Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

Website

Liên kết

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Thứ 2, Ngày 07/04/2014, 17:00
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC và SV tạo nguồn ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020
07/04/2014
Theo đó, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tạo nguồn ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo với nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tạo nguồn ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo góp phần tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, có trình độ chuyên sâu, khả năng tham mưu hoạch định và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực then chốt, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong thời gian tới.

Yêu cầu

Các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy hoạch nguồn nhân lực và phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo nguồn quy hoạch đội ngũ kế cận và trong kế hoạch đào tạo của cơ quan, đơn vị.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được chọn để cử học viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài phải là những nước có nền khoa học - kỹ thuật tiên tiến, chất lượng đào tạo tốt và uy tín cao, có chế độ ưu đãi đối với học viên.

Đảm bảo việc làm và phát huy tốt kiến thức học tập của các đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Đối tượng cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài:

Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

Sinh viên đã tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn.

Đối tượng cử đi dự các lớp bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài:

Trưởng, Phó trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy, Sở ngành, Đoàn thể tỉnh.

Cán bộ chủ chốt cấp huyện gồm: Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn

Điều kiện tuyển chọn:

Người được tuyển chọn cử đi đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

Cán bộ, công chức, viên chức cử đi học phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm, có triển vọng phát triển tốt và trong quy hoạch.

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Cam kết làm việc theo sự phân công của tỉnh sau khi tốt nghiệp.

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An.

Nếu là đối tượng tạo nguồn phải có người bảo lãnh (cha, mẹ ruột hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng) để thực hiện nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo.

Tiêu chuẩn tuyển chọn:

Về độ tuổi:

Thạc sĩ: không quá 35 tuổi đối với nữ và không quá 40 tuổi đối với nam (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

Tiến sĩ: không quá 40 tuổi đối với nữ và không quá 45 tuổi đối với nam (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

Sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn: không quá 25 tuổi đối với nam và nữ (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

Về trình độ ngoại ngữ:

Trình độ Anh văn phải đạt điểm IELTS, TOEFL,… theo quy định của cơ sở đào tạo (các ngoại ngữ khác cũng phải đảm bảo trình độ theo yêu cầu của cơ sở đào tạo).

Tỉnh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ và có kế hoạch đào tạo bổ sung ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức trước khi được cử đi đào tạo. Dự kiến thời gian đào tạo bổ sung ngoại ngữ là 01 năm.

Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn, khi nộp hồ sơ tham gia Chương trình phải có trình độ ngoại ngữ IELTS, TOEFL,... đủ điều kiện đi học. Trường hợp không đủ điều kiện ngoại ngữ thì được Ban điều hành Chương trình giới thiệu tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ nhưng kinh phí do cá nhân tự túc.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Cán bộ, công chức, viên chức phải tốt nghiệp đại học của các trường đại học trong nước.

Nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn phải tốt nghiệp đại học chính quy của các trường đại học trong nước từ loại khá trở lên và đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu.

Về sức khỏe:

Có đủ sức khoẻ để tham gia học tập theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Chỉ tiêu và hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

Đào tạo: 70 chỉ tiêu, trong đó: thạc sĩ 67, tiến sĩ 03.

Bồi dưỡng: 70 chỉ tiêu.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

Hình thức đào tạo: học ngoại ngữ trong nước, đào tạo chuyên môn toàn phần ở nước ngoài.

Hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, có 02 hình thức:

Bồi dưỡng toàn phần ở nước ngoài.

Bồi dưỡng một phần trong nước (do giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy), sau đó đi thực tế ngắn hạn ở nước ngoài.

Quy trình xét, tuyển chọn

Đối với cán bộ, công chức, viên chức:                                                     

Trên cơ sở thông báo của Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên để thực hiện việc xét, tuyển chọn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và gửi hồ sơ, danh sách đề nghị cử đi đào tạo, bồi dưỡng về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ban điều hành thực hiện Chương trình quyết định.

Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn:

Nếu có nguyện vọng đào tạo sau đại học ở nước ngoài, liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ để nhận hồ sơ đăng ký theo thông báo (phải có cha, mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thực hiện các thủ tục đăng ký, cam kết tham gia Chương trình).

Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan thẩm định hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp, trình Ban điều hành thực hiện Chương trình quyết định.

Lựa chọn trường đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên

Tỉnh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để chọn một số cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng đào tạo tốt và có thiện chí giúp đỡ Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên.

Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học viên trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời giúp đỡ, giải quyết khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Duy trì tốt mối liên hệ với học viên, góp phần củng cố tình cảm, trách nhiệm, niềm tin và sự gắn bó với quê hương đất nước.

