Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 30/06/2020, 23:00
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
30/06/2020
Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng giai đoạn 2021 – 2030. Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị, cùng với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Quang cảnh HN 30-6-20.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, của tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Long An đã đạt được các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

Việc triển khai thực hiện nội dung, giải pháp CCHC đã tác động và làm chuyển biến tích cực việc thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào việc ổn định và thúc đẩy phát kinh tế, xã hội của tỉnh; thể chế hành chính tiếp tục hoàn thiện, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tác động tích cực đến cuộc sống.

Công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên, TTHC ngày càng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, loại bỏ một số khâu trung gian, những giấy tờ, thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Giám đốc Sở Nội vụ 30-6-20.jpg

Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon trình bày báo cáo tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Song song đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng thuận tiện, công khai, minh bạch; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của CBCCVC, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn được người dân, doanh nghiệp đồng tình, đánh giá cao. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong giai đoạn 2011 đến quý I/2020, toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 9.195.801 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 9.052.719 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,44%, có 111.181 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 1,2%, còn lại 31.901 hồ sơ đang giải quyết trong quý II/2020.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính, được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC có nhiều đổi mới; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo nguyên tắc cạnh tranh tạo sự công bằng, minh bạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh, vị trí việc làm nhằm phát huy hiệu quả công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí, sử dụng ngày càng phù hợp hơn với trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, giải quyết có hiệu quả những bất cập về năng lực thực tiễn; tài chính công tiếp tục được được cải cách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, thực hiện giảm chi, tiết kiệm tăng thu nhập cho CBCCVC.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh, tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh nhất là đối với UBND cấp xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong giai đoạn 2011 - 2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được đẩy mạnh; việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chưa triệt để; việc rà soát, hệ thống hoá và đánh giá thể chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, vẫn còn lĩnh vực có nhiều văn bản điều chỉnh nhưng chưa thống nhất; kết quả cải cách TTHC còn thấp, khối lượng các loại TTHC ở các cấp hành chính nhà nước vẫn còn nhiều và phức tạp;…

Tại hội nghị, UBND tỉnh thực hiện công bố quyết định khen thưởng công tác CCHC năm 2019 và giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC năm 2019; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020.

 Chủ tịch 30-6-20.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, để tiếp tục xây dựng nền hành chính Nhà nước cấp tỉnh hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành tỉnh và các địa phương tích cực phát huy kết quả đã đạt được, và nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung vào định hướng nhiệm vụ CCHC tỉnh trong giai đoạn 2021-2030.

Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC; thực hiện cải cách quyết liệt, hiệu quả TTHC, gỡ bỏ mọi rào cản từ phía các cơ quan quản lý và đội ngũ CBCCVC; giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức để huy động nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tăng tỷ lệ người dùng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính; hoàn thành quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, trọng tâm là hoàn thành đề án chính quyền điện tử, thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền số; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù; hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia; quy trình hóa việc giải quyết công việc các cơ quan hành chính các cấp theo tiêu chuẩn ISO; tăng cường xử lý trên môi trường mạng; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành, lĩnh vực, danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số; đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh;…/.

T.N


Lượt người xem:   415
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​