Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/11/2021, 16:00
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
24/11/2021
Sáng ngày 24/11/2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch nước – Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc Hội – Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu tham dự. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.
24-11-2021-van-hoa.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Long An
Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đây là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
24-11-2021-vanhoa1.jpg
Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội của Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy tối đa nguồn lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là con người là quan trọng nhất.
Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa; Khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm "văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội".
Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng, với một đất nước, dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, trách nhiệm, cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng Tổ quốc ngày càng cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu./.
TH


Lượt người xem:   81
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​