Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Thứ 2, Ngày 18/07/2022, 10:00
Long An quyết tâm phấn đấu năm 2022 điểm số PCI trở lại TOP 10 trên bảng xếp hạng cả nước
18/07/2022
Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiến đến thăng hạng trong thời gian tới, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Long An năm 2022.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với xác định rõ vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp đến các chỉ số PCI. Nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng của Long An (gồm Khu/Cụm công nghiệp, giao thông đường bộ…), trong đó cần tập trung và khẩn trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp tạo quỹ đất sạch sẵn sàng thu hút nhà đầu tư. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông; các ngành, các cấp phải xem nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

11 giải pháp chủ yếu được đưa ra trong Kế hoạch:

Thứ nhất, tập trung bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai hiệu quả Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Kế hoạch 972/KH-UBND ngày 30/3/2022, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  về thực hiện những nhiệm vụ giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong PCI đối với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là các vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý khẩn trương chỉ đạo, nghiên cứu, phân tích chi tiết từng chỉ số thành phần trên cơ sở kết quả PCI 2021 do VCCI công bố, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với đổi mới cách làm, sáng kiến nhằm áp dụng hiệu quả với các chỉ số thành phần liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; giao trách nhiệm đầu mối và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả chỉ số PCI.

Thứ ba, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng bền vững, xác định rõ các dự án trọng tâm, trọng điểm có tính động lực cao; phát triển liên kết vùng; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đôn đốc giải ngân đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn mình quản lý; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án: Đường tỉnh 826E (ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc), Đường tỉnh 827E (đoạn từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến sông Vàm Cỏ Đông), Đường tỉnh 830E, Đường tỉnh 823D,…

Thứ tư, về công tác hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư "tại chỗ"; tiếp nhận, kịp thời giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị hoặc đề xuất của doanh nghiệp, người dân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bằng văn bản, có thời hạn giải quyết cụ thể và công khai kết quả xử lý trên các cổng thông tin điện tử của sở, ngành và địa phương.

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của tỉnh Long An, đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" với những giải pháp thiết thực thông qua đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại tỉnh; phát huy những kết quả và nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp (như hỗ trợ về pháp lý; triển khai có hiệu quả Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đối thoại Doanh nghiệp, chương trình truyền hình trực tiếp "Bàn tròn doanh nhân", tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình "Cà phê Doanh nhân"...

Thường xuyên theo dõi, bám sát nắm bắt kịp thời tình hình triển khai các dự án đầu tư, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư, các doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài gây mất niềm tin trong cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đối với những khó khăn, vướng mắc kéo dài không thuộc thẩm quyền, cần phân công đầu mối cụ thể đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp bám sát các Bộ, ngành và các cơ quan trung ương để sớm giải quyết.

Hướng dẫn triển khai các văn bản quy định pháp luật của Trung ương, nâng cao chất lượng và kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến các FTA đến cộng đồng doanh nghiệp; tập trung các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng chuỗi liên kết, kết nối hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong tỉnh.

Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương. Các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khi ban hành đều được lấy ý kiến tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ năm, về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Tiếp tục cải cách hành chính, rà soát, tham mưu cắt giảm hoặc bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không còn cần thiết. Kết quả rà soát sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên để công dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. Niêm yết giá dịch vụ, phí, lệ phí, mức thuế phải nộp tại các Trung tâm phục vụ hành chính công và trên cổng thông tin điện tử của từng ngành, địa phương liên quan.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Chủ động tăng cường ứng dụng và triển khai chính quyền điện tử tại từng đơn vị, khuyến khích, vận động nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Khuyến khích người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Long An. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương.

Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm. Phát huy tính năng động, tiên phong sáng tạo của lãnh đạo các cấp trong thực thi các chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh giao tiếp nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư một cách thiết thực và hiệu quả. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả quá trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

Thứ sáu, chủ động rà soát, xác định giá đất cụ thể, sát với thị trường, góp phần thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng; tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ tái định cư để các dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự giải quyết các tranh chấp về đất đai.

Thứ bảy, về phát triển nguồn nhân lực: tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 881/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh.

Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng nội dung, chương trình phù hợp nhằm nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động đáp ứng được nhu cầu thực tế sản xuất của doanh nghiệp. Phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ với trọng tâm khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo. Thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng phát triển các ngành nghề trọng điểm, ưu tiên và gắn kết giữa đào tạo nghề với phát triển kinh tế địa phương.

Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở, thu hút lao động vào các khu kinh tế, khu công nghiệp; triển khai thực hiện mô hình 3 nhà "Nhà nước - nhà trường - nhà đầu tư, doanh nghiệp"; gắn kết chặt chẽ việc đào tạo nghề đi đôi với việc tuyển dụng, sử dụng lao động sau đào tạo; từng bước nâng cao chất lượng tay nghề, tính chuyên nghiệp của người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hoạt động dịch vụ.

Thứ tám, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh) có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp hàng năm để hạn chế việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn của tỉnh; thực hiện kết hợp thanh tra liên ngành với kế hoạch cụ thể nhằm tiết kiệm thời gian, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm theo đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thứ chín, từng sở, ngành và địa phương cần có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện chỉ số Tính minh bạch, Chi phí không chính thức gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình:

Thực hiện công khai, minh bạch, và công bố rộng rãi, kịp thời thông tin trên Cổng thông tin điện tử của sở ngành, địa phương về thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, quy trình tiến độ giải quyết, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư… để doanh nghiệp tra cứu và tìm kiếm thông tin, tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hoặc dung túng cho người thân thực hiện hành vi "cò mồi" nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các TTHC cũng như các hoạt động công vụ có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp do đơn vị mình đảm trách.

Thứ 10, phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tăng cường kết nối chính quyền với doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; hiến kế, đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách liên quan phát triển doanh nghiệp trong tỉnh.

Thứ 11, tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông triển khai các chương trình tuyên truyền theo chuyên đề về những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.... Duy trì, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo đó, ưu tiên tập trung bằng các giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn để cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần còn thấp hạng. Các chỉ số còn lại phải được tiếp tục phát huy, hoàn thiện và tăng điểm. Phấn đấu năm 2022 điểm số PCI của tỉnh phải đạt từ 70 điểm trở lên và trở lại TOP 10 trên bảng xếp hạng PCI cả nước./.

​PCI năm 2021 của tỉnh Long An đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm Khá với 66,58 điểm; giảm 13 bậc và giảm 3,79 điểm so với năm 2020. Có 02 chỉ số thành phần tăng điểm: chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 7 điểm năm 2020 lên 7,54 điểm trong năm 2021; Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự tăng từ 7,16 điểm năm 2020 lên 7,30 điểm trong năm 2021. Có 08 chỉ số thành phần giảm điểm: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Đào tạo lao động. Trong đó chỉ số Cạnh tranh bình đẳng giảm điểm nhiều nhất, giảm 2,96 điểm.

Anh Tuấn

Lượt người xem:   151
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​