Quyền lợi và trách nhiệm của học viên tham gia Chương trình

Quyền lợi:

Các trường hợp được cử đào tạo, bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Việc bố trí, sử dụng được thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ được bảo lưu biên chế tại cơ quan, được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn được cử đi đào tạo sẽ được tuyển dụng, bố trí theo trình độ chuyên môn được đào tạo. Trường hợp cơ quan tuyển dụng không còn chỉ tiêu biên chế thì tỉnh sẽ giao biên chế dự phòng để cơ quan tuyển dụng, bố trí sau khi tốt nghiệp.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Mục II Phần III của Chương trình này.

Trách nhiệm:

Đảm bảo thực hiện các điều khoản cam kết khi tham gia Chương trình (trình diện sau khi tốt nghiệp, chấp hành phân công công tác, thời gian cam kết phục vụ,…).

Trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, học viên phải chấp hành các quy định của nhà nước; tuân thủ pháp luật nước sở tại; chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và Quy chế của Ban điều hành Chương trình.

Giữ mối liên lạc thường xuyên với Ban điều hành và kịp thời báo cáo kết quả học tập, những vấn đề phát sinh để có hướng xử lý phù hợp.

-Học viên tự ý bỏ học hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình học tập thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng hoặc bị xử lý theo pháp luật.

Trường hợp học viên không vi phạm cam kết nhưng không hoàn thành tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định thì cá nhân có thể ở lại tiếp tục học tập đến khi tốt nghiệp nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn và cá nhân phải tự lực kinh phí. Quá thời hạn này, học viên phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo cam kết.

Giải pháp thực hiện

Tuyên truyền, phổ biến Chương trình:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình này trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…) sau khi được phê duyệt, ban hành chính thức. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến nội dung Chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Thống kê và tuyển chọn nguồn cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; lập danh sách từng người, trong đó xác định rõ: trình độ chuyên môn hiện có, độ tuổi, trình độ ngoại ngữ, nguyện vọng cá nhân, chuyên ngành đề nghị cử đi đào tạo, bồi dưỡng và thời gian dự kiến đào tạo, bồi dưỡng.

Kinh phí thực hiện Chương trình

Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

Kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.

Kinh phí đào tạo của Trung ương dành cho tỉnh (nếu có).

Học bổng của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi:

Chi cho đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, bao gồm: học phí, tài liệu học tập, chi phí ăn ở, khám sức khoẻ, làm visa, vé máy bay.

Chi cho hoạt động bồi dưỡng và đào tạo kiến thức bổ sung trong nước (Anh văn và kiến thức khác).

Chi cho công tác chiêu sinh, xét tuyển, bố trí sau đào tạo, công tác giao dịch, quan hệ với nước ngoài trong khuôn khổ tìm hiểu đối tác, tìm nguồn tài trợ, xác định cơ sở đào tạo,…; chi phí phục vụ các hoạt động quản lý hành chính của Chương trình (văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác tuyên truyền, sơ tổng kết, làm việc ngoài giờ, nhiên liệu,…).

Chi phí quản lý học viên.

Tổ chức thực hiện:

Thành lập Ban điều hành Chương trình, thành phần gồm có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban và các thành viên, thư ký là đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

Ban điều hành có Tổ giúp việc gồm một số công chức các ngành liên quan trực tiếp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Tuyển chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng gửi danh sách về Sở Nội vụ tổng hợp trình Ban điều hành thực hiện Chương trình của tỉnh xem xét, quyết định. Bảo lưu biên chế tại cơ quan, đơn vị (không hợp đồng hoặc đề nghị tuyển dụng người khác thay thế chức danh này) và thực hiện chế độ lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu có) theo quy định hiện hành cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp nhận, bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn sau khi tốt nghiệp về nước theo giới thiệu của Sở Nội vụ. Trường hợp cơ quan, đơn vị tuyển dụng không còn biên chế thì tỉnh sẽ giao biên chế dự phòng của địa phương để thực hiện.

Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Phối hợp với các ngành, địa phương thông báo, tổng hợp và đề xuất Ban điều hành Chương trình xét duyệt đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, chọn trường, quản lý học viên.

Đề xuất bố trí sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc diện tạo nguồn sau khi tốt nghiệp về nước. Đồng thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền giao biên chế dự phòng của địa phương cho các cơ quan, đơn vị tiếp nhận trong trường hợp các cơ quan, đơn vị không còn chỉ tiêu biên chế.

Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình này.

Chương trình này có thể được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các Sở ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Hải Tuấn

Lượt người xem:   11466
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​