Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Chủ Nhật, Ngày 04/12/2022, 21:00
UBND tỉnh chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
04/12/2022
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3626/CT-UBND chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời, thực hiện Công văn số 1427-CV/TU, ngày 07/11/2022 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức thực hiện một số vấn đề trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 319/TB-VPCP, ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 7119/QĐ-UBND, ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh hơn nữa quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đề cao ý thức, kỹ năng của người dân trong an toàn phòng, chống cháy, nổ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo quy định.

- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; khi xảy các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. Tổ chức công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC và CNCH trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân giám sát.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn.

2. Công an tỉnh

- Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh triển khai các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC, CNCH và đối với những doanh nghiệp có vi phạm nghiêm trọng, cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà nhiều tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất... Kiến nghị thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có khả năng thực hiện điều kiện an toàn PCCC và CNCH tự nguyện di dời hoặc thay đổi tính chất, quy mô hoạt động nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có kế hoạch hoàn thành việc di dời trong thời gian sớm nhất.

- Phối hợp Ban Quản lý các khu kinh tế, Sở Công Thương tiến hành đôn đốc các Công ty đầu tư hạ tầng khu – cụm công nghiệp thành lập Đội PCCC chuyên ngành; Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách; đầu tư cơ sở, vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng này theo quy định; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với các nội dung được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, bất cập của cơ quan quản lý Nhà nước, của doanh nghiệp và người dân để tổng hợp, báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền hướng dẫn, điều chỉnh.

- Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2018/TT-BCA, ngày 05/3/2018 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia cứu nạn, cứu hộ.

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án công trình xây dựng. Khi tiến hành thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án, công trình phải thực hiện đúng quy trình, trình tự, xem xét đối chiếu thẩm duyệt đầy đủ các nội dung theo quy định, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, nhất là các quy định có liên quan đến thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, cháy lớn. Kiên quyết không cấp văn bản nghiệm thu đối với các dự án, công trình không đảm bảo các yêu cầu về an toàn PCCC theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác góp ý thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị khi có yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.

- Chủ động, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với lĩnh vực PCCC và CNCH nhằm góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới; chú trọng huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, tác chiến, chỉ huy trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác PCCC và CNCH; tham mưu xây dựng và tổ chức thực tập phương án xử lý các tình huống cháy, nổ sát với tình hình và phù hợp với từng cấp độ, loại hình, nhất là các phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia. Duy trì lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng để kịp thời xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Chủ trì đề xuất Bộ Công an cho phép thành lập Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh. Tăng cường, bổ sung biên chế cán bộ làm công tác PCCC và CNCH; ưu tiên sắp xếp, bố trí các cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm về PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các cấp tỉnh, huyện, xã góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

3. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch liên quan về phòng cháy và chữa cháy. Rà soát, tham mưu việc tích hợp các nội dung quy hoạch về PCCC vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, nhất là đối với các công trình khi thay đổi tính chất sử dụng, cải tạo nhà ở hộ gia đình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép theo phân cấp tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND, ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương việc lắp đặt, bổ sung các trụ nước chữa cháy, điểm (bến bãi) lấy nước tại các khu dân cư, khu đô thị; Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng - Bộ Công an. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải pháp đảm bảo an toàn đối với các chung cư cũ hiện đang xuống cấp và không đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH cho người dân sinh sống để có giải pháp cải tạo, sửa chữa.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện các quy định về PCCC và CNCH trong hoạt động đầu tư, đảm bảo các dự án, công trình trước khi đưa vào hoạt động phải thực hiện thẩm định, phê duyệt và đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phương án xây dựng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (Hoàn thành trong năm 2022).

- Thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH sử dụng vốn đầu tư công và là dự án nhóm B, C theo quy định của Luật Đầu tư công.

5. Sở Công Thương

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở công nghiệp, thương mại, năng lượng, cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc quản lý nhà nước chuyên ngành; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

- Hướng dẫn các cụm công nghiệp tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy; củng cố, thành lập lực lượng PCCC chuyên ngành và trang bị đảm bảo đầy đủ các phương tiện chữa cháy cơ giới (diện tích trên 50ha trang bị 01 xe chữa cháy, dưới 50ha trang bị máy bơm chữa cháy di động); đôn đốc các doanh nghiệp duy trì việc đầu tư kinh phí hoạt động cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở và trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo chất lượng theo quy định; phối hợp với các ngành liên quan đề xuất bố trí, bổ sung quy hoạch nguồn nước chữa cháy công cộng tại các cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện quản lý, kiểm tra đối với việc lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của các cơ sở, hộ gia đình; phối hợp kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong lắp đặt, sử dụng điện để kịp thời xử lý theo quy định; trong đó, nghiên cứu nội dung quy định về ngừng, giảm cung cấp điện trong trường hợp có văn bản thông báo cơ sở vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh góp ý, bổ sung nội dung trên để Bộ Công thương đưa vào Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 3013/SY-UBND, ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5831/BTC-ATMT, ngày 29/9/2022 của Bộ Công thương về tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo hướng dẫn tại Văn bản số 7077/BTC-VI ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương.

