Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015

<span lang=EN-GB style="text-align:justify;font-size:10pt;font-family:arial">Ngày 08/8/2012 UBND tỉnh có Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện</span>
<span lang=NL style="text-align:justify;font-size:10pt;font-family:arial"> Kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực- giải quyết việc làm- giảm nghèo </span>
<span lang=EN-GB style="text-align:justify;font-size:10pt;font-family:arial">tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015, theo đó:</span>

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp công tác của Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo (NNL-GQVL-GN) tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015.

Đối tượng áp dụng là các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc được thành lập theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển đồng bộ NNL-GQVL-GN tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015  (gọi tắt là Kế hoạch).

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp các ngành, các địa phương tổ chức triển khai và hướng dẫn các ngành, các địa phương thực hiện các nội dung của kế hoạch. Đề ra giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch. Thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ theo quy định. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo.

Trách nhiệm của Trưởng ban: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch và hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc. Chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo.

Trách nhiệm của Phó trưởng ban thường trực: giúp Trưởng ban trực tiếp điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch; báo cáo Trưởng ban về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phát triển NNL-GQVL-GN tại các ngành, địa phương trong tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và thực hiện báo cáo trong các phiên họp Ban chỉ đạo và định kỳ theo quy định. Chỉ đạo, điều hành công việc thay Trưởng ban khi được ủy quyền.

Trách nhiệm của Phó trưởng ban: Theo dõi hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.$0 $0Trực tiếp chỉ đạo triển khai các nội dung Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định. Riêng phó ban trực tiếp phụ trách Tổ chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ điều hành nội dung sinh hoạt của các thành viên trong tổ theo sự phân công của Trưởng ban.

Trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; phối hợp chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch theo ngành, lĩnh vực và địa phương phụ trách. Tham gia xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện hàng năm; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở ngành, đoàn thể và công việc khác được Ban chỉ đạo phân công; báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của cơ quan Thường trực về các công việc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; tạo điều kiện cho chuyên viên giúp việc thuộc các Sở ngành, đoàn thể tham gia thực hiện nhiệm vụ Ban chỉ đạo phân công. Tham dự đầy đủ, thực hiện góp ý kiến về những nội dung được đưa ra trong các phiên họp của Ban chỉ đạo.

Trách nhiệm của Tổ chuyên viên giúp việc

Tổ trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Thường trực Ban chỉ đạo về các chế độ, chính sách, giải pháp thực hiện Kế hoạch; xây dựng kế hoạch hàng năm; tổng hợp báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu; chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp thường kỳ và đột xuất cho Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công.  

Tổ phó căn cứ nhiệm vụ chuyên môn có liên quan xây dựng đề án, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện công tác phát triển đồng bộ NNL- GQVL - GN; tham mưu trực tiếp các vấn đề liên quan đếnngành, lĩnh vực mình theo dõi. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các Sở, ngành, đoàn thể theo lĩnh vực phân công để báo cáo cho Thường trực Ban chỉ đạo.

Tổ viên có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác phát triển đồng bộ NNL-GQVL-GN của Sở ngành, đoàn thể mình; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho Thường trực Ban chỉ đạo; phản ánh tình hình, đánh giá kết quả, khó khăn, thuận lợi, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch

Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo: làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tại các phiên họp các vấn đề được đưa ra tập thể thảo luận, bàn bạc và thống nhất sau khi có ý kiến kết luận của Trưởng ban chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, các vấn đề phát sinh, vướng mắc sẽ được phân tích, đánh giá, lấy ý kiến giải quyết thống nhất tại các phiên họp Ban chỉ đạo. Các thành viên phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công. Định kỳ kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách nắm bắt tình hình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện của ngành mình quản lý về Thường trực BCĐ (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo. 

Chế độ làm việc: Hàng năm, Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 6 tháng 1 lần báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch; trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả hoạt động đề ra các chủ trương, giải pháp, phương thức tổ chức triển khai trong thời gian tiếp theo. Tổ chuyên viên giúp việc chuẩn bị nội dung, tổng hợp báo cáo trong các kỳ họp; gửi lấy ý kiến các thành viên về nội dung dự thảo báo cáo ít nhất 1 tuần trước các kỳ họp; trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo trình Trưởng Ban chỉ đạo.

