Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ IX, Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">ề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">-</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">2013</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">, </span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial">ngày 20/8/2012 UBND tỉnh</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:arial"> ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:</span>
</p>

Tiếp tục quán triệt , triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Triển khai  thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030 trên cơ sở đảm bảo thống nhất và đồng bộ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, nhất là trẻ 5 tuổi ra lớp. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường. Tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên về tình yêu Tổ quốc đạo đức, nhân cách, giá trị sống tích cực, kỹ năng sống tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Triển khai xây dựng các giải pháp phù hợp, áp dụng hiệu quả phương pháp     kỷ luật tích cực trong các trường học. Triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 2008-2020. Tăng cường các giải pháp hiệu quả để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém và học sinh bỏ học. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; mở rộng diện học sinh được học 2 buổi/ngày. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, thực hiện mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn quốc gia về công tác phổ cập giáo dục, trong đó    tập trung triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học theo đúng tiến độ đề ra.

 Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện phân cấp quản lý trên lĩnh vực giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Đổi mới hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định đối với các sai phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “3 công khai”. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và sinh viên trong toàn ngành. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục và hoạt động dạy học. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh hoạt động khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với các cơ sở  giáo dục.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục rà soát, bố trí, bổ sung và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Phát huy tốt vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về áp dụng phương pháp   kỷ luật tích cực trong trường học; có giải pháp bổ sung đội ngũ còn thiếu. Triển khai thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Nâng chất lượng công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở  vật chất. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong đó có chú ý đến quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng mới cơ sở vật chất đối với Trường THPT Chuyên Long An theo kế hoạch. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt. Tiếp tục triển khai đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015. Triển khai và giám sát việc thực hiện các quy định chế độ thu, chi, quản lý     học phí đối với Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Long An về mức thu học phí năm học 2012-2013 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên điạ bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng lạm thu trên địa bàn.  Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

         Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:

- Các Sở ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm tại Chỉ thị này nhằm hoàn thành tốt nhất năm học 2012-2013.

- UBND các huyện, thành phố Tân An tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn và phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong nhân dân, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội, tăng cường công tác chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.

- Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác giáo dục địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm năm học 2012-2013. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đối với các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học; tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện chế độ thông tin và báo cáo kịp thời.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về xã hội học tập trong tổ chức và đoàn viên, hội viên; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013./.

 

LH.

22/08/2012 12:00 SAĐã ban hành
Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội báo xuân Kỷ Hợi năm 2019Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội báo xuân Kỷ Hợi năm 2019
Ngày 21/1/2019, Ban Tổ chức Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019 thông qua thông qua Kế hoạch tổ chức Hội báo xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức đến dự và chủ trì.

Đại biểu thưởng thức các ấn phẩm xuân của các cơ quan báo chí trong cả nước.JPG

Hội báo xuân những năm qua đã thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa báo chí của tỉnh​

Trên tinh thần "Vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực", Hội báo xuân Kỷ Hợi năm 2019 thông tin đến đọc giả trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và tiếp cận những thông tin trên các tờ báo Xuân trong cả nước, thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa báo chí của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và làm sinh động không khí vui tươi đón chào năm mới, mừng Đảng quang vinh.

Được biết, triển lãm Hội Báo Xuân từ ngày 01/02/2019 (ngày 27/12 âm lịch) đến ngày 08/02/2019  (mùng 4 Tết) triển lãm giới thiệu Báo Xuân trong tỉnh, các tờ tin nội bộ, đặc san Xuân của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, giới thiệu các tờ báo, đặc san Xuân của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, kết hợp triển lãm ảnh nghệ thuật, thời sự báo chí và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Các ấn phẩm dự thi gửi về: Hội Nhà báo tỉnh Long An (Số 10 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 0272. 3821 655).

Sau khi kết thúc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019, toàn bộ các ấn phẩm Xuân tham gia tại triển lãm sẽ được gửi tặng cho Bộ đội Biên phòng Long An, Bộ đội thường trực Tiểu đoàn 1.

22/01/2019 3:00 CHĐã ban hành
Đức Hòa: Công bố quyết định sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở ĐảngĐức Hòa: Công bố quyết định sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng
Sáng 23/10, Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố Quyết định về sắp xếp kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Văn Đoạn chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Võ Thanh Liêm đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Đoạn trao Quyết định cho đại diện các cơ sở Đảng

Tại hội nghị, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy - Nguyễn Thị Hết công bố các quyết định: Giải thể Đảng bộ cơ sở Khối chính quyền huyện; Thành lập Chi bộ cơ sở Văn phòng HĐND – UBND huyện; giải thể Đảng bộ cơ sở khối Tư pháp huyện; thành lập Chi bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện; thành lập Chi bộ cơ sở Tòa án nhân dân huyện; thành lập Chi bộ cơ sở Tư pháp – Thi hành án dân sự; sáp nhập Đảng bộ cơ sở Khối kinh tế 1 và Đảng bộ cơ sở khối Kinh tế 2 thành Đảng bộ cơ sở khối Kinh tế.

Sau khi sắp xếp, hiện toàn huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó: Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn là 20; Đảng bộ cơ sở cơ quan huyện là 10 và Chi bộ cơ sở cơ quan là 11.

Việc sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan trực thuộc Huyện ủy nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong tỉnh về xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với đặc điểm cụ thể của huyện./.

Theo Báo Long An Online

24/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của UBND tỉnh Long An tại Công ty Cổ phần đô thị Thạnh HóaCông bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của UBND tỉnh Long An tại Công ty Cổ phần đô thị Thạnh Hóa
Với mục đích tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 và Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 22/8/2017của UBND tỉnh Long An.

​Để đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin thoái vốn theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Công ty Cổ phần đô thị Thạnh Hóa thông qua đấu giá như sau: ​Xem nội dung.

28/03/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thành lập Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An Thành lập Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An
<p style="text-align:justify;margin:6pt 2.45pt 6pt 0in"><span style="font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Ngày 23/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc <span style="color:black">cho phép thành lập </span>Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An. </span></p>

Theo quyết định này, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch theo quy định. Trụ sở Hội đặt tại số 55 đường Châu Văn Giác, Phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động.

Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức Đại hội thành lập hội theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BNV. 

Phân công Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tỉnh Long An theo các quy định pháp luật hiện hành.

Hải Tuấn

24/09/2013 12:00 SAĐã ban hành
SHB Đà Nẵng cắt hợp đồng với “sát thủ” Almeida?SHB Đà Nẵng cắt hợp đồng với “sát thủ” Almeida?

<font face=Arial size=2>Đội bóng sông Hàn đã công bố danh sách đăng ký VĐV cho mùa giải 2010. Điều bất ngờ nhất là trong bản danh sách này không có tên chân sút nổi tiếng Almeida.</font>
Phía SHB Đà Nẵng đưa ra lý do, Almeida tái phát chấn thương đầu gối, cần khá nhiều thời gian để hồi phục nên họ quyết định gạt tên cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký. Hơn nữa, mùa bóng 2010, thầy trò Huỳnh Đức phải phân phối quân đánh 4 mặt trận nên có lẽ họ không muốn phí một chân cầu thủ ngoại phải ngồi trên ghế dự bị dưỡng thương. 

“Chấn thương đầu gối của Almeida rất nặng và anh phải về Brazil điều trị nên chúng tôi không đăng ký anh cho giai đoạn lượt đi mùa giải mà phải đợi khả năng tiến triển của anh rồi tính tiếp ...”. Lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã nói như vậy. 

Thế nhưng theo tìm hiểu, SHB Đà Nẵng muốn cắt luôn hợp đồng với cầu thủ này vì nhiều lý do. Trong thời gian qua, Đà Nẵng xúc tiến nhập tịch cho anh nhưng vẫn chưa thành công một phần do Almeida không muốn bị ràng buộc. Trao đổi với PV, Almeida cũng trả lời rất thật là anh không muốn nhập tịch. Đó có thể là lý do khiến cầu thủ này chơi vật vờ giai đoạn đầu mùa giải 2009.  

