Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Chủ Nhật, Ngày 29/05/2022, 10:00
Tiếp tục rèn luyện, phát huy các phẩm chất của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới
29/05/2022
Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2021, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trên địa bàn tỉnh Long An trong năm qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Những điểm sáng qua 1 năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngày 12/6/2021, toàn tỉnh đã tổ chức 81 điểm cầu, với 1.224 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Sau các hội nghị của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa để các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện trong từng địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. CBĐV tích cực tham gia học tập, quán triệt Kết luận số 01 và Chuyên đề toàn khóa, đạt từ 97% trở lên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Hồng Anh

2. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, đi vào thực chất. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đã gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Nhiều giải pháp, mô hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị; thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Mỗi CBĐV, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm, xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá, nhận xét hàng năm. Chú trọng việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả.

3. Phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Qua học tập và làm theo gương Bác thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo gương Bác theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "ĐV đi trước, làng nước theo sau".

4. Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự sáng tạo về nội dung, đa dạng về hình thức. Ban Tuyên giáo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các gương điển hình trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử, các trang tin điện tử, mạng xã hội, bản tin nội bộ, hệ thống truyền thanh; lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ; duy trì nội dung kể chuyện về Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất, giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng phim tài liệu; cung cấp các đường link phim ngắn của Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, biên soạn kỷ yếu về các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Long An giai đoạn 2016-2021. Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích, động viên, tạo sự lan tỏa về việc học tập và làm theo gương Bác trong toàn xã hội.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 với nhiều hình thức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tập thể, cá nhân hoặc lồng ghép trong các nội dung kiểm tra, giám sát về công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và định hướng các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Đưa việc thực hiện Kết luận số 01 ngày càng đi vào chiều sâu

Năm 2022, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chuyên đề toàn khóa; đồng thời, chọn Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh là "Các phẩm chất (giá trị cốt lõi) của CBĐV cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong thời kỳ mới". Chuyên đề này đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy triển khai gắn với các kết luận, quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư qua 2 hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, có khoảng 20.000 CBĐV, công chức, viên chức trong tỉnh tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Hồng Anh

Sau khi triển khai chuyên đề cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng Chuyên đề năm 2022 của cấp mình theo hướng tiếp tục cụ thể hóa, làm sâu sắc các nội dung Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gắn với bổ sung một số nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đồng thời, trên cơ sở Chuyên đề của tỉnh năm 2022, xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị để lãnh, chỉ đạo thực hiện trong năm 2022. Đến nay, hầu hết các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chuyên đề năm 2022 và triển khai đến CBĐV.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo việc học tập, quán triệt cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII ngày càng đi vào chiều sâu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn tỉnh./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Theo Báo Long An Online

Tiếp tục rèn luyện, phát huy các phẩm chất của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới - Báo Long An Online (baolongan.vn)Lượt người xem:   26
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​