Trưởng ban quyết định cụ thể thời gian tổ chức các phiên họp định kỳ; khi có vấn đề phát sinh thì triệu tập phiên họp đột xuất để giải quyết. Các báo cáo tại cuộc họp được tổng hợp báo cáo thường trực HĐND, UBND tỉnh và Trung ương. Các văn bản do Trưởng Ban chỉ đạo ký được đóng dấu của UBND tỉnh. Các văn bản do Phó trưởng ban trực và Phó trưởng Ban chỉ đạo (là lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) ký được đóng dấu của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Kinh phí hoạt động: do Ngân sách nhà nước cấp trong dự toán hàng năm của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

LH.

10/08/2012 12:00 SAĐã ban hành
“Cứ làm việc hết mình sẽ được dân quý”“Cứ làm việc hết mình sẽ được dân quý”
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Xuân Khánh 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Đặng Văn Tẩm luôn tâm niệm "cứ làm việc hết mình vì dân sẽ được dân yêu thương, quý trọng". Vì thế, nhiều năm qua, ông luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được đánh giá cao trong công tác và được mọi người quý mến.

Năm 2009, ông Tẩm được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ấp Xuân Khánh 2. Năm 2018, khi triển khai thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, ông Tẩm kiêm thêm nhiệm vụ Trưởng ấp Xuân Khánh 2. Trong công việc, ông luôn xác định muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải phấn đấu không ngừng học tập nâng cao nhận thức. Với ông, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thực hiện thường xuyên với những việc làm thiết thực. 

Năm 2018, ông Tẩm cùng địa phương còn vận động người dân đóng góp trên 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; đóng góp xây dựng cầu Năm Châu,...

Gia đình ông là một trong những gia đình gương mẫu tại địa phương. Hai người con của ông, một người đang công tác trong ngành công an, một người hiện là tiến sĩ khoa học.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khánh Nam - Nguyễn Thu Vân nhận xét: "Ông Đặng Văn Tẩm và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nuôi con ăn học thành tài. Trong công việc, ông rất tích cực, có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương".

Với những cố gắng đó, ông Tẩm được chính quyền địa phương ghi nhận và UBND huyện, UBND xã trao tặng nhiều giấy khen./.

Theo Báo Long An Online

19/02/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Long AnThường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Long An
Ngày 21/6, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

​Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 94 nhiệm vụ, đến thời điểm này sở đã hoàn thành 64 nhiệm vụ đúng hạn và đang tiếp tục thực hiện 30 nhiệm vụ.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung khắc phục các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

6 tháng đầu năm 2019, sở tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ, trong đó giải quyết trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, tính đến ngày 05/6/2019, toàn tỉnh triển khai được 98 dự án; tổng diện tích đất thu hồi là hơn 348,8ha; gần 6.800 hộ bị ảnh hưởng; tổng số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ trên 1.700 tỉ đồng. Sở tiến hành 14 cuộc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 16 tổ chức. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với 1 cá nhân và 18 tổ chức với số tiền là hơn 2,5 tỉ đồng.

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc thu hồi, chỉnh lý biến động về đất đai đối với các thửa đất nằm trong khu vực đã khai thác hầm đất xong; tiến độ đóng bít giếng; công tác quản lý môi trường tại các nhà máy đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất,...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm, hạn chế nhất định. Ông đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung các giải pháp khắc phục vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau cấp phép. Trong đó, tập trung tháo gỡ, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có giải pháp cụ thể xử lý các hầm đất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường./.

Theo Báo Long An Online

22/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Xuất bản cuốn sách về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú TrọngXuất bản cuốn sách về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Ban Tuyên giáo TW, Báo Nhân Dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp giới thiệu cuốn sách "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế."
​​Cuốn sách 'Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế'. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cuốn sách 'Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế'. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 20/6, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế."