- Chủ trì, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kinh phí tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, phương án Phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn; kinh phí tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy cấp tỉnh cho lực lượng Dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tài liệu, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

- Triển khai hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm GDTX&KTTH, Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCCC; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương trong công tác PCCC rừng. Xây dựng, chỉnh lý, bổ sung và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nguy cơ gây cháy rừng; trang bị phương tiện, dụng cụ, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCC rừng.

- Quản lý chặt chẽ các làng nghề theo đúng chức năng nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện đảm bảo công tác PCCC và CNCH. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH đối với các khu vực làng nghề trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Giao thông vận tải

 Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy góp phần làm giảm các sự cố gây tai nạn về giao thông. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác cứu nạn, cứu hộ, các sự cố, tai nạn xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ sơ, cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân trong các vụ cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứ hộ phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu; sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ tai nạn, sự cố lớn phức tạp hoặc thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí quỹ đất tại các địa phương để từng bước thành lập các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Thực hiện nghiêm việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc chấp hành đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC nhất là với các loại hình cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người như: Karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage…; tăng cường chỉ đạo các tổ chức thuộc Sở và Ban quản lý khu Di tích thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Công an tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Trong đó, tập trung tuyên truyền về thực trạng công tác PCCC, các biện pháp, kinh nghiệm PCCC hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, kiến thức sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố,…

15. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; phát huy hiệu quả tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC trên báo hình, báo điện tử, mạng xã hội,….

- Phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; đặc biệt tăng cường đưa tin bài, phóng sự, phim tài liệu phản ảnh về các hoạt động PCCC và CNCH trong các đợt cao điểm, Tháng an toàn PCCC (tháng 10 hằng năm) và Ngày toàn dân PCCC (ngày 04/10)… Đồng thời, công khai phê phán các hành vi vi phạm cũng như thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC, CNCH; kịp thời biểu dương những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về an toàn PCCC.

16. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

- Tăng cường công tác hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp Giấy phép xây dựng.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thảo, Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, sản xuất trong các khu công nghiệp không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo các Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thành lập, củng cố các đội PCCC chuyên ngành, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH, đảm bảo hoạt động có hiệu quả (diện tích từ 50ha đến 150ha trang bị 01 xe chữa cháy, từ 150ha đến 300ha trang bị 02 xe chữa cháy, từ 300ha trở lên trang bị 03 xe chữa cháy và các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ kèm theo); dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong các khu công nghiệp; phối hợp với các ngành liên quan đề xuất bố trí, bổ sung quy hoạch nguồn nước chữa cháy công cộng tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, đơn vị Quốc phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thực hiện cơ chế phối hợp trong thông tin, chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu, đặc biệt là đối với các vụ cháy rừng trên địa bàn.

18. Công ty Điện lực Long An

 Tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện thuộc tuyến quản lý, đặc biệt là tại các khu dân cư, chung cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình và cơ sở trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh tham gia tổ chức chữa cháy và CNCH đối với các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

19. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC và CNCH nhất là đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, rừng và cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, lập danh sách, lập hồ sơ quản lý về PCCC 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, tuyệt đối không để sót lọt cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, nhân rộng các điển hình tiên tiến về PCCC theo hướng tự phòng, tự quản. Tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm hưởng ứng phong trào toàn dân PCCC và Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp xã trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương và tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động.

- Khi thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo thẩm quyền phải tích hợp các nội dung quy hoạch về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm thẩm quyền cấp phép, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, rút giấy phép xây dựng… theo thẩm quyền.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương. Duy trì hoạt động các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng", tổ chức đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình đối với tất cả các khu dân cư trên địa bàn quản lý. Hằng năm, phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ cho 100% khu dân cư.

- Đảm bảo ngân sách chi cho hoạt động PCCC và CNCH kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa; quy hoạch hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với hạ tầng PCCC. Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH; thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện, chấp hành quy định về công tác PCCC và CNCH tại nơi làm việc, khu dân cư; chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý, khắc phục triệt để nguy cơ cháy, nổ tại nơi ở và nơi làm việc; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả "Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy - 4/10" và "Tháng toàn dân Phòng cháy, chữa cháy - Tháng 10" hàng năm.

Theo Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ban Thi đua - khen thưởng của tỉnh căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền địa phương các cấp làm căn cứ đánh giá phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị, địa phương./.

TH


Lượt người xem:   257
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​