Nhiều thông tin bên lề cho rằng, một “đại gia” đất Bắc từng đặt vấn đề với Almeida. Nếu Đà Nẵng thanh lý hợp đồng của Almeida trước thời hạn thì giữa đôi bên sẽ không rùm beng chuyện đền bù, bởi “Đa” cũng tỏ ý muốn ra đi. Hợp đồng của Almeida mới ký lại với SHB Đà Nẵng có thời hạn hai năm (2010-2012). 

Theo danh sách đăng ký VĐV mùa giải mới, ngoại binh của SHB Đà Nẵng gồm Merlo S. Gaston. Cesar, trung vệ người Mỹ William, tiền vệ Diego Mendez, tiền đạo Hernandez. 

Theo Dantri

22/01/2010 12:00 SAĐã ban hành
Cấp cứu ngoại viện góp phần mang lại sự sống cho người bệnhCấp cứu ngoại viện góp phần mang lại sự sống cho người bệnh
Yếu tố thời gian trong cấp cứu có vai trò rất quan trọng, quyết định chất lượng cấp cứu. Nếu cấp cứu trễ sẽ gây ra các biến chứng phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Cấp cứu bất kể ngày đêm

Nhiều năm qua, công tác cấp cứu ngoại viện tại Long An phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần mang lại sự sống cho người bệnh. Với tầm quan trọng của sơ cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Long An (BVĐKLA) thành lập Tổ Cấp cứu ngoại viện túc trực 24/24.

 

Sau khi hoàn thành sơ cấp cứu ban đầu, sẽ chuyển người bệnh về bệnh viện để tiếp tục điều trị

Anh Phạm Tấn Mạnh, ngụ xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, chia sẻ: "Khi rơi vào tình trạng khẩn cấp, người dân sử dụng bất cứ phương tiện nào mà họ biết để cấp cứu tính mạng người thân. Tuy nhiên, khi một người bị tai nạn cần cấp cứu tại chỗ và cần vận chuyển, nếu sử dụng các phương tiện không bảo đảm sẽ khó tránh khỏi những chuyện đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, gọi tổng đài 115 cấp cứu thì an tâm hơn vì có bác sĩ, y tá, có trang thiết bị sơ cấp cứu kịp thời trước khi chuyển đến BV để tiếp tục điều trị".

Nhận điện thoại, không quản ngại ngày hay đêm, bất cứ khi nào người bệnh gặp nguy hiểm cần giúp đỡ là các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Cấp cứu BVĐKLA sẵn sàng mang trang thiết bị y tế lên đường cứu người bệnh. Từ đầu năm 2017 đến nay, Khoa Cấp cứu BVĐKLA thực hiện cấp cứu ngoại viện 93 ca.

Bác sĩ Hồ Thị Cẩm Giang - Khoa Cấp cứu BVĐKLA, chia sẻ: "Thuận lợi đầu tiên là nhân lực cấp cứu sẵn có tại khoa, xe cấp cứu của BV luôn túc trực 24/24, chỉ ngoại trừ những trường hợp chuyển viện đông quá thì thiếu xe nên thời gian đợi khá lâu. Chúng tôi sẵn sàng lên đường khi nhận được tin báo cấp cứu!".

Chỉ gọi 115 khi thật cần thiết

Tổ Cấp cứu ngoại viện của BVĐKLA thành lập từ năm 2008. Một ê kíp cấp cứu tại hiện trường gồm 3 thành viên (bác sĩ, điều dưỡng và tài xế) cùng các trang thiết bị y tế cần thiết. Bác sĩ, điều dưỡng, tài xế của tổ là ê kíp trực tại Khoa Cấp cứu của BV. Khi thực hiện cấp cứu ngoại viện, do áp lực về thời gian nên đòi hỏi các bác sĩ phải nhanh chóng nắm bắt, chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. Sau khi hoàn thành sơ cấp cứu ban đầu, sẽ chuyển người bệnh về BV để tiếp tục tiến hành công tác cứu chữa tiếp theo.

Địa bàn hoạt động của tổ cấp cứu trên địa bàn TP.Tân An được phân vùng cụ thể, giúp người dân thuận lợi khi gọi cấp cứu. Đó là: Quốc lộ 1 (từ cầu Ván đến cầu Tân Hương); đầu Quốc lộ 62 đến cầu Rạch Chanh, huyện Thủ Thừa; Đường tỉnh 833 về Tân Trụ đến ngã tư Lạc Tấn, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ; Đường tỉnh 827 về Châu Thành đến chợ Hòa Phú; Đường Nguyễn Thông, phường 3, TP.Tân An kéo dài đến chợ Kỳ Son, huyện Châu Thành; đường Châu Thị Kim, phường 3, TP.Tân An đến ranh giới tỉnh Tiền Giang.

Phó Giám đốc BVĐKLA - Nguyễn Quốc Doanh nhận định: Cấp cứu ngoại viện là công tác cần thiết, thậm chí tránh được các trường hợp tử vong. Vì vậy, khi cần cấp cứu, người dân gọi điện thoại 115 thì Tổ Cấp cứu ngoại viện sẽ hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, BV tiếp nhận không ít trường hợp người dân sử dụng những sim số khó truy cập báo cấp cứu giả. Khi đội ngũ y, bác sĩ và tài xế đến hiện trường thì hoàn toàn vắng lặng, không có ai, làm mất thời gian và một số chi phí, chúng tôi không biết tính vào đâu".

Cấp cứu ngoại viện góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, hỗ trợ người bệnh vượt qua nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp. Để công tác cấp cứu ngoại viện đạt hiệu quả, ngành Y tế mong người dân nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trước mỗi cuộc gọi cấp cứu./.

Theo Báo Long An Online

12/12/2017 10:00 SAĐã ban hành
Kết luận của UBND tỉnh Long An tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành xây dựng năm 2014 và công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Kết luận của UBND tỉnh Long An tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành xây dựng năm 2014 và công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

<p style="text-align:justify;margin:6pt 0in">
<span style="font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Ngày 14/3/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Thông báo số 30/TB-UBND <b><span style="font-family:'arial','sans-serif';font-weight:normal">kết luận của UBND tỉnh Long An tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành xây dựng năm 2014 và công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030</span></b> <b><span style="font-family:'arial','sans-serif';font-weight:normal">do Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các sở ngành có liên quan tham dự buổi làm việc. Qua buổi làm việc Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:</span></b></span>
</p>

Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Tân An để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, xem xét giải quyết kiến nghị của các địa phương, những công việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Tập trung xử lý các vướng mắc về đơn giá hoạt động công ích, việc hạ lề quốc lộ 62, giải tỏa đường Huỳnh Văn Nhứt, giải tỏa dọc 2 bờ sông Bảo Định, giải quyết những tồn tại trong  quy hoạch công viên phường 3, điều chỉnh lộ giới, chỉ giới đường sông, quy chế quản lý khu dân cư nông thôn, tiếp tục phân cấp việc cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch quản lý chất thải rắn, kinh phí lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, kiểm tra các khu dân cư, đầu tư hạ tầng, kết nối hạ tầng với các địa phương khác, giải quyết nhà ở cho người nghèo, công nhân lao động, người thu nhập thấp...

Theo dõi hỗ trợ các địa phương triển khai quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được công bố. Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng thông  qua các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những công việc sau:

- Chú trọng đến chất lượng bản đồ quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của các địa phương, tính thực tiễn, tính khả thi sau khi được phê duyệt để thuận lợi trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, tuyệt đối tránh gây lãng phí về kinh phí và thời gian.

- Cân nhắc và có lộ trình tiếp nhận các dự án hạ tầng đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tại địa phương, bảo đảm cân đối đủ kinh phí vận hành sau khi tiếp nhận, trước mắt có thể bàn thống nhất với nhà đầu tư để cùng góp kinh phí.