Đến dự có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số tác giả có bài viết in trong cuốn sách, các cơ quan, nhà trường được tặng sách…

Cuốn sách là tập hợp có hệ thống các bài viết về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tác giả của các bài viết đó là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, đồng nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động, bạn học thời sinh viên… có người chỉ một lần được tiếp xúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác, hoặc mới chỉ biết đồng chí qua những hoạt động ở trong và ngoài nước được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Với hơn 600 trang, cuốn sách được chia làm ba phần. Phần thứ nhất cuốn sách có tiêu đề "Một nhân cách lớn." Trong đó, người đọc sẽ cảm nhận được hình ảnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ khi còn là cậu học trò nhỏ học phổ thông, đến chàng sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Tổng Bí thư và hiện nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

Nhiều câu chuyện đời thường được kể lại, cho thấy rõ hơn nhân cách của người cán bộ lãnh đạo trí tuệ, mẫn cán, liêm trung, mẫu mực, luôn tâm huyết với công việc, có trách nhiệm với Đảng, với nhân dân và đất nước.

 


Phần thứ hai "Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm" gồm những bài viết về đóng góp của đồng chí trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là từ khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội đến nay.

Mỗi bài viết có cách nhìn khác nhau, nhưng đều khẳng định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa và rất công tâm khi nhìn nhận, giải quyết những việc cụ thể với sự bao dung, độ lượng, thấm đẫm tình người.

Phần thứ ba cuốn sách với tiêu đề "Tình cảm của bạn bè quốc tế" với quan điểm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều chuyến công tác nước ngoài, nhằm hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Những chuyến đi mang dấu ấn riêng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, đã góp phần quan trọng vào thành công của công tác đối ngoại thời gian qua, mở rộng thêm cánh cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi giới thiệu sách, một số tác giả có bài in trong cuốn sách đã giao lưu với các đại biểu, kể lại những kỷ niệm không bao giờ quên, sự mến mộ và cảm phục trước những việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã làm; bày tỏ tin tưởng vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo trí tuệ, bản lĩnh, liêm khiết, công tâm, trước sau như một với thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng chí.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính hoan nghênh Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức tuyển chọn, xuất bản cuốn sách quý này.

Đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác thông tin tuyên truyền hiện nay.

Cuốn sách đã mang đến cho người đọc nhiều thông tin quý về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là tư liệu quý về người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài luôn tin tưởng, được bạn bè quốc tế mến mộ.

Dù ở cương vị nào, các tác giả đều có suy nghĩ chung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống trong sáng, giản dị, khiêm nhường, trí tuệ, bản lĩnh; đồng thời gửi gắm niềm tin sâu sắc và luôn ủng hộ những việc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng toàn Đảng, toàn dân đã, đang làm để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Điều đó thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, cuốn sách là tư liệu quý của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cuốn sách sẽ giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Tại buổi lễ, các đồng chí Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Nên, Thuận Hữu đã trao tượng trưng sách "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế," tặng Thư viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội, đại diện cho hệ thống các thư viện của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; Trung tâm Thông tin Thư viện Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Trung học phổ thôngViệt Đức đại diện cho hệ thống thư viện thuộc ngành giáo dục - đào tạo; Trường Trung học phổ thôngNguyễn Gia Thiều, ngôi trường nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng học tập; Trường Trung học phổ thôngChu Văn An, ngôi trường có bề dầy truyền thống lâu đời nhất của Thủ đô Hà Nội./.

Theo TTXVN

22/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 21/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần làm trưởng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc làm việc

Thời gian qua, Sở VH-TT&DL tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác thiết lập kỷ cương trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2018, Đội Kiểm tra liên ngành về văn hóa huyện tổ chức 523 đợt kiểm tra tại 1.670 cơ sở; cấp tỉnh tổ chức 23 đợt kiểm tra tại 116 cơ sở; tham mưu xử phạt hành chính với số tiền 617 triệu đồng.

Việc bảo tồn, bảo tàng phát huy giá trị di sản văn hóa, khảo cổ được quan tâm thực hiện. Hàng năm, các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh đón khoảng 90.000 lượt khách đến tham quan. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ngày càng đi vào thực chất. Đến nay, toàn tỉnh có 380.419/389.928 gia đình văn hóa, đạt 97,5%; 1.019/1.035 ấp, khu phố văn hóa, đạt 98,5%; 117/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và văn minh đô thị, đạt 60,9%.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao phát triển mạnh. Công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu thông tin du lịch, văn hóa, lễ hội, ẩm thực được đẩy mạnh thông qua các sự kiện, lễ hội trong và ngoài tỉnh.

