Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 7, Ngày 08/12/2018, 16:00
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX: Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
08/12/2018
Trong phiên làm việc chiều ngày 7/12/2018 kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đưa ra các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Khung hướng dẫn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019; căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GRDP 9,6% và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức phấn đấu cao.

chu tich UBND tinh bao cao tinh hinh kinh te xa hoi 7122018.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đưa ra các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại kỳ họp

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô, trong đó "tăng tốc" là chủ đề điều hành kinh tế - xã hội của năm 2019 của Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải phấn đấu quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy có nhiều thuận lợi do tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm qua cao hơn mức tăng trưởng bình quân của Kế hoạch 5 năm 25/26 chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đạt và vượt nhưng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ như: chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh còn yếu, năng suất lao động chưa cao, nội lực còn hạn chế… và các tác động bất lợi từ cuộc chiến thương mại, bảo hộ mậu dịch trong điều kiện toàn cầu hóa tiềm ẩn yếu tố bất ổn đối với hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư FDI của tỉnh.

Do đó, ngay sau khi HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế xã - hội năm 2019, UBND tỉnh sẽ ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2019. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá tạo động lực để thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…UBND tỉnh sẽ ưu tiên chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm cũng như phát triển cho các năm tiếp theo. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong Kế hoạchnăm 2019 sẽ mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, hành động. Tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 2 chương trình đột phá của tỉnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, quan tâm phát triển nguồn nhân lựcgắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; các cấp, các ngành có chương trình, kế hoạch hành động, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; tận dụng tốt cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm làhuy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị. Trong năm 2019 triển khai thực hiện có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông kết nối để làm động lực, tạo sự lan tỏa phát triển.Ưu tiên nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành Đường tỉnh 830 đến Cảng Quốc tế Long An trong năm 2019, khởi công để hoàn thành Đường Vành đai thành phố Tân An vào năm 2020 và hoàn thành chuẩn bị đầu tư để khởi công Trục giao thông, đô thị thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang vào năm 2020.

Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giảm tối đa các chi phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, giảm tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra gây chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng thương hiệu địa phương... Phấn đấu năm 2019 tiếp tục duy trì ở nhóm "tốt" đến "rất tốt".

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; chú trọng xây dựng các hợp tác xã kiểu mới thật sự hiệu quả để làm mô hình nhân rộng. Trước mắt là xây dựng 04 mô hình hợp tác xã điển hình về 03 cây trồng và 01 vật nuôi chính của tỉnh.

2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 04 lĩnh vực tái cơ cấu chính là nông nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hoạt động các khu, cụm công nghiệp, đầu tư công và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Cụ thể:

  • Về nông nghiệp: phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 04 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao (vùng sản xuất lúa, vùng sản xuất rau, vùng sản xuất thanh long và vùng chăn nuôi bò thịt) nhằm tạo bước đột phá phát triển của tỉnh đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển nông lâm ngư đã được điều chỉnh. Tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết "4 nhà" gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống, vật chất cho người dân. Thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, nông sản phấn đấu tăng khu vực I: 1,5%.

Triển khai có hiệu quả Đề án liên kết Tiểu vùng Đồng Tháp Mười: Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh lân cận chú trọng liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đúng thực chất của từng tiêu chí, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Tập trung triển khai các dự án cấp nước tại các xã vùng sâu, vùng xa, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên 30% để đạt mục tiêu 45% vào năm 2020.

- Về công nghiệp và xây dựng: phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa tiêu thụ kịp thời nông sản cho nông dân và đa dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng; khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh và ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, tập trung hoàn thiện đưa vào sử dụng tất cả các dự án giao thông thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; đồng thời triển khai đầu tư các công trình giao thông mới theo quy hoạch. Thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp, tập trung phát triển các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Phấn đấu tăng trưởng khu vực II: 7,2%, tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 31-32%GRDP.