- Theo dõi, đôn đốc các Ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu bảo đảm thực hiện lộ trình sử dụng gạch không nung theo đề xuất của tỉnh với Bộ Xây dựng.

- Tập trung quản lý xây dựng theo quy hoạch ở khu vực đô thị và nông thôn. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo đồ án đã được phê duyệt. Kịp thời phát hiện xử lý vi phạm xây dựng, đặc biệt lưu ý việc xây dựng dọc theo các trục đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, các trục đường chính trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn cập nhật thông tin, quản lý xây dựng tại địa phương đúng theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An vừa được công bố.

TH.

21/03/2014 12:00 SAĐã ban hành
Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Đức HuệBáo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Đức Huệ

<p style="margin:0in 0in 0pt;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Hôm qua, đại diện Hội Khoa Học Đất Việt Nam – đơn vị tư vấn cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của huyện Đức Huệ do ông Phan Ninh – Chánh văn phòng hội đứng đầu đã có buổi báo cáo kết quả làm việc trong thời gian qua trước Sở Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều đại biểu đến từ các sở, ban ngành liên quan và ban lãnh đạo huyện Đức Huệ.</span>
</p>

 

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của huyện Đức Huệ sẽ giảm so với phương án đã được duyệt và đất phi nông nghiệp như đất ở, đất chuyên dùng,..sẽ tăng. Điều này được đơn vị tư vấn giải thích là hoàn toàn hợp lí bởi có như thế mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian tới tại địa phương. Cũng theo điều chỉnh quy hoạch này đến năm 2010 huyện sẽ khai thác thêm khoảng 150 ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích như trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và đất chuyên dùng.

 

Định hướng đến năm 2015 quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của huyện Đức Huệ sẽ chiếm khoảng 60% tổng diện tích đất tự nhiên giảm hơn 8 nghìn ha so với năm 2010 trong khi đó đất phi nông nghiệp sẽ tăng hơn 9 nghìn ha.

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của huyện Đức Huệ đã chuyển phần lớn diện tích đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất sử dụng cho mục đích công cộng nên vấn đề công ăn việc làm của người dân sẽ được giải quyết đặc biệt là đối tượng có đất bị thu hồi.

 

Đài PTTH Long An

26/06/2009 12:00 SAĐã ban hành
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâmNewKhen thưởng thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm
Ngày 18/9, tại Công an huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An tổ chức trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm. Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; đến dự có Thiếu tướng Lưu Bá Long - Phó Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ - Bộ Công an.

Đại tá Lâm Minh Hồng trao giấy khen cho tập thể Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện Bến Lức và 8 cá nhân thuộc Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ-Bộ Công an; Công an huyện Bến Lức và Phòng Kỹ thuật nghiệp Công an tỉnh

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Bến Lức và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Lức (CSĐTTP về TTXH) và 8 cá nhân thuộc Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Công an huyện Bến Lức và Phòng kỹ thuật nghiệp Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá chuyên án trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức tặng giấy khen cho 6 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 14/8, trong lúc chị B. ngủ một mình thì bị đối tượng đột nhập vào phòng dùng tay bóp cổ và dùng dao khống chế cướp 10 triệu đồng, lấy 1 điện thoại di động, thực hiện hành vi hiếp dâm và tẩu thoát. Sau đó, chị B. báo Công an Công an huyện Bến Lức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức phân công Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã Nhựt Chánh khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.

Qua điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định, lợi dụng đêm khuya vắng người, đối tượng đã dùng công cụ cạy lam cửa đột nhập vào bên trong, khống chế nạn nhân, lục soát lấy tài sản.

Ban Chỉ huy Công an huyện Bến Lức xác lập chuyên án, tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh để nhanh chóng bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nổi lên đối tượng Thạch Phì Rum (Thạch Mi), SN 1986, ngụ ấp Tà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Ban Chuyên án phân công lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm đối tượng Rum.

Đến 19 giờ, ngày 23/8, Ban Chuyên án phát hiện Rum đang có mặt tại ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM nên tổ chức bao vây bắt được đối tượng.

Ban đầu, đối tượng Rum rất ngoan cố, chống đối nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm và chứng cứ không thể chối cãi, tên Rum đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thạch Phì Rum để tiếp tục điều tra, truy tố đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Để kịp thời động viên tinh thần tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ và sự phối hợp hỗ trợ của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức ký quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án trên./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/khen-thuong-thanh-tich-xuat-sac-trong-kham-pha-chuyen-an-cuop-tai-san-hiep-dam-a102652.html

19/09/2020 9:00 CHĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát thị trường lương thực, thực phẩm chế biến và trái cây tại Hồng Kông Mời doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát thị trường lương thực, thực phẩm chế biến và trái cây tại Hồng Kông
Thời gian:  06/12/2017 -  09/12/2017

Địa điểm: Hồng Kông

Đơn vị tổ chức:  Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 

Mục tiêu: Tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng gạo, lương thực, thực phẩm và trái cây xuất xứ Việt Nam tìm hiểu về nhu cầu và yêu cầu hàng hóa khi nhập khẩu vào thị trường Hồng Kông. 

Ngành hàng: Mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến và trái cây.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế có năng lực xuất khẩu, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và các tổ chức xúc tiến thương mại Tỉnh/Thành phố, các Hiệp hội ngành nghề,...

Chi phí: 21.500.000 đồng/người ( Phụ thu phòng đơn 4.850.000đồng/3 đêm)

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Long An thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Xúc tiến Thương mại - ITPC

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 3910 4565 – 3911 5354 - 0934 626 039 (Kim Oanh)           

Fax: (028) 3910 1303 

Email: trade@itpc.gov.vn; oanhttk@itpc.gov.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ITPC.HOCHIMINHCITY/  

Website: www.itpc.gov.vn

Phiếu đăng ký

Chương trình

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM​

16/11/2017 9:00 SAĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, thiết bị trường họcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, thiết bị trường học
Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh đến huyện Cần Giuộc kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện, giải ngân và chất lượng công trình, thiết bị Trường THCS Phước Vĩnh Đông, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và Trường Cao đẳng nghề Long An – Cơ sở Cần Giuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh (bìa trái) kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, thiết bị trường học tại huyện Cần Giuộc

Các hạng mục công trình Trường THCS Phước Vĩnh Đông gồm cải tạo 2 dãy lớp học, xây dựng mới kiên cố 1 trệt, 1 lầu (gồm 6 phòng chức năng) với tổng mức đầu tư trên 3,4 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH VinaGP thi công, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 01/2020.

Đối với các hạng mục công trình Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu giai đoạn 2 gồm khối hành chính quản trị và khối phục vụ học tập, nhà thi đấu đa năng, cấp thoát nước, hạng mục trang thiết bị,… với tổng mức đầu tư trên 18 tỉ đồng  do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hưng Long Phát thi công, đến nay hoàn thành 40% các hạng mục, riêng trang thiết bị đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định dự toán.

Còn các hạng mục công trình Trường Cao đẳng nghề Long An - Cơ sở Cần Giuộc như cải tạo khối hành chính, khối lý thuyết, nhà công vụ, cổng, hàng rào nhà bảo vệ; xây dựng mới 3 phòng dịch vụ;… đến nay đạt 50% tiến độ các hạng mục, do Công ty cổ phần xây dựng An Đại Lộc thi công với tổng kinh phí 4,6 tỉ đồng. Hầu hết tiến độ thi công cơ bản đạt yêu cầu.

Tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh đề nghị chủ đầu tư giám sát các đơn vị thi công chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-long-an-pham-van-canh-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-cong-trinh-thiet-bi-truon-a102466.html


16/09/2020 6:00 CHĐã ban hành
Học nghề sáng cả tương laiHọc nghề sáng cả tương lai
Thay vì học đại học, nhiều học sinh tốt nghiệp THCS, THPT mạnh dạn "bẻ lái" sang học nghề. Và lựa chọn này giúp các bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Anh Lê Minh Tở thành công trên con đường học nghề

Anh Lê Minh Tở thành công trên con đường học nghề

1. Năm 2004, anh Lê Minh Tở, ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chọn học nghề cơ khí chế tạo máy tại Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa (nay Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa). Trong quá trình học nghề, anh Tở luôn siêng năng học tập, nhất là chủ động xin đi làm thêm ở các cơ sở tư nhân để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Nhờ vậy, ngay khi ra trường, anh đã tìm được công việc phù hợp chuyên môn đào tạo, với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng ở một công ty nước ngoài. Tại đây, anh Tở một lần nữa khẳng định được tay nghề của mình như chế tạo, cải tiến các thiết bị giúp công ty giảm chi phí sản xuất; đồng thời phát huy được vai trò lãnh đạo. Vì thế, sau một thời gian không lâu, Ban Giám đốc công ty đưa anh lên làm quản lý.

Làm việc được 10 năm, anh Tở quyết định nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Anh Tở chia sẻ: "Dù mức lương cao nhưng mình chỉ đi làm thuê, không đóng góp được nhiều cho quê hương. Vì vậy, tôi quyết định về quê lập nghiệp. Do mới về quê nên chưa có mối quan hệ, chưa khẳng định được uy tín nên tôi vừa làm việc ở một công ty gần nhà, vừa mở 2 cơ sở cửa sắt ở Long An và TP.HCM, chuyên nhận thiết kế, thi công, làm cửa sắt, cửa cuốn, cửa kéo, nhà xưởng, nhà tiền chế,... góp phần giải quyết việc làm cho 3 lao động, với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Dự kiến khi khẳng định được uy tín, tôi tiếp tục mở rộng quy mô của cơ sở để đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhiều lao động của quê hương mình".

"Bây giờ, tất cả công ty đều chọn lao động có tay nghề. Do đó, học nghề chắc chắn ra trường sẽ có việc làm ổn định. Cụ thể, những bạn học lớp cơ khí chế tạo CK-06 cùng với tôi đều thành tài, có sự nghiệp ổn định, nhiều bạn còn làm giám đốc, chủ doanh nghiệp lớn" - anh Tở chia sẻ thêm.

2. Hiểu được bản thân cần gì và sức học như thế nào, anh Nguyễn Thanh Lộc, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, quyết định nghỉ học lớp 11, chuyển sang học nghề sửa chữa thiết bị may và điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Nghề Đức Hòa (nay Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa) trước sự phản đối quyết liệt của gia đình. Anh Lộc chia sẻ: "Cha mẹ muốn tôi học hết phổ thông mới sang học nghề. Thế nhưng, tôi phân tích cho cha mẹ rằng học hết THPT sang học trung cấp nghề mất thời gian 5 năm, còn học hết lớp 10 sang học nghề chỉ mất 3 năm, cơ hội việc làm rất cao; đồng thời, học lực của bản thân cũng không tốt. Trước sự phân tích hợp tình, hợp lý trên, cha mẹ đã đồng ý cho tôi chuyển sang học nghề".

Để khẳng định lựa chọn của mình là đúng trên con đường lập thân, lập nghiệp, anh Lộc không ngừng trau dồi kiến thức trong quá trình học và tham gia thực tập tại các công ty, doanh nghiệp. Nhờ vậy, tay nghề của anh rất cứng, được các công ty, doanh nghiệp trả lương khi thực tập và mời về làm việc trước khi được cấp bằng trung cấp nghề.

Hơn 7 năm nhìn lại con đường mình đã chọn, anh Lộc cảm thấy mình chọn con đường tương lai rất tốt, phù hợp với năng lực, nhu cầu xã hội. Giờ đây, anh Lộc làm việc tại một công ty gần nhà, công việc là bảo trì thiết bị may. Cũng tại công ty này, anh đã quen chị Nguyễn Thị Sương và nên duyên vợ chồng. Có được công việc ổn định, có điều kiện chăm sóc gia đình 3 thế hệ, đối với anh Lộc bấy nhiêu thôi là hạnh phúc. Có thể thấy, mạnh dạn bước trên con đường đã chọn, anh Lộc khẳng định được mình và gặt hái nhiều thành công.

Quan niệm "trọng thầy hơn thợ" đã không còn phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này càng khẳng định học nghề là con đường rất ngắn để đi đến thành công. Và trường hợp của anh Tở, anh Lộc là minh chứng của hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/hoc-nghe-sang-ca-tuong-lai-a102390.html


16/09/2020 11:00 SAĐã ban hành
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Long An: 36 thí sinh đoạt giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Long An: 36 thí sinh đoạt giải
Ngày 19-3-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 21. Hội thi thu hút 163 thí sinh (TS) là học sinh (HS) đến từ 22 trường tiểu học, THCS, THPT của các huyện, thị xã, thành phố và 4 cơ quan (Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Long An, MTTQ tỉnh, Thành ủy Tân An).

GÐ So GD va ÐT trao thuong th isinh xuat sac Hoi thi tin hoc tre long an1932017.jpg

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh- Nguyễn Thanh Tiệp trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc

Các TS được chia làm 4 bảng. Bảng A có 47 TS cấp tiểu học; bảng B có 52 TS cấp THCS và 58 TS cấp THPT; bảng D có 6 TS thi phần mềm sáng tạo.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức chọn được 36 TS xuất sắc trao các giải nhất, nhì, ba và trao giải cho TS nhỏ tuổi nhất. Theo đó, bảng A có 11 TS đoạt giải, giải nhất thuộc về TS Nguyễn Lê Quốc Huy - HS Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, huyện Cần Giuộc; bảng B có 11 TS đoạt giải, giải nhất thuộc về TS Nguyễn Đăng Nguyên - HS Trường THCS Nhựt Tảo, TP.Tân An; bảng C có 11 TS đoạt giải, có 2 giải nhất thuộc về em Chu Đức An - HS Trường THPT Chuyên Long An và Nguyễn Tấn Phước - HS Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức; bảng D có 2 TS đoạt giải gồm 1 giải nhì và 1 giải ba, giải nhì thuộc về TS Nguyễn Phú Trọng - HS Trường THCS&THPT Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh. Giải TS

nhỏ tuổi nhất thuộc về em Huỳnh Đăng Quang, HS Trường Tiểu học Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

Những TS đoạt giải nhất của bảng A, B, C và giải nhì của bảng D sẽ đại diện Long An tham dự Hội thi Tin học trẻ cấp toàn quốc thời gian tới. Ngoài ra, các TS còn tham gia trò chơi "Tìm hiểu biển báo giao thông".

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Thanh Tiệp nhận định: Hội thi Tin học trẻ là sân chơi thiết thực nhằm cổ vũ, động viên việc học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh, thiếu nhi. Qua hội thi, TS được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để các nhà tổ chức, các cấp, ngành xem xét, nghiên cứu và đề xuất những chính sách, giải pháp nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát huy những tài năng trẻ của đất nước trong lĩnh vực tin học.

Theo Báo Long An

20/03/2017 11:00 SAĐã ban hành
Quê Mỹ Thạnh: Nhiều mô hình thiết thực bảo đảm an ninh, trật tựQuê Mỹ Thạnh: Nhiều mô hình thiết thực bảo đảm an ninh, trật tự
Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thực hiện nhiều mô hình thiết thực về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong việc phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT tại cộng đồng dân cư.
Các cổng rào an ninh, trật tự tại các ấp được xây dựng trụ bêtông kiên cố

Các cổng rào an ninh, trật tự tại các ấp được xây dựng trụ bêtông kiên cố

Mô hình Ánh sáng phòng, chống tội phạm được thực hiện hơn 10 năm. Đến nay, toàn xã lắp đặt 719 bóng đèn trên 25,5km đường giao thông (bình quân 40m lắp 1 bóng đèn). Tổng kinh phí trên 750 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Ông Lê Quý Còn (ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh) chia sẻ: "Từ khi các tuyến đường giao thông nông thôn được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, người dân đi lại dễ dàng, an tâm hơn. Mô hình góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép".