Năm 2018, khách du lịch đến Long An khoảng 1.200.200 lượt (18.100 lượt khách quốc tế), doanh thu đạt 562 tỉ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh đón khoảng 1.080.000 lượt khách du lịch (13.500 lượt khách quốc tế), doanh thu ước đạt 460 tỉ đồng.

 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Long An đón khoảng 1.080.000 lượt khách du lịch

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Sở còn tồn tại các vấn đề như việc xét duyệt các danh hiệu gia đình, ấp, khu phố văn hóa có nơi chưa đúng thực chất; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã tại một số địa phương chưa phát huy hết công năng; tình trạng vi phạm trên các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa vẫn diễn ra;…

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh – Nguyễn Anh Dũng cho biết: "Thời gian tới, Sở tập trung phát triển văn hóa theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, dân tộc; đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Long An theo chủ đề: Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười trên nền cảnh quan sông nước Vàm Cỏ và thiên đường giải trí;…".

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thể thao, cơ sở vật chất kỹ thuật, dụng cụ, trang thiết bị thể thao; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương có tài nguyên du lịch;…

Đồng thời, kiến nghị Trung ương tháo gỡ bất cập về chính sách đầu tư vào các khu di tích lịch sử - văn hóa; thường xuyên thông tin, định hướng, hướng dẫn, tập huấn đối với địa phương về hoạt động văn hóa – văn nghệ;…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở VH-TT&DL tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Ông đề nghị lãnh đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở VH,TT&DL tỉnh trong phát triển lĩnh vực VH,TT&DL.

Sở VH,TT&DL tỉnh cần tập trung kiểm tra, đánh giá phong trào TDĐKXDĐSVH đúng thực chất; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, nhất là hoạt động nhạc sống, karaoke, trò chơi điện tử mang tính chất đánh bạc; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa, công trình văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà;…./.

Theo Báo Long An Online

22/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Lee Nguyễn: "Bước đầu tôi cảm thấy thất vọng..."Lee Nguyễn: "Bước đầu tôi cảm thấy thất vọng..."

<p style="text-justify:inter-ideograph;text-align:justify">
<b>
<span style="font-weight:normal;font-size:10pt;font-family:arial">Từng thi đấu ở Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ, cùng HA.GL trải qua những vòng đầu tiên của mùa giải mới, tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã có những nhìn nhận sơ bộ về bóng đá Việt Nam, về các đồng nghiệp, về khán giả và lời hứa từ bản thân...</span>
</b>
<b> </b>
</p>

1. Thất vọng vì cách câu giờ lộ liễu

Một cái nhìn sơ bộ của Lee Nguyễn về các đồng nghiệp tại Việt Nam sau 4 tuần đầu tiên của mùa bóng 2009?

Lee Nguyễn: - Dù gặp bất lợi về thể hình và thể lực so với cầu thủ đến từ những châu lục khác nhưng đổi lại các cầu thủ Việt Nam chơi bóng rất thông minh, nhanh nhẹn và hiệu quả.

Lee Nguyễn (phải) cảm thấy thất vọng vì trò "tiểu xảo" của một số cầu thủ VN. Ảnh: Gia Khánh

Tuy nhiên, theo tôi, ý thức chuyên nghiệp của một vài cầu thủ khi thi đấu trên sân chưa cao. Biểu hiện cụ thể, để bảo toàn lợi thế về mặt tỷ số, họ tìm cách câu giờ một cách rất lộ liễu, như giả vờ đau, nằm lăn lộn trên sân dù chỉ là những va chạm rất nhẹ.

Thậm chí, không có ai đụng vào người mà vẫn quằn quại trông như rất đau. Điều này làm khán giả và cầu thủ đội bạn ức chế đến cùng cực. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi chứng kiến những hình ảnh như thế.

"Câu giờ" là một tiểu xảo không thể thiếu trong bóng đá, và suy cho cùng, quan trọng vẫn là 3 điểm...

