Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 10/05/2019, 09:00
Chủ động xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019
10/05/2019
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND về Chương trình THTK, CLP năm 2019; trong Chương trình đã nêu rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước trong việc chủ động ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương, công ty mình.

​Để thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019 có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước tập trung triển khai các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công ty khẩn trương triển khai xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019 của cơ quan, đơn vị, công ty, địa phương mình theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 84/2014/NĐ-CP.

Trong đó, nội dung chương trình phải đảm bảo bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của sở, ngành, địa phương, công ty, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; phù hợp với thực tiễn, phạm vi; đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện, triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối; bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của UBND tỉnh. Theo đó, bảo đảm các chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của ngành, lĩnh vực, địa phương không thấp hơn chỉ tiêu tiết kiệm chung trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019.

Sau khi ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công ty thực hiện phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và đăng tải công khai trên Cổng/trang thông tin của cơ quan, đơn vị, công ty, địa phương; đồng thời gửi về Sở Tài chính (Thanh tra Sở) chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ban hành để theo dõi, tổng hợp vào báo cáo chung của tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Việc tổ chức triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019 của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công ty bảo đảm tiến độ, có chất lượng, nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2019 của sở, ngành, đoàn thể, địa phương và công ty cần nêu rõ cụ thể kết quả thực hiện từng chỉ tiêu tiết kiệm, giải pháp đã đặt ra, có so sánh với kết quả thực hiện của năm trước và gửi Sở Tài chính (Thanh tra Sở) trước ngày 20/10/2019 để tổng hợp chung toàn tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 và báo cáo Bộ Tài chính vào ngày 15/01/2020.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và công ty tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của cơ quan, đơn vị mình, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra. Sở Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2018 của UBND tỉnh và kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tại một số cơ quan, đơn vị trong năm 2019 theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc khó khăn, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để được hướng dẫn./.

TV

Lượt người xem:   1491
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​