Mô hình Cổng rào ANTT được thực hiện từ năm 2013 đến nay. Hiện 5/5 ấp xây dựng 18 cổng rào ANTT, kinh phí 42 triệu đồng, do người dân và mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ. Các cổng rào ANTT tại các ấp được xây dựng bằng trụ bêtông kiên cố, có gắn số điện thoại của Công an huyện, xã để người dân kịp thời cung cấp thông tin các vụ việc về ANTT. Tại mỗi cổng, Công an xã giao chìa khóa cho 3 hộ dân giữ. Khi có vụ việc xảy ra, người dân kịp thời đóng cổng, cản đường của đối tượng.

Một trong những mô hình giúp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả trên địa bàn xã là Camera giám sát ANTT, thực hiện từ tháng 6/2016 đến nay. Toàn xã lắp đặt 14 camera với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Các "mắt thần" là "khắc tinh" của các loại tội phạm, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ việc gây mất ANTT hoặc tai nạn giao thông. Năm 2019, xã tiếp tục vận động kinh phí lắp đặt thêm 4 camera trên một số tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn ấp 1.

Mô hình camera giám sát an ninh, trật tự phát huy hiệu quả 

Mô hình camera giám sát an ninh, trật tự phát huy hiệu quả

Bên cạnh đó, mô hình Móc khóa ANTT được triển khai từ tháng 7/2018 đến nay, được đông đảo cán bộ và người dân đồng tình hưởng ứng. Trên móc khóa có in số điện thoại của lực lượng Công an huyện, xã nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc cung cấp thông tin về tình hình ANTT. Hiện có 1.700 móc khóa được phát đến từng hộ dân. Năm 2018, người dân cung cấp cho Công an xã 6 nguồn tin có giá trị về ANTT; riêng đầu năm 2019 đến nay cung cấp 4 nguồn tin, giúp ngành chức năng kịp thời làm rõ các vụ việc. Ngoài ra, các mô hình: Mỗi đoàn viên, hội viên là an ninh viên kết hợp gậy phòng gian, Cụm liên gia phòng, chống tội phạm, Tiếng loa ANTT lưu động,... cũng được duy trì và phát huy hiệu quả tốt.

Trưởng Công an xã Quê Mỹ Thạnh - Dương Hoài Nhân nhận định: "Các mô hình bảo đảm ANTT mang lại hiệu quả thiết thực, giúp lực lượng công an giữ ổn định tình hình ANTT. Thực hiện các mô hình còn góp phần quan trọng giữ vững tiêu chí 19 về quốc phòng, an ninh trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương"./.

Theo Báo Long An Online

27/05/2019 4:00 CHĐã ban hành
Long An: Xâm nhập mặn vượt mức kỷ lục năm 2016Long An: Xâm nhập mặn vượt mức kỷ lục năm 2016
Hiện nay, ở các tỉnh miền Tây, hạn, mặn đang xảy ra gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Tại Long An, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận độ mặn vượt mốc đợt xâm nhập mặn năm 2016.

Hạn, mặn gây ra nhiều thiệt hại cho cây lúa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 27/2 - 05/3, độ mặn tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông rạch Long An xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 – 3,9 gam/lít.

Ranh giới độ mặn 4 gam/lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 98km ở Vàm Cỏ Tây (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), hơn 85km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Thạnh Lợi và Lương Bình, huyện Bến Lức).

Ranh giới độ mặn 1 gam/lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 121km ở Vàm Cỏ Tây (thị trấn Thạnh Hóa, xã Thuận Nghĩa Hòa , huyện Thạnh Hóa), hơn 103km ở sông Vàm Cỏ Đông (xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa và xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ).

Dự báo độ mặn từ nay đến 12/3 trên các sông, rạch Long An đang lên theo kỳ triều cường Rằm tháng 2 Âm lịch. Ranh giới độ mặn 4 gam/lít sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 111km ở Vàm Cỏ Tây khu vực xã Thủy Đông, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa và xâm nhập sâu hơn 97km ở sông Vàm Cỏ Đông khu vực xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

 

Trên địa bàn tỉnh Long An còn có nhiều diện tích thanh long cũng bị thiếu nước tưới

Ranh giới độ mặn 1 gam/lít sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 130km ở Vàm Cỏ Tây khu vực xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa và xâm nhập sâu hơn 119km ở sông Vàm Cỏ Đông khu vực xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa và xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ.

Dự báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh và triều cường Rằm tháng 2 Âm lịch có khả năng đẩy độ mặn xâm nhập sâu, nhanh và mạnh vào các cửa sông và nội đồng. 

Trước tình hình hạn, mặn đang xảy ra, ngày 04/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 2./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/long-an-xam-nhap-man-vuot-muc-ky-luc-nam-2016-a91532.html

09/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa khảo sát tiến độ thi công Trường THPT Thiên Hộ DươngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa khảo sát tiến độ thi công Trường THPT Thiên Hộ Dương
​Chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa cùng một số sở, ngành tỉnh đến khảo sát tiến độ thi công Trường THPT Thiên Hộ Dương tại thị xã Kiến Tường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động 

Trường THPT Thiên Hộ Dương do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động tài trợ được khởi công xây dựng ngày 28/10/2019. Trường có 22 lớp học, 12 phòng chức năng, phòng lưu trữ, thư viện, 4 phòng khối bộ môn, các khối đa năng và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí đầu tư trên 130 tỉ đồng.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến nay, công trình đã thực hiện được 65% số lượng. Tuy nhiên, tình hình thời tiết mưa nhiều và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên bị chậm tiến độ. Nhà thầu đang tập trung nhân công hoàn thiện các hạng mục chính như phòng học, khối hiệu bộ, nhà đa năng,…

Đến nay, công trình Trường THPT Thiên Hộ Dương đã thực hiện được 65% số lượng công việc

Tại cuộc làm việc, đơn vị thi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thống nhất đến ngày 27/10/2020 sẽ hoàn thành các phòng học và khối hiệu bộ, sân trường chính, lắp đặt thiết bị, bảo đảm các điều kiện để đón học sinh vào học. Riêng các hạng mục như tường rào, sân bóng, hồ bơi và các công trình phụ trợ phấn đấu đến cuối tháng 12 cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Đây là ngôi trường chất lượng cao đầu tiên trên địa bàn, có đầy đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng làm việc, khu phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc gia, giúp việc dạy và học trên địa bàn tốt hơn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cao trong tương lai. Do đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm các yếu tố kỹ thuật và chất lượng để công trình sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo kế hoạch./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-long-an-pham-tan-hoa-khao-sat-tien-do-thi-cong-truong-thpt-thien-ho-duong-a102367.html

15/09/2020 4:00 CHĐã ban hành
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hộiTuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội
Sáng ngày 02/7/2020, Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội; hơn 100 đoàn viên thanh niên trong khối tham dự.

IMG_8614.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên được nghe báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền một số kỹ năng khi truy cập Internet, sử dụng mạng xã hội an toàn nhằm nâng cao nhận thức và các rủi ro trên môi trường mạng; cách xử lý tình huống và hành vi ứng xử trên môi trường mạng; trinh diễn nguy cơ mất an toàn thông tin khi điện thoại di động bị mã độc tấn công, theo dõi.

Qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, định hướng cho đoàn viên thanh niên trong Khối khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội theo hướng tích cực, đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí; hạn chế các tác động tiêu cực, nội dung xấu, độc, không lành mạnh trên môi trường mạng đến đoàn viên thanh niên. Ứng dụng mạng xã hội là phương tiện tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên để triển khai các chủ trương, chính sách, thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước đến người dân thông qua môi trường mạng nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet./.

Ngọc Lan


02/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thêm 12 người mắc COVID-19 khỏi bệnhThêm 12 người mắc COVID-19 khỏi bệnh
Bộ Y tế cho biết ngày 2/4, đã có 12 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đưa số ca khỏi bệnh trên cả nước lên 75 trường hợp.
11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 2/4 tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Chiều 2/4 tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp.

