Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Chủ Nhật, Ngày 29/05/2022, 11:00
UBND tỉnh chỉ thị tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
29/05/2022
Triển khai Chương trình số 3288/CTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và nỗ lực của chính quyền các cấp, tỉnh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử) hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tuy nhiên, việc vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vẫn chưa triệt để và thiếu nhất quán; hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, giải quyết, xử lý tại cấp huyện, cấp xã có nơi còn hạn chế, chưa thực hiện được toàn bộ quy trình điện tử. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chưa tương xứng với số lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt, 41% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến và 32% hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết, chưa đạt mục tiêu đề ra của năm 2022; hồ sơ thủ tục hành chính chưa số hóa đầu vào đầy đủ theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các nguyên nhân khách quan như cá nhân, tổ chức còn giữ thói quen nộp hồ sơ trực tiếp thì nguyên nhân chính vẫn là: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chưa nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thiếu kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, vận hành sử dụng các hệ thống; một bộ phận cán bộ, công chức chưa mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo hồ sơ cá nhân, tổ chức được giải quyết nhanh, đúng hạn; cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt hiệu quả; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra về cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 1559/CT-UBND chỉ thị đến các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và liên tục, lấy thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 làm trọng tâm, cụ thể như sau:

Định kỳ hàng tháng, chọn tuần lễ đầu tiên làm cao điểm triển khai các hoạt động ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (bắt đầu từ tháng 6 năm 2022). Yêu cầu các cơ quan cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện thủ tục hành chính phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của thủ tục hành chính đã được tỉnh cung cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm theo dõi việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khác đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.

13-5-2022-dichvucong.jpg

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An dichvucong.longan.gov.vn hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Phối hợp với Đoàn thể, Hội thành lập các đội tình nguyện, ra quân hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện trực tuyến đảm bảo đạt mục tiêu trong năm 2022 như sau: ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (đối với các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ); trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng hình thức trực tuyến và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã liên thông, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sử dụng dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu bộ ngành cấp trên công bố, chia sẻ, tài liệu đã ký số hợp lệ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trước đó nhằm thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân, doanh nghiệp cần nộp.

Không để hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến để trả kết quả sớm nhất cho cá nhân, tổ chức; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hồ sơ giải quyết chậm trả kết quả, bổ sung nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 01/6/2022, Trung tâm Hành chính công cấp huyện từ ngày 01/12/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã từ ngày 01/6/2023.

Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.

Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên toàn tỉnh: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ công cụ tự hiển thị, thống kê tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ) tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để đánh giá mức độ thực thi đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến hoàn toàn (không tiếp nhận bằng hình thức trực tiếp) trình UBND tỉnh xem xét công bố, tổ chức thực hiện.

Đảm bảo 100% cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính đều được giới thiệu, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.

TH


Lượt người xem:   168
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​