Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHoiDongNhanDan-DoanDBQH.aspx?InitialTabId=Ribbon

Website

Thông tin du học

 

Phân công nhiệm vụ thành viên TT. HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN​

I. Ông Phạm Văn Rạnh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

-    Lãnh đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước Trung ương và các tỉnh; với Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên.

-    Chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

-    Triệu tập và tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ trì các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, các cuộc họp liên tịch do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, các cuộc họp với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cuộc họp với Thường trực Hội đồng nhân dân của các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là: cấp huyện).

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Chủ trì xử lý những vấn đề ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến phát sinh giữa hai kỳ họp.

-    Phê chuẩn danh sách ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và việc cho thôi làm ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phê chuẩn kêt quả bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

-    Trình Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối

với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Quyết đinh việc đưa ra Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ký chứng thực các nghị quyết và biên bản các kỳ họp Hội đồng nhân dân tinh; ký văn bản khác thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Mỗi năm hai lần thông báo cho ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

-   Chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong trường hợp bị khuyết Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

-    Làm Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn thẩm phán và kiểm sát viên.

-    Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định.

-    Phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Đức Hòa và Thành phố Tân An.

II. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Nguyễn Thanh Cang:

-    Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phân công; tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ trì các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hòa phối hợp hoạt động giữa Thường trực với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức tiếp công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh; giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân.

-    Điều hòa phối hợp cùng ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp lệ hoặc các kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án do ủy ban nhân dân và các ngành chức năng tỉnh chuẩn bị để trình Hội đồng nhân dân tính.

-    Theo dõi và chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung cho Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét kêt quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi cân thiết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Theo dõi việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; dự kiến danh sách các tổ chức, cá nhân trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; theo dõi việc trả lời và thực hiện lời hứa của các tô chức, cá nhân sau khi trả lời chất vấn.

-    Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vắng mặt. Ký các văn bản điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

-    Giúp Thường trực HĐND trực tiếp theo dõi lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; phụ trách, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa.

III. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Nguyễn Minh Lâm:

-    Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công; tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ trì các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Kiểm tra, đôn đốc: việc chuẩn bị các nội dung trình ra kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi việc xây dựng nội dung, chương trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dàn tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri của các cơ quan có thẩm quyền.

-    Theo dõi việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình giám sát hàng năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình công tác thi đua khen thưởng của Hội đồng nhân dân, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

-    Phụ trách Tờ Thông tin hoạt động của Hội đồng nhân dân và Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền. Ký các văn bản điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

-    Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quồc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; theo dõi hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Trực tiếp theo dõi lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, lao động, thực hiện chính sách xã hội và công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương; theo dõi hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; phụ trách hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Bến Lức, Đức Huệ, Châu Thành.

IV. Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai:

-    Là người đứng đầu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý, điều hành công việc chung của Văn phòng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trước Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; phối hợp với người đứng đầu các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan.

-    Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, câp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểụ Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động theo quy định.

-    Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia các phiên họp Thườg trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân.

-    Phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Thủ

Thừa.

V. Ủy viên Thưòng trực, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - Lê Sơn Hà:

-    Là người đứng đầu Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý, điều hành công việc chung của Ban theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh toàn bộ hoạt động của Ban; phối hợp với người đứng đầu các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan.

-    Trực tiếp chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

-    Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Giúp chủ tọa kỳ họp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

-    Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân.

-    Phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Tân Thạnh, Tân Trụ.

VI. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Nguyễn Hữu Tuấn:

-    Là người đứng đầu Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý, điều hành công việc chung của Ban theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh toàn bộ hoạt động của Ban; phối hợp với người đứng đầu các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan.

-    Trực tiếp chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

-    Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đên lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Giúp chủ tọa kỳ họp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

-    Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân.

-    Phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc.

VII. Ủy viên Thường trực, Trưỏng Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh - Trương Văn Nam:

-    Là người đứng đầu Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý, điều hành công việc chung của Ban theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh toàn bộ hoạt động của Ban; phối hợp với người đứng đầu các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan.

-    Trực tiếp chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, lao động, thực hiện chính sách xã hội và công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương.

-    Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đên lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. Giúp chủ tọa kỳ họp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết liên quan đên lĩnh vực phụ trách trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

-    Chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyêt định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân.

-    Phụ trách theo dõi, hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng.


 

Chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội

Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, ĐBQH và Đoàn ĐBQH có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu như sau:

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

I- Đại biểu Quốc hội

1. Địa vị pháp lý: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

2. Tiêu chuẩn:

- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá hiện dại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu và chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;

- Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

3. Nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội:

- Nhiệm kỳ đại biểu mỗi khoá Quốc hội bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của khoá Quốc hội đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

- Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội:

- Chịu trách nhiệm trước cử tri, đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;

- Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của chử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan; phải báo cáo trước cử tri mỗi năm ít nhất một lần về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình;

- Gương mẫu trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

- Có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước;

- Có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của tổ đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn dề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;

- Có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định;

- Có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao. người bi chất vấn có trách nhiệm trả lời về những vấn đề mà dại biểu Quốc hội chất vấn. Nếu đại biểu Quốc hội không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Chủ tịch Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Có quyền kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

- Có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo đó trong thời hạn theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

- Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thoả đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết;

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạnh nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên, đồng thời báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định;

- Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. người đứng dầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội;

- Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thì không được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội. Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ phải lập tức báo cáo dể Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định.

- Có quyền tham dự kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp nơi mình được bầu, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết;

- Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, có trách nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luận biểu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội mà mình là thành viên;

- Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách được dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm tạo điều kiện dể đại biểu thực hiện nhiệm vụ.

II- Đoàn Đại biểu Quốc hội

Các Đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn Đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, có trụ sở, văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội.

1. Nhiệm vụ:

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc, Thường trực Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở địa phương tổ chức để Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri;

- Tổ chức việc tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết; mời đại diện Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở địa phương tham dự các buổi tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội; trong trường hợp cần thiết thì mời đại diện của cơ quan hữu quan ở địa phương cùng tham dự để tiếp thu xử lý những vấn đề liên quan;

- Phối hợp với Thường trực Hội đống nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc ở địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Tổ chức để Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội;

- Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ; khi cần thiết, kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội được công bố trên các thông tin đại chúng;

- Phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường Vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;

Tham gia ý kiến về việc giới thiệu đại biểu Quốc hội trong Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá sau; phân công đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá sau, bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội ở địa phương;

- Mỗi năm hai lần, vào giữa năm và cuối năm, báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, và đại biểu Quốc hội, đồng thời thông báo với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội:

- Tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội;

- Giữ mối liên hệ với Chủ Tịch Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đống nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ở địa phương và Văn phòng Quốc hội.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khoá XIII có 08 đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH Long An có Trưởng Đoàn, 01 Phó Đoàn chuyên trách.

Đoàn đại biểu Quốc hội Long An có trụ sở đặt tại số 61 Nguyễn Huệ, phường1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoai : (072).3831586 - Fax : (072)3830150, (072).3830965.

Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khoá XIII (nhiệm kỳ 2011 -2016)

1. Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

2. Nguyễn Trung Thu - Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

3. Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

4. Đặng Thế Vinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

5. Lê Công Đỉnh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu tư tỉnh Long An.

6. Đinh Thị Phương Khanh - PGĐ.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​