Trước đó, sáng 2/4, một bệnh nhân nam 11 tuổi, quốc tịch Anh điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũng được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân số 20 (BN20), 27 tuổi, ngày vào viện 7/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3 và  âm tính lần 2 vào ngày 31/3.

BN số 63 (20 tuổi), vào viện ngày 17/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3; âm tính lần 2 vào ngày 1/4. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.

BN thứ 76, nam, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 18/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 279/3; âm tính lần 2 vào ngày 31/3. Hiện tại sức khỏe ổn định.

BN 78 là nam, 22 tuổi, vào viện ngày 18/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; âm tính lần 2 vào ngày 30/3.

BN thứ 107 là nữ, 25 tuổi, vào viện ngày 21/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; âm tính lần 2 vào ngày 30/3.

BN thứ  129 là nam, 20 tuổi, ngày vào viện 23/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3;  âm tính lần 2 vào ngày 1/4.

BN 131 là nam, 23 tuổi, ngày vào viện 23/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/3;  âm tính lần 2 vào ngày 29/3 và âm tính lần 3 vào ngày 1/4.

BN 132 là nữ, 25 tuổi, ngày vào viện 23/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3;  âm tính lần 2 vào ngày 1/4.

BN thứ 138 là nam, 26 tuổi, ngày vào viện 23/3; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 29/3; âm tính lần 2 vào ngày 1/4.

Ca thứ 179 là nam, 62 tuổi, nhập viện trong tình trạng ho ít đờm, không khó thở. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3;  âm tính lần 2 vào ngày 31/3.

BN 198 là nữ, 53 tuổi; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 28/3; âm tính lần 2 vào 31/3.

Ngày 1/4, đại diện Trung tâm Y tế Thanh Miện trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân thứ 73. Ảnh: Báo Hải Dương

BN 73 là nam, 11 tuổi, quốc tịch Anh. Vào viện ngày 15/3, điều trị tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  lần 1 vào ngày 24/3;  âm tính lần 2 vào ngày 28/3. Hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, hiện nay BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận và đang điều trị nhiều người bệnh mắc COVID-19 nhiều nhất trên cả nước (80 bệnh nhân). Với 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều 2/4, hiện còn 69 bệnh nhân đang được  điều trị tại đây, đa số sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Bên cạnh đó, có 54 người bệnh tại 20 cơ sở điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất lần 1 với SARS-CoV-2. 

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Suc-khoe/Them-12-nguoi-mac-COVID19-khoi-benh/391827.vgp

02/04/2020 11:00 CHĐã ban hành
Long An: Chanh được giá, nông dân phấn khởiLong An: Chanh được giá, nông dân phấn khởi
Hiện tại, giá chanh tại huyện Bến Lức, Đức Hoà, tỉnh Long An khá tốt, nông dân rất phấn khởi.

Hiện giá chanh khá tốt so với những năm trước

Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) - Phùng Văn Hội cho biết: HTX đang thu mua chanh không hạt với giá 9.000 - 10.000 đồng/kg. Theo dõi giá chanh vài năm gần đây trong cùng thời điểm, giá chanh như thế là khá đẹp".

Hiện, HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức thu vào mỗi ngày khoảng 15 tấn chanh. 60% số lượng này được xuất sang Trung Quốc và các nước Trung Đông. Ông Hội  thông tin thêm: "Chanh được giá do sản lượng đang sút giảm bởi hạn, mặn. Vụ này, sản lượng chanh giảm khoảng 30-40% so những năm trước đây".

Ông Lưu Khánh Cường - nông dân trồng chanh không hạt tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức thông tin thêm, sau hạn, mặn khốc liệt, ông thiệt hại 1,5ha chanh với 600 gốc. Ông Cường đã cho trồng mới lại số chanh này.

Nông dân chăm sóc chanh

Được biết, hiện tại đang vào vụ thu hoạch chanh đồng loạt. Những năm trước, vào thời điểm này, giá chanh chỉ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Ông Phan Bé Hùng, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, đang trồng 3ha chanh, phấn khởi: "Vừa qua, tôi bán 10 tấn chanh với giá 16.000 đồng/kg. Khoảng 20 ngày, tôi thu hoạch chanh một lần, trung bình 4 - 5 tấn/đợt. So với cùng kỳ, giá chanh hiện rất tốt".

Long An hiện có 11.200ha chanh, trong đó, diện tích chanh cho trái gần 8.900ha, sản lượng hơn 78.000 tấn. Nhiều năm qua, chanh được xem là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cho rất niều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều diện tích chanh được nông dân sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP để tăng mạnh xuất khẩu./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/long-an-chanh-duoc-gia-nong-dan-phan-khoi-a99926.html


05/08/2020 10:00 SAĐã ban hành
Tăng kiểm dịch y tế, không để dịch bệnh phổi nguy hiểm xâm nhậpTăng kiểm dịch y tế, không để dịch bệnh phổi nguy hiểm xâm nhập
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 16/01, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta.

Bộ Y tế khẩn trương ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống dịch bênh; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/tang-kiem-dich-y-te-khong-de-dich-benh-phoi-nguy-hiem-xam-nhap/618926.vnp

18/01/2020 1:00 SAĐã ban hành
73 cán bộ, hội viên thanh niên được cấp chứng nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương73 cán bộ, hội viên thanh niên được cấp chứng nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương
Tối 01/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi Long An (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam bộ lần thứ III do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An đăng cai đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi nổi (từ 28/10 đến 01/11).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An - Võ Trần Tuấn Thanh phát biểu tại buổi bế mạc trại

Với phương châm: "Vững nghiệp vụ, thạo kỹ năng, vượt qua khó khăn, nâng cao đoàn kết", 104 trại sinh là cán bộ, hội viên thanh niên đến từ 10 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Long An và TP.Cần Thơ cùng nhau trải nghiệm, chinh phục 33 nội dung thi cả lý thuyết lẫn thực hành theo quy định chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTNVN.

Các trại sinh được huấn luyện, kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội thông qua việc tìm hiểu kiến thức về lịch sử, địa lý Việt Nam; lịch sử Hội LHTNVN, Đảng, Đoàn, Hội; tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn, Hội các cấp;…

 

Trao giấy chứng nhận đạt huấn luyện viên cấp I Trung ương cho các trại sinh

Theo Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Long An – Võ Trần Tuấn Thanh, sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam bộ khép lại thành công. Đây không chỉ là nơi huấn luyện, đào tạo, xây dựng và công nhận đội ngũ huấn luyện viên cấp I Trung ương mà còn là sân chơi rộng rãi để cán bộ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác hội và phong trào thanh niên.

 

Vinh danh tốp 3 trại sinh xuất sắc nhất

Kết thúc trại, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận đạt huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTNVN cho 73/104 trại sinh; trong đó, tỉnh Đồng Tháp vinh dự có 2 trại sinh xuất sắc đoạt danh hiệu thủ khoa và á khoa 1; á khoa 2 thuộc về trại sinh tỉnh Long An. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn khen thưởng cho một số tiểu trại đạt thành tích xuất sắc ở phần thi cổng trại, trò chơi lớn,.../.

Theo Báo Long An Online

02/11/2019 10:00 CHĐã ban hành
Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày 26/02/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với đại diện cơ quan thanh tra trực thuộc các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần dự và chỉ đạo hội nghị.

thanh tra.jpg

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt. Trong năm, toàn ngành đã triển khai thực hiện 69 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện vi phạm về kinh tế 5.859,508 triệu đồng, 8,39 ha đất, đã thu hồi 3.291,569 triệu đồng đạt 77,8%, đã xử lý kỷ luật 11 cá nhân, và triển khai thực hiện 2.567 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 3.781 tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành 1.694 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền vi phạm 19.073,807 triệu đồng, đã thu hồi 15.123,884 triệu đồng đạt 79,3%; tiến hành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng;…

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiến nại, tố cáo: tổng lượt tiếp công dân là 6.741 lượt (giảm 10,5% so với năm 2017); tiếp nhận 4.752 đơn thư khiếu nại, tố cáo (tăng 35,8% so với năm 2017); tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo là 25 cuộc, đã ban hành kết luận 24 cuộc, số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách nhiệm là 107 đơn vị;...

