lý biến động trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi Công ty TNHH Hải Sơn hoàn thành nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định trên là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 04/7/2012; Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/10/2012; Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 09/8/2013; Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 11/12/2013; Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các quyết định nêu trên trái với nội dung của quyết định trên thì thực hiện theo quyết định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB


Lượt người xem:   79
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​