image banner
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo các Quyết định số: 2846/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; 3023/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; - 4360/QĐ-UBND ngày 01/12/2020; - 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; - 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; - 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; - 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021; - 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; - 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; - 1957/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 - 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 - 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; - 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; - 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; - 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 4792/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 6744/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 10479/QĐ-UBND ngày 08/11/2023; 10638/QĐ-UBND ngày 13/11/2023; 11864/QĐ-UBND ngày 14/12/2023; 3776/QĐ-UBND ngày 11/4/2024; 4643/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (98 thủ tục hành chính/29 lĩnh vực).

 1-LV CAC CO SO GIAO DUC KHAC-04 TTHC-8429-GDĐT-XA-04.2024.docx

2-LV VAN HOA-01 TT- 3023-1697-2893-VHTTDL-XA-4.2024.docx

3-LV THU VIEN-03 TT- 3023-4360-1697-2893-VHTTDL-XA-04.2024.docx

4-LV THE DUC THE THAO-01 TT-3023-1697-VHTTDL-XA-04.2024.docx

5-LV DAN SO -KHHGĐ-02 TT- 4994-Y TE-XA-04.2024.docx

6-LV DAT DAI-01TT-13319-TNMT-XA-04.2024.docx

7-LV MOI TRUONG-02 TT-5936-1942-6744-11693-TNMT-XA-04.2024.docx

 8-LV BAO TRO XA HOI- 08 TTHC-5657-4488-4643-LĐTBXH-XA-05.2024.docx

9-LV NGUOI CO CONG-01 TT-5657-5134-4792-LĐTBXH-XA-04.2024.docx

10-LV PHONG- CHONG TE NAN XA HOI-02 TT-5657-6669-LĐTBXH-XA-04.2024.docx

11-LV THI ĐUA - KHEN THUONG-05 TT-5908-3776-NV-XA-04.2024.docx

12-LV TON GIAO CHINH PHU-10 TT-5908-NV-XA-04.2024.docx

13-LV NONG NGHIEP-01 TT-5130-NNPTNT-XA-04.2024.docx

14-LV PHONG- CHONG THIEN TAI-03 TT-5130-NNPTNT-XA-04.2024.docx

15-LV THUY LOI-01 TT-5130-NNPTNT-XA-04.2024.docx

16-LV TRONG TROT-01 TT-5130-NNPTNT-XA-04-2024.docx

17-LV KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG-01 TT-5130-NNPTNT-XA-04.2024.docx

18-LVHOTICH-22TTHC-1957-1504-875-5473-10479-STP-XA-04.2024.docx

19-LV CHUNG THUC- 05 TT-1504-STP-XA-4.2024.docx

20-LV BOI THUONG NHA NUOC- 01 TT-1504-STP-XA-4.2024.docx

21-NUOI CON NUOI- 03 TT-1504-6511-11864-STP-XA-04.2024.docx

22-LV PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT- 09 TT-2846-1504-STP-XA-04.2024.docx

23-LV GIAI QUYET KHIEU NAI-01 TT-3974-9536-TTr-XA-04.2024.docx

24-LV GIAI QUYET TO CAO-01 TT-3974-TTr-XA-04.2024.docx

25-LV TIEP CONG DAN-01 TT-3974-6666-TTr-XA-04.2024.docx

26-LV XU LY DON-01 TT-3974-6667-TTr-XA-04.2024.docx

27-LV THANH LAP VA HOAT DONG CUA TO HOP TAC-03 TT-5910-KHĐT-XA-04.2024.docx

28-LV TRE EM- 04 TT-10638-SLD-XA-4.2024.docx

29-LV GIADINH- 02 TT-2893-SVHTTDL-XA-4.2024.docx

30-DANH MUC-XA-4643-14.5.2024.xlsx

Tin liên quan
image advertisement
Thông tin tuyên truyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 30/07/2024
Lượt xem:83
2
Ngày bắt đầu: 20/06/2024
Ngày kết thúc: 21/07/2024
Lượt xem:157
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:132
2
Ngày bắt đầu: 08/06/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Lượt xem:101
3
Ngày bắt đầu: 21/06/2024
Ngày kết thúc: 06/07/2024
Lượt xem:81
4
Ngày bắt đầu: 31/05/2024
Ngày kết thúc: 01/07/2024
Lượt xem:121
5
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 29/06/2024
Lượt xem:163
6
Ngày bắt đầu: 25/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:171
7
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:183
8
Ngày bắt đầu: 29/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:101
9
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:162
10
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 11/06/2024
Lượt xem:107
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí
Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.
Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.
Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.
image banner