Tình hình tham nhũng kỳ này so với cùng kỳ năm trước là 05/03 vụ, số tiền 147/2.189 triệu đồng. Trong năm qua, các ngành, các cấp có nhiều biện pháp tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng như công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản công, trong đầu tư xây dựng, tăng cường công tác thanh ra, kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện tham nhũng.

thanh tra phat bieu.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua và đề nghị trong năm 2019, ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra: đẩy mạnh tuyên truyền,quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành; đẩy mạnh thanh tra công vụ, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, thuế, quản lý thị trường, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm,...; đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẩn, tranh chấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;..../.

T.N


26/02/2019 5:00 CHĐã ban hành
Trường THPT Nguyễn Thông khai giảng năm học mớiTrường THPT Nguyễn Thông khai giảng năm học mới
Sáng 05/9, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT Nguyễn Thông (huyện Châu Thành).

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông - Phạm Kiều Vân đánh hồi trống khai giảng năm học 2020 - 2021

Năm học này, trường có 112 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hơn 1.900 học sinh với 44 lớp học các cấp.

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Nguyễn Thông có 32,9% học sinh được xếp loại giỏi, trên 90% học sinh hạnh kiếm tốt; 96,6% học sinh lên lớp thẳng, 99,62% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT. Hiệu quả đào tạo của nhà trường là 89%. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, Trường THPT Nguyễn Thông có 9 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trong năm học 2020 – 2021, trường tuyển sinh 675 học sinh khối 10. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong dạy và học.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần trao giấy khen, vòng hoa cho 2 thủ khoa

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần trao giấy khen, vòng hoa cho học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 – 2020./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/truong-thpt-nguyen-thong-khai-giang-nam-hoc-moi-a101797.html

05/09/2020 9:00 CHĐã ban hành
Long An: 9 tháng năm 2018 Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 16,03% Long An: 9 tháng năm 2018 Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 16,03%
Tháng 9/2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 0,71% so tháng trước, tăng 14,73% so cùng kỳ năm 2017.

4997-ngành-công-nghiệp-chế-biến-chế-tạo-có-giá-trị-cao-nhất,-ước-đạt-202_477-tỉ-đồng.jpg

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị cao nhất, ước đạt 202.477 tỉ đồng

Lũy kế 9 tháng qua, chỉ số phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 16,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,08%), trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,11%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,67%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,25% so với cùng kỳ.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành), tháng 9/2018 ước đạt 24.142 tỉ đồng, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 15,5% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 203.959 tỉ đồng, tăng 18,2%, trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị cao nhất, ước đạt 202.477 tỉ đồng, tăng 18,2%.

Cùng với đó, số lượng các nhóm ngành sản phẩm công nghiệp trong 9 tháng qua là 75 nhóm. Trong đó, 68 nhóm ngành có tốc độ tăng so cùng kỳ và 7 nhóm ngành có tốc độ giảm. Sản phẩm có số lượng tăng so cùng kỳ là sản xuất sợi cáp, sợi quang tăng 17,2%; nước khoáng tăng 16,5%; vải dệt từ sợi tổng hợp tăng 14,5%; quần áo không dệt kim, đan móc tăng 14,1%; sản xuất thùng, hộp bằng bìa cứng tăng 14,7%; sản xuất thanh, que sắt tăng 13,3%; sản xuất thức ăn thủy sản tăng 12,4%; sản xuất dược phẩm tăng 11,4%;... Các ngành giảm tập trung chủ yếu là bia đóng chai, thuốc lá, sợi nhân tạo, sản xuất kim loại, sản xuất bộ phận điều khiển và chuyển động, đóng tàu,.../.

Theo Báo Long An Online

28/09/2018 9:00 SAĐã ban hành
Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệpĐường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệp
Để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

​Theo đó, cử đồng chí Trần Hải Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0272 3826 205.

Ngoài ra, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh còn được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử là chutichubndlongan@gmail.com.

          Ban biên tập

08/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Chủ tịch VFF và đội U23 cùng xin lỗi người hâm mộChủ tịch VFF và đội U23 cùng xin lỗi người hâm mộ

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Từ Jakarta, liên tiếp những lời xin lỗi từ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, đội U23 Việt Nam và HLV Falko Goetz đã được gửi tới người hâm mộ Việt Nam sau kết quả thi đấu tồi tệ gây thất vọng lớn tại SEA Games 26.</span>
</p>

HLV Goetz đã nói lời xin lỗi đầu tiên. Ảnh: Nam Hà.

Trận tranh huy chương đồng SEA Games 26 tối qua đã để lại một nỗi thất vọng rất lớn trong lòng người hâm mộ. Không cảm nhận được tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ cũng như khó chấp nhận phong độ chuyên môn đội thể hiện, đứng trước thực tế trình độ bóng đá Việt Nam đang bị tụt hậu so với khu vực, người hâm mộ Việt Nam đã trải qua một đêm với cơn ác mộng bóng đá.

Không khí buồn cũng bao trùm toàn đội U23 Việt Nam tại Jakarta. Liên tiếp những lời xin lỗi từ đây đã được gửi về nước tới người hâm mộ.

Người nói ra điều này đầu tiên là HLV trưởng Falko Goetz tại cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi thất vọng và cảm thấy mệt mỏi. Giờ chưa phải là lúc tìm ra người chịu trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam bởi có rất nhiều lý do. Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi đã không thể hiện được nhiều và đã kết thúc SEA Games 26 theo cách không thể thất vọng hơn”.

Vào lúc nửa đêm hôm qua, trên trang thông tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng lời xin lỗi của đội U23 Việt Nam.

Lời xin lỗi này được gửi từ Lãnh đội đội tuyển U23 Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, tới người hâm mộ bóng đá cả nước. Trong thông tin này có viết: "Dù toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng trong những trận cầu quyết định lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đây là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, hy vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U23 vững mạnh hơn".

Sáng nay, trên báo Bóng đá, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã lên tiếng xin lỗi: "Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 đã làm thất vọng người hâm mộ với các trận đấu thiếu thuyết phục. Thất bại này là một nỗi đau của bóng đá Việt Nam. Thay mặt Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước đoàn thể thao Việt Nam và người hâm mộ cả nước. Chúng tôi sẽ sớm chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chỉ ra thiếu sót, báo cáo trước lãnh đạo và nhân dân nhằm sớm đưa bóng đá Việt Nam trở lại vị thế xứng đáng trên đấu trường quốc tế".

Trong ngày hôm nay, VnExpress đã trao đổi với Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành tại Jakarta về thất bại của U23 Việt Nam, ông cho biết: "Bóng đá là môn thể thao rất quan trọng và được các nước đầu tư hết sức kỹ lưỡng. Chúng ta cũng có sự chuẩn bị rất tốt, nhưng trong thi đấu thì có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả. Trong trận bán kết trước chủ nhà Indonesia, trước đối thủ rất mạnh và đồng đều về lực lượng, với hơn 80 nghìn khán giả trên sân, chúng ta tuy không thể thắng nhưng cũng đã chiến đấu hết mình để rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. Còn những gì chưa đạt được, những gì còn khiếm khuyết thì các nhà chuyên môn, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam sẽ tổng kết và rút ra những kinh nghiệm sát thực nhất trong những ngày tới".

Theo VnExpress

23/11/2011 12:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộUBND tỉnh công bố quyết định về công tác cán bộ
Sáng ngày 11/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì buổi công bố.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/6/2020.

Đồng thời, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Khang, Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2020.