Năm 2019 tập trung triển khai các dự án thu hút đầu tư năng lượng, thân thiện môi trường theo quy hoạch. Có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; phấn đấu có thêm khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2019 và tập trung các dự án lớn như Vingroup, VSIP, chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng theo hướng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và cơ chế phối hợp, phương án xác định giá đền bù, đảm bảo lợi ích  chính đáng của người dân - nhà đầu tư - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tái định cư, đảm bảo hoàn thành tái định cư trước khi triển khai dự án chính…. Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương với các nhà đầu tư trong việc thực hiện các cam kết tiến độ đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thực hiện ký quỹ đối với các dự án đầu tư; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, xử lý theo đúng pháp luật các dự án chậm, dự án treo, từng bước tái bố trí các dự án theo hướng bền vững.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các đô thị theo lộ trình đã đề ra, trong đó tập trung xây dựng đưa thành phố Tân An đạt đô thị loại II chậm nhất vào năm 2020. Kiểm soát thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, không để tình trạng sốt đất diễn ra như thời gian qua ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của tỉnh; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Nâng cao năng lực quản lý, giám sát đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tốt các tồn tại, hạn chế về đầu tư công; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư đã giao. Có giải pháp lựa chọn, sàn lọc các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín, xử lý nghiêm các nhà thầu kéo dài thời gian thi công, chất lượng không đảm bảo... Đề cao vai trò, tính chủ động của người đứng đầu ngành, UBND cấp huyện trong giải ngân vốn đầu tư công. Lấy hiệu quả làm thước đo trong bố trí, sử dụng vốn đầu tư công.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng các nguồn thu cân đối; tạo sự chuyển biến trong công tác chống thất thu ngân sách, nợ đọng, chuyển giá, các hình thức gian lận thuế và đảm bảo thu đạt, vượt các nguồn thu cân đối để chi cho đầu tư phát triển. Bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nền kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế. Phấn đấu huy động ngân sách đạt 28,9%% GRDP (chưa tính nguồn Trung ương hỗ trợ).

- Về thương mại - dịch vụ: đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh; duy trì và phát triển các ngành dịch vụ, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển Cảng quốc tế Long An, hoạt động logistics. Tăng cường biện pháp phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.Kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tốt các khu du lịch, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh như: Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập; khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, Khu di tích lịch sử cách mạng Long An, Khu di tích Vàm Nhựt Tảo, Khu Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc, Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính Kháng chiến Nam bộ, các Khu lưu niệm,...... Phấn đấu đạt mức tăng trưởng khu vực III 7,2%.

3. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội: thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phát triển hệ thống an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng khó khăn, thường xuyên bị thiên tai. Chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, tạo chuyển biến trongcông tác xuất khẩu lao động. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội,mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.Triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở, nhất là các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, từng bước thực hiện quản lý sức khỏe đến từng người dân và quản lý các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở. Nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế; hạn chế thấp thấp tình trạng bác sĩ nghỉ việc;nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ chuyên nghiệp của việc khám chữa bệnh dịch vụ và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa Bệnh viện Sản nhi, trường trung học y tế để sớm đưa vào hoạt động; kêu gọi đầu tư thêm các cơ sở y tế ngoài công lập, hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh theo hình thức hợp tác công tư; nghiên cứu thực hiện mô hình quản lý bệnh viện như doanh nghiệp công ích. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho ngành giáo dục, đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; năm 2019, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đạt 48%.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành, lĩnh vực. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu. Ưu tiên triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Tập trung hợp tác theo chiều sâu với các đối tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, triển khai các hoạt động hợp tác để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. 

Tập trung xây dựng con người Việt Nam về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm.Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nâng cao chất lượng danh hiệu về văn hóa. Chú trọng phát triển mạnh các mô hình tụ điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các khu công nghiệp của tỉnh.Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao quần chúng tại các huyện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát triển thanh niên. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng và nhân rộng các hình mẫu gia đình văn minh, hạnh phúc.

Hoàn thiện các chính sách quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện.

4. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Tập trung kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp; quản lý tốt rác thải công nghiệp.Thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh(đảm bảo 100% các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có hệ thống xử lý nước thải tập trung); trong đó tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xử lý rác thải tập turng trên địa bàn tỉnh, cơ chế thu gom rác về giá, phương thức thu gom, xây dựng mô hình xử lý rác tại nông thôn phù hợp, giải quyết cơ bản các bãi rác lộ thiên không phù hợp. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị, thị trấn, thị tứ đạt 97,2%.. Kiên quyết xử lý các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy huy động nguồn lực tư nhân và tận dụng các cơ chế hỗ trợ tài chính quốc tế trong triển khai các hoạt động thực hiện xanh hóa nền kinh tế hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường nguồn lực để thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, xây dưng cơ sở dữ liệu đất đai để từng bước công khai tình hình quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân thực hiện và giám sát.                       Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng đất đai, xây dựng trái phép trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các địa bàn có biến động lớn về đất đai. Quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất đai, khai thác, vận chuyển đất, cát.

5. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng, sử dụng NSNN. Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để trở thành "điểm nóng", gây mất an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn. Nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi tài sản nhà nước trong các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế lớn.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, cán bộ nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử; khẩn trương hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin một cửa điện tử quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, UBND các cấp, tạo sự chuyển biến trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh thực hiện cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết các công việc phát sinh, khắc phục tình trạng né tránh, đùng đẩy trách nhiệm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Long AnTập trung thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố đến năm 2020 của tỉnh Long An. Trọng tâm năm 2019 là đạo sắp xếp ấp, cấp xã, phường không chỉ bảo đảm chỉ tiêu về dân số, đất đai trên cơ sở kế hoạch chi tiết về các bước tiến hành, cơ chế chuyển đổi, cơ chế xử lý các thay đổi nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển trong quá trình thực hiện.

6. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tiếp tục củng cố tiềm lực, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu mới.

Nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.Rà soát công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, nhất là cáckhu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình; tổ chức diễn tập, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng vùng xa, biên giới. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh, theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh Khu căn cứ hậu cần - kỹ thuật của tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh trên môi trường mạng.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư tại một số nước, vùng lãnh thổ có công nghiệp phát triển. Tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, thân thiện môi trường; chú trọng nắm bắt cơ hội tiếp nhận sự dịch chuyển đầu tư của các nhà đầu tư, đặc biệt là phát huy mối quan hệ hợp tác với các địa phương đã ký kết thuộc các quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao kinh nghiệm quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính.Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Long An với các địa phương trong vùng như: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang và Đồng Tháp.

7. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối ngoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp

Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh trong thời gian tới.

8. Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện Kế hoạch năm 2019

- Yêu cầu toàn bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở: phải "tăng tốc" trong quản lý điều hành, kiểm tra, đánh giá, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. Năm 2019 là năm tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ và kết quả thực hiện ở cả các ngành, các cấp. UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm ngành, địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ.

- Trao quyền chủ động cho các ngành địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của ngành, địa phương để thực hiện. Bao gồm các nhiệm vụ, đề án lớn để thực hiện trong năm 2019 và các đề án nhiệm vụ khác chưa xong gắn với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8 gần đây; triển khai các giải pháp khắc phục khắc phục các tồn tại, hạn chếnăm 2018 (như: Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định; Sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa tốt; Vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển; Một số nguồn thu cân đối ngân sách đạt tỷ lệ còn thấp; Công tác xã hội hóa đầu tư lãnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao, môi trường còn chậm; an ninh trật tự xã hội có mặt chưa ổn định…)

- UBND tỉnh định kỳ hàng tháng đánh giá chặt chẽ, khách quan việc thực hiện với biện pháp xử lý cương quyết, nghiêm minh các ngành, địa phương không thực hiện tốt.

- Cùng với chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để tạo sự đồng bộ, toàn diện. Trong đó, nhấn mạnh việc lắng nghe nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời xử lý, giải quyết tốt hơn, không chỉ những chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, mà giải quyết cả các bức xúc, ách tắc trong xã hội đặt ra./.

N.H

Lượt người xem:   4245
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​