- Bóng đá trước tiên nó là một trò chơi, có rất nhiều chức năng, trong đó có chức năng giải trí một cách tích cực. Ở các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới người ta cũng sử dụng chiến thuật câu giờ bằng cách, cầm bóng, đi bóng, giữ bóng ở cột cờ góc…

Còn ở Việt Nam câu giờ bằng cách diễn kịch nằm la liệt trên sân không thể chấp nhận được. Như ở trận gặp TP.HCM, tôi thấy là một số cầu thủ đội chủ nhà câu giờ quá thô thiển. Như thế là thiếu tôn trọng với gần 2 vạn khán giả có mặt trên sân.

2. Muốn làm "người tiên phong"

Chắc chắn anh sẽ còn chứng kiến nhiều những hình ảnh tương tự...

- Có thể là phải vậy vì tôi chơi bóng ở Việt Nam tới 3 năm mà. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để "nhiễm" thói hư tật xấu kia đâu. Tôi sẽ động viên các đồng đội của mình ở HA.GL chơi một thứ bóng đá đẹp, để cống hiến cho khán giả Gia Lai nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung.

Anh muốn là người "tiên phong" thu hút người tài đến VN chơi bóng. Ảnh: Gia Khánh

Tôi muốn nói thêm điều này: Lee Nguyễn quyết định về Việt Nam chơi bóng trước hết là muốn làm “người mở đường” để lôi kéo nhiều cầu thủ giỏi khắp thế giới về đây thi đấu. Tuy nhiên, bước đầu tôi cảm thấy thất vọng.

Chúng ta cần phải chơi một thứ bóng đá đẹp và fair-play hơn, bởi nếu không thì khó lôi kéo được người tài về. Không những thế, lớp lớp thế hệ cầu thủ trẻ sau này cũng sẽ bắt chước các đàn anh của mình làm những việc tương tự.

3. Khán giả thật tuyệt vời!

Thế còn các cầu thủ thứ 12 và cả các ông Vua sân cỏ?

- Tôi đã từng thi đấu tại Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ,… thú thật khán giả Việt Nam quá tuyệt vời, họ đến sân rất đông, cổ vũ rất cuồng nhiệt, chỉ tiếc một vài cầu thủ đã lừa họ về cách chơi bóng. Còn trọng tài thì có vẻ hơi thiên vị chủ nhà…

Lee Nguyễn "Khán giả VN thật tuyệt vời!". Ảnh: N.D

Anh luôn được quan tâm một cách đặc biệt, ngay từ trước khi mùa giải bắt đầu. Từ chỗ hi vọng, được ca ngợi rồi xuất hiện những hoài nghi,... là người trong cuộc anh cảm thấy thế nào?

- Truyền thông thì ở đâu cũng vậy thôi, nếu anh chơi tốt thì sẽ được ca ngợi, tâng bốc lên tận may xanh, còn không thì bị chê bai, quở trách. Đôi lúc họ thêu dệt thêm chuyện để nhằm thu hút độc giả.

Tôi được biết, sau trận thua 0-1 trước CLB TP.HCM có một số tờ báo phê bình tôi thế này thế kia. Nhưng họ đâu có biết, trước khi bước vào trận đấu này bản thân tôi đang bị đau nhưng vẫn phải ra sân vì trước đó đội nhà đã thua trong trận mở màn.

Cũng xin nói thêm, hôm đó mặt cỏ sân Thống Nhất quá dày, không thể lừa bóng theo ý đồ. Còn ở SVĐ Pleiku, trước mỗi trận đấu cỏ được cắt rất bài bản.

4. Không có chuyện bất đồng nội bộ

Có ý kiến cho rằng, việc Lee Nguyễn thi đấu không thành công trong 2 lượt trận V-League vừa qua, một phần anh đói bóng, đồng đội ít chịu phối hợp cùng anh?

 

Lee (phải) khẳng định không có chuyện "giành" bóng với Thonglao. Anh hứa sẽ cùng HA.GL chơi một thứ bóng đá đẹp. Ảnh: Gia Khánh

- Điều này thì tôi không biết. Mọi người trong đội vẫn đối xử rất tốt với nhau. Nhưng tôi xin cam đoan rằng, mỗi khi bóng đến chân tôi, tôi sẽ nổ lực tối đa làm đủ mọi cách để đem lại lợi thế cho đội nhà.

Khán giả phản ánh, anh và Thonglao giành nhau ôm bóng thực hiện sút phạt?