11-6-2020-IMG_8866.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Lâm (bìa trái) và ông Lê Xuân Khang (bìa phải)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đối với đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí cùng với Ban lãnh đạo Sở Tư pháp giúp ngành đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua; mong muốn đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Sở Tư pháp đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Đối với đồng chí Lê Xuân Khang, đã có thời gian công tác trong ngành tài chính, đây là bước ngoặt mới trong quá trình công tác, với trách nhiệm mới, nặng nề hơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí trên cương vị mới tiếp tục học hỏi, cống hiến nhiều hơn nữa, đặc biệt phát huy tốt vai trò lãnh đạo, cùng tập thể Ban lãnh đạo Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Khả Tâm

11/06/2020 11:00 SAĐã ban hành
Phát triển kinh tế kết hợp với Quốc phòng - An ninhPhát triển kinh tế kết hợp với Quốc phòng - An ninh
Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với Quốc phòng - An ninh (QP-AN) là một tất yếu khách quan. Kinh tế là điều kiện của quốc phòng an ninh, quốc phòng - an ninh là nhu cầu của kinh tế.  Phát triển kinh tế - xã hội là tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và củng cố QP-AN. Ngược lại, xây dựng, củng cố QP-AN vững chắc sẽ tạo ra môi trường hoà bình ổn định lâu dài để đất nước có điều kiện xây dựng, phát triển kinh tế.

​​Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về  "Tiếp  tục  xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ  IX của tỉnh Đảng bộ Long An, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QP-AN. Để thực hiện có hiệu quả và chất lượng cao hơn nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Chỉ thị 56 gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua,  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng hiệu quả kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QP-AN theo từng địa phương. Các cấp các ngành trong tỉnh đã kết hợp việc phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với đầu tư xây dựng tiềm lực QP-AN trong các dự án chiến lược, quy hoạch, việc kế hoạch phát triển KT-XH tổng thể chung của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Do vậy, trong những năm qua tỉnh ta đã có bước phát triển vững chắc về phát triển kinh tế kết hợp với QP-AN, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát của năm 2015 là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bước đầu thực hiện tái cơ cấu kinh tế; huy động mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính theo chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh khoảng 11,5%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3,5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 15,5%; ngành thương mại, dịch vụ tăng khoảng 12%. Sản lượng lương thực đạt 2,868 triệu tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 3.929 triệu USD và Giá trị kim ngạch nhập khẩu khoảng 3.100 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 38 – 40% GDP; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.555 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước 6.890,6 tỷ đồng.

Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội gắn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện với xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội. Khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng dự án các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho ý kiến về quốc phòng để thực hiện, vừa bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu về QP-AN trong thế phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức và tư tưởng về kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, ngay từ đầu và trong suốt quá trình phát triển, Long An luôn coi trọng việc lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH theo hướng CNH, HĐH, tập trung phát triển một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn; quy hoạch sử dụng đất, nhất là quỹ đất sử dụng vào nhiệm vụ quốc phòng đến năm 2020; Ngoài ra, còn lập các dự án xây dựng một số công trình kiên cố phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục-đào tạo; khám, chữa bệnh và sơ tán, phòng tránh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ để trực tiếp bổ sung, điều chỉnh vào các dự án phát triển KT-XH của Tỉnh.

Với mục tiêu, yêu cầu đặt ra Tỉnh tập trung là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chỉ đạo phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh hơn, chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, các khu cụm công nghiệp; cùng với đó, Tỉnh còn tập trung chỉ đạo, đầu tư, nâng cấp và tu sửa các tuyến đường liên xã, huyện, nhất là các tuyến giao thông dọc biên giới… bảo đảm thuận lợi cho giao thông, vận chuyển, cơ động sơ tán, phòng tránh, ứng cứu trong phòng chống thiên tai, địch họa; kiên cố hóa các công trình bảo đảm giáo dục, y tế, QP-AN, chú trọng đến vùng giáp biên giới; thực hiện phân bố lại dân cư nhằm khai thác tiềm năng kinh tế kết hợp với tăng cường thế trận QP-AN và từng bước tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

Tỉnh đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; thực hiện đa dạng hoá hình thức, phương pháp, nội dung giáo dục, nhằm nâng cao lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tinh thần yêu nước, yêu CNXH và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác, tiếp tục đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu, thẩm thấu vào mọi lĩnh vực, làm chuyển biến tích cực, hiệu quả mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng thời với các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, Tỉnh luôn chú trọng giải quyết tốt các chính sách xã hội: xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng dịch vụ, khám và điều trị của các bệnh viện tuyến huyện, phát triển các trạm dân - quân y kết hợp… tăng cường y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cho các xã, huyện, bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong thời bình, sẵn sàng cho thời chiến; tăng cường công tác dự phòng, ngăn ngừa dịch bệnh và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, quan tâm bảo đảm việc làm cho thanh niên cả ở khu vực thành thị và nông thôn.

Cùng với phát triển KT-XH, Tỉnh luôn coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", trước hết là vững mạnh về chính trị và tổ chức. Coi trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực ở các xã biên giới; tích cực bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ xã (phường, thị trấn)… nhằm nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Nền quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc. Hệ thống các văn kiện kế hoạch A, A2, A4 được bổ sung, điều chỉnh. Chất lượng và sức chiến đấu của lực lượng thường trực được nâng lên, Dân quân - Tự vệ được củng cố và phát triển, lực lượng dự bị động viên đảm bảo xếp đủ 100% đầu mối đơn vị với chất lượng tốt, LLVT luôn vững vàng về tư tưởng. Các hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương luôn gắn chặt với lực lượng an ninh nhân dân. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, các mô hình liên kết bảo vệ, phong trào tự quản, cụm an toàn, làng an toàn về an ninh trật tự... ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trong quá trình kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng nói chung, kết hợp kinh tế - xã hội với Quốc phòng - An ninh nói riêng đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang cơ sở, Xây dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, là điều kiện bảo đảm môi trường ổn định, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, Xây dựng cơ chế chính sách nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh    ngày càng vững mạnh.

Trước hết, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục để nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân và chiến sĩ LLVT các địa phương, đơn vị, về kết hợp phát triển kinh tế ­ xã hội gắn với tăng cường quốc phòng ­ an ninh; đồng thời, cần làm tốt việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng ­ an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức kết hợp giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế ­ xã hội với quốc phòng ­ an ninh theo hướng chủ động gắn kết xây dựng với tự bảo vệ. Theo đó, chú trọng kết hợp theo quy hoạch, kế hoạch của từng đơn vị, địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của tỉnh, ngành, lĩnh vực kinh tế ­ xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế ­ xã hội với bảo đảm quốc phòng­ an ninh trong từng dự án đầu tư, quy hoạch phát triển vùng, các địa bàn chiến lược, nhất là địa bàn biên giới, địa bàn ven cửa sông ra biển.

 Thứ ba, Cơ quan quân sự các địa phương cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết 28­NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn cần gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tiễn của địa phương và toàn khu vực phòng thủ.

Thứ tư, Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, đủ khả năng làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ­ an ninh đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các lực lượng ngày càng gắn bó và hiệu quả; xử lý thông tin nhanh, chính xác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng ­ an ninh ở cơ sở.

Trung Dũng

(Chú thích ảnh: ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh) 

30/06/2015 11:00 SAĐã ban hành
Long An sẽ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2014Long An sẽ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2014

<p style="text-align:justify;margin:6pt 0in">
<span style="font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2014, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2014 tại tỉnh Long An.</span>
</p>

Hội chợ là nơi giới thiệu quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đến với nhân dân, khách tham quan trong, ngoài tỉnh và khách tham quan du lịch quốc tế. Hội chợ trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương nơi doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tạo cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp cận trực tiếp khách hàng, quảng bá thương hiệu, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Thời gian tổ chức hội chợ triển lãm từ ngày 09/10/2014 đến ngày 14/10/2014, tại Công viên thành phố Tân An, với quy mô dự kiến khoảng 400 gian hàng tiêu chuẩn.

Qua hội chợ, đây là dịp để tỉnh Long An giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung về những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An. Hội chợ với các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh giúp thỏa mãn nhu cầu tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách góp phần thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

TV

06/06/2014 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​