Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSố liệu KT-XH

Website

Liên kết

 
Số liệu KT-XH
 
Theo Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, như sau: 
Theo Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, như sau: 
 
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, như sau: 
 
Theo Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND tỉnh đã kịp thời phân giao kế hoạch và tập trung chỉ đạo điều hành các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được kết quả cụ thể như sau: 
 
Theo Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, UBND tỉnh đã quyết định phân giao kế hoạch kịp thời và chỉ thị điều hành để các ngành, UBND các huyện, thành phố Tân An tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 
 
Theo Báo cáo số 48 /BC-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, UBND tỉnh đã quyết định phân giao Kế hoạch kịp thời và chỉ thị điều hành để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả cụ thể đạt được trên các lĩnh vực như sau: 
 
Theo Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, UBND tỉnh đã quyết định phân giao kế hoạch kịp thời và chỉ thị điều hành để các ngành, UBND các huyện, thành phố Tân An tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 
 
Theo Báo cáo số 4093/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức việc phân giao kế hoạch kịp thời; các ngành, UBND các huyện, thành phố Tân An tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011 với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 
 
Theo báo cáo số 42/BC-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011: Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức việc phân giao kịp thời; các ngành,UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010 với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau đây: 
 
Theo báo cáo số 3958/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009: Trong bối cảnh chung của cả nước, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức việc phân giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở đúng tiến độ; các ngành, UBND các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2009 với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau đây: 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau:
27/01/2023 10:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, như sau:
22/01/2021 3:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, như sau:
08/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Theo báo cáo số 42/BC-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011: Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức việc phân giao kịp thời; các ngành,UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010 với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau đây:
05/01/2015 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, như sau:
10/12/2019 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023, như sau:
05/10/2023 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội ước 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội ước 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội ước 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, như sau:
12/06/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 2116/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024:
24/07/2023 5:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Theo Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, như sau:

Tải nội dung Báo cáo tại đây: BC-02-KTXH.pdf

04/01/2019 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, như sau:
10/11/2021 8:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
Theo Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, như sau:

​Tải nội dung Báo cáo tại đây:​​ BCKTXH-nam-2017.pdf

15/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023, như sau:
08/09/2023 11:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, như sau:
02/08/2019 11:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Khung hướng dẫn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019, ủy ban nhân dân tỉnh Long An báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triên kinh tê - xã hội 6 tháng đâu năm 2018, khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 như sau:

​Xem nội dung: 123-KH-UBND_30072018_1.PDF

05/03/2019 11:00 SAĐã ban hành
Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, như sau:
14/01/2020 7:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, như sau:
29/07/2022 3:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020, như sau:
09/07/2020 5:00 CHĐã ban hành
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Theo Báo cáo số 48 /BC-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, UBND tỉnh đã quyết định phân giao Kế hoạch kịp thời và chỉ thị điều hành để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả cụ thể đạt được trên các lĩnh vực như sau:
05/01/2015 11:50 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, như sau:
12/11/2016 10:00 SAĐã ban hành
Về đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009Về đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
Theo báo cáo số 6806/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 được triển khai thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, có những yếu tố vượt dự báo chung như giá cả nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư tăng cao làm gia tăng lạm phát trong những tháng đầu năm và xảy ra các cơn sốt hàng hoá; giá đầu vào không ổn định, lãi suất ngân hàng tăng cao và hạn mức tín dụng thấp, tỷ giá ngoại hối biến động bất thường làm cho sản xuất trong nước gặp khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, việc giải ngân vốn đầu tư chậm, hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế; dịch bệnh gia cầm, gia súc tái phát; tình trạng đình công của công nhân có xu hướng tăng cùng với sự gia tăng lạm phát… Tuy nhiên, cũng có nhiều yếu tố tích cực, thuận lợi: tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định; sản xuất lương thực thời gian đầu tương đối thuận lợi về thời tiết và giá tiêu thụ; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tiếp tục tăng theo xu hướng chung của cả nước.
05/01/2015 9:00 SAĐã ban hành
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016
Theo Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND tỉnh đã kịp thời phân giao kế hoạch và tập trung chỉ đạo điều hành các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được kết quả cụ thể như sau:
18/01/2016 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, như sau:
14/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023, như sau"
14/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
Theo báo cáo số 6151/BC-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2007: Năm 2007, trong điều kiện có nhiều thuận lợi: kế thừa thành tựu của các năm trước, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đầu tư phát huy tác dụng, với nỗ lực của các ngành, UBND các cấp và sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn, thách thức như hạn chế về nguồn lực đầu tư phát triển, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp; giá cả thị trường không ổn định; hạn chế về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ… Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng, sau đây:
05/01/2015 8:30 SAĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 236/KH-UBND về phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021 - 2025 như sau:
17/11/2020 10:00 SAĐã ban hành
Về đánh giá thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010Về đánh giá thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Theo báo cáo số 3958/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009: Trong bối cảnh chung của cả nước, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức việc phân giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở đúng tiến độ; các ngành, UBND các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2009 với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau đây:
05/01/2015 9:30 SAĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007
Theo báo cáo số 5933/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006, Căn cứ Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2006, Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006, và các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời trên cơ sở kế thừa những thành tựu phát triển các năm trước;
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành UBND các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 đạt được kết quả cụ thể như sau:
05/01/2015 8:00 SAĐã ban hành
Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006Tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006
Theo báo cáo số 120 /BC-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 về thực hiện KH phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 được thuận lợi cơ bản do kế thừa thành tựu của các năm trước, đồng thời có sự chỉ đạo điều hành tập trung, trọng điểm của UBND các cấp, các ngành, phấn đấu khắc phục khó khăn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện KH theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.
Tuy nhiên cũng có một số khó khăn như dịch bệnh gia cầm tái phát, dịch bệnh tôm sú gây thiệt hại, giá cả thị trường một số vật tư hàng hoá biến động, vốn đầu tư thiếu so với yêu cầu phát triển... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
05/01/2015 7:30 SAĐã ban hành
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Theo Báo cáo số 11/BC-UBND  ngày 23 tháng 01 năm 2015: Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, UBND tỉnh đã quyết định phân giao kế hoạch kịp thời và chỉ thị điều hành để các ngành, UBND các huyện, thành phố Tân An tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
23/01/2015 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020, như sau:
09/10/2020 11:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​