Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin UBND
Thứ 5, Ngày 17/10/2019, 13:00
Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
17/10/2019
Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 08/11/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; thời gian qua, các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung UBND tỉnh đã đề ra và cải thiện tỷ lệ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu mà các sở, ngành, địa phương thực hiện chưa đạt so với mục tiêu, yêu cầu năm 2019 đề ra.

​Để công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ và UBND tỉnh đề ra, tiến tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Long An, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, tập trung rà soát và khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, bám sát các mục tiêu tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 08/11/2018, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/4/2019, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 03/5/2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí cho việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy scan, ..) cho cán bộ, công chức đảm bảo phục vụ tốt cho việc sử dụng các phần mềm ứng dụng. UBND huyện, thị xã, thành phố ưu tiên đầu tư trang bị cơ bản cho cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu công tác.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức sử dụng có hiệu quả các phần mềm đã triển khai, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh.

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, thực hiện nghiêm Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An; rà soát, cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính (nhất là công chức cấp xã); chuyển văn bản cho tất cả phòng ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp tài khoản; phân công cụ thể, xác định thời hạn xử lý đối với từng văn bản đến; chuyển, phát hành văn bản đi trên phần mềm từ khi dự thảo đến khi phát hành. Phấn đấu đến cuối năm 2019 100% cán bộ, công chức các cấp được cấp tài khoản và tham gia vào hệ thống Quản lý văn bản; trên 90% văn bản gửi, nhận giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử.

Triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 694/UBND-VHXH ngày 21/02/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 2161/UBND-VHXH ngày 13/05/2019 về việc tập trung sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, thuế điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; Công văn số 4741/UBND-VHXH ngày 04/9/2019 về việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. Phấn đấu đến cuối năm 2019 100% chứng thư số được cấp phải sử dụng, trên 70% văn bản điện tử phát hành đi được ký số.

Phần mềm Một cửa điện tử, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phải được tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm Một cửa điện tử và đảm bảo đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ tra cứu trên môi trường mạng (đặc biệt lưu ý công tác triển khai, sử dụng ở cấp xã). Đến cuối năm 2019 có trên 95% hồ sơ giải quyết đúng hạn công bố trên môi trường mạng.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 456/TB-UBND ngày 03/12/2018. Tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công kết hợp với tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2368/UBND-THKSTTHC ngày 22/5/2019. Các sở, ngành rà soát, đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc nâng mức dịch vụ công từ mức độ 3 lên mức độ 4; triển khai các giải pháp nâng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. Phấn đấu trong quý IV/2019 đa số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh và có trên 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 20% hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mức độ 4.

Cổng/Trang thông tin điện tử phải cung cấp thông tin của cơ quan, địa phương, các chuyên trang được giao quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chất lượng.

Tiếp tục tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo đến cuối năm 2019 đạt trên 95% hộp thư điện tử đơn vị, cá nhân sử dụng thường xuyên trong công việc. Thường xuyên cập nhật danh bạ thư điện tử trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin 100% cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành tỉnh theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng các hệ thống phần mềm do đơn vị được giao quản lý, vận hành để kịp thời chấn chỉnh. Khẩn trương triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn chỉnh, tiến tới xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, phục vụ cho việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các lĩnh vực liên quan; rà soát lại phạm vi triển khai, đối tượng sử dụng và các chức năng hiện có để tiến hành nâng cấp, hiệu chỉnh phần mềm nhằm đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại cho các đơn vị chưa nắm rõ cách sử dụng phần mềm; tham mưu ban hành quy định chung về quản lý, sử dụng các phần mềm trong cơ quan nhà nước của tỉnh.

BB

Lượt người xem:   1062
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​