- Không có chuyện đó. HLV đã qui định rõ ràng, những quả phạt ở cự ly, góc độ nào thì tôi sẽ đá, còn những tình huống khác là Thonglao đá. Riêng những tình huống 50/50 thi tôi và Thonglao sẽ hội ý với nhau trước khi thực hiện sút phạt.

5. Hứa sẽ cống hiến một lối chơi đẹp

Theo Lee Nguyễn, đâu là lý do khiến HA.GL không thành công ở những đấu vừa qua tại V-League?

- Là vì thể lực của các cầu thủ không được tốt, các tuyến phối hợp chưa ăn ý, tinh thần thi đấu của một số cầu thủ chưa cao. Tôi tin những vấn đề trên sẽ sớm được khắc phục.

Trong thời gian ngắn sắp tới tôi cùng với đồng đội sẽ cống hiến cho khán giả một lối chơi đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiệu quả.

Anh muốn nói điều gì với người hâm mộ đội bóng phố Núi và khán giả mộ điệu bóng đá Việt Nam?

-Tôi xin lỗi mọi người vì đã thi đấu chưa được tốt trong trận gặp CLB TP.HCM cách đây 2 tuần. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp lại tấm thịnh tình của khán giả Việt Nam.

Theo VietNamNet

27/02/2009 12:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc HóaKiến Tường: Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa
Tối 17/8, tại khu vực phía trước đền thờ Đốc binh Kiều, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp UBND thị xã Kiến Tường tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa (1948-2018).
 

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu

Đêm văn nghệ có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Đoàn Xiếc Nhân dân Long An, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã Kiến Tường, với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi chiến công của Tiểu đoàn 307, sự đổi mới trên vùng đất Kiến Tường-Mộc Hóa anh hùng.

 

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ là màn biểu diễn của nghệ sĩ đến từ Đoàn Xiếc Nhân dân Long An

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa. Đồng thời giáo dục cho thế hệ hôm nay về truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước./.

Theo Báo Long An Online

18/08/2018 9:00 CHĐã ban hành
Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong 2 ngày (04 và 05/6)Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong 2 ngày (04 và 05/6)
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An vừa công bố phương án tuyển sinh lớp đầu cấp các trường phổ thông, năm học 2019-2020. Theo đó, lớp 1 (tiểu học) và lớp 6 (THCS) tuyển sinh theo hình thức xét tuyển; lớp 10 (THPT) hệ công lập tuyển sinh theo hình thức thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra hàng năm với 3 môn thi và hình thức tự luận

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 được tổ chức trong 2 ngày (04 và 05/6) với 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh và theo hình thức tự luận. Theo đó, môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài thi 120 phút/môn và tính hệ số 2; môn Tiếng Anh có thời gian làm bài thi 60 phút và tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (nếu có môn thi điểm 0 thì không được xét tuyển).

Riêng Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An) và Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) có kế hoạch tuyển sinh riêng đối với các lớp phát triển theo định hướng chất lượng cao.

Về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tuyển sinh từ 70-72% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các trường THPT, THCS & THPT hệ công lập và từ 8-10% vào các lớp Giáo dục thường xuyên. Số học sinh còn lại theo học tại các trường trung cấp hoặc các trường THPT tư thục./.

Theo Báo Long An Online

03/04/2019 8:00 CHĐã ban hành
Hội thảo đánh giá và trình diễn công nghệ cắt vớt lục bìnhHội thảo đánh giá và trình diễn công nghệ cắt vớt lục bình
Những năm gần đây lục bình, rong, cỏ, …phát triển rất nhanh và gây tắt nghẽn giao thông đường thủy, hạn chế và cản trở dòng chảy trên hệ thống kênh rạch, hệ thống thủy lợi, … thực sự đã trở thành vấn nạn tại hầu hết các địa phương và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

​Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh, cấp nhà nước đã được ưu tiên triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, các thiết bị hiện tại vẫn cho thấy chưa hiệu quả và chưa phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là hiệu quả kinh tế, do vậy chưa có thiết bị cắt vớt lục bình hiệu quả phục vụ nhiệm vụ giải quyết vấn nạn lục bình.

luc binh 1.jpg
 

Để tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp phù hợp góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu lục bình trên sông, kênh, rạch, đảm bảo yêