Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Thứ 3, Ngày 18/01/2022, 10:00
Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
18/01/2022
Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 154/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 27-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020", đạt một số kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được nâng lên.

Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động, người dân và doanh nghiệp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHXH và quỹ BHTN đã thể hiện vai trò trụ cột của chính sách BHXH trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đóng BHXH, BHYT cho người lao động, còn nợ đọng BHXH kéo dài. Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, chưa bền vững. Chính sách BHTN còn nặng việc giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Việc khám, chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, đặc biệt là người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong đó, các nguyên nhân chủ yếu là: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; nhận thức của một bộ phận người dân về BHXH, BHYT còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả mang lại chưa cao; công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT chưa nghiêm; ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19...

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

a) Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 06/12/2021 của Đảng bộ tỉnh Long An, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

b) Xác định phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo xác định chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp phát triển số người tham gia, tăng nhanh tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức và nhóm người chưa có điều kiện tham gia BHXH, BHYT, tiến đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

d) Tăng cường đối thoại giữa UBND các cấp với người sử dụng lao động, người lao động để chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc về thực hiện chế độ, chính sach BHXH, BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban có liên quan rà soát, nắm danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc để lập kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng. Trường hợp đơn vị không tham gia theo quy định của pháp luật thì lập danh sách báo cáo, đề xuất UBND cấp huyện có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động. Tập trung thanh tra các đơn vị sử dụng lao động cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí gia tăng bất thường, có các chỉ số bình quân cao hơn nhiều so với bình quân của các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến, cùng hạng trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

c) Tăng cường công tác giám định chuyên đề và thực hiện tốt mô hình giám định BHYT kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử. Bố trí, sắp xếp cán bộ giám định để tập trung giám định dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Phân tích, đánh giá, phát hiện các sai sót, các vấn đề bất thường về chi phí khám, chữa bệnh tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để chạy dữ liệu theo chuyên đề và thực hiện giám định trực tiếp tại cơ sở khám, chữa bệnh.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, rút ngắn quy trình xử lý, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH. Tăng cường truyền thông về nội dung các dịch vụ công trực tuyến do BHXH Việt Nam cung cấp, lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành BHXH đối với cá nhân trên cổng dịch vụ công Quốc gia và trên cổng dịch vụ công ngành BHXH.

đ) Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng "VssID - BHXH số" trên thiết bị di động đối với toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Cung cấp đầy đủ thông tin, giúp người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

e) Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với người dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh để khuyến khích, động viên các tầng lóp Nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH.

f) Chủ động theo dõi, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh giải quyết các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH theo lĩnh vực quản lý, hàng năm xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động gắn với việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

b) Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành việc báo cáo định kỳ tình hình thay đổi lao động theo quy định làm cơ sở để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức rà soát danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT học sinh nói riêng; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, nêu gương các trường học, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên và coi đây là một trong nhũng nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đưa tiêu chí 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục.

5. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

b) Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, góp phần thu hút đông đảo người dân tham gia BHYT; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng "VssID - BHXH số" để khám, chữa bệnh, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT.

6. Sở Tài chính, hàng năm, trên cơ sở dự toán được cấp thẩm quyền giao và đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, chuyển kịp thời, đầy đủ kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các nhóm đối tượng theo quy định. Kết thúc niên độ, trên cơ sở báo cáo quyết toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện các đối tượng theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở phối họp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN... nhằm tạo sự đồng thuận của các ngành, các câp, các doanh nghiệp và xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

b) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng tại địa phương; tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc thụ hưởng BHXH một lần ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài, đảm bảo sinh xã hội.

c) Thực hiện rà soát, lập danh sách để cấp thẻ BHYT đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuối, người thuộc diện hộ nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng... theo quy định.

d) Chủ động cân đối nguồn lực và vận động xã hội hóa để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn, học sinh, sinh viên, người thuộc diện hộ nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức... tham gia BHXH tự nguyện.

9. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - hội tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương

10. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng hỗ trợ tư pháp, bảo đảm người lao động có hợp đồng được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định; trường hợp cần thiết, khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích họp pháp của người lao động./.

TH


Lượt người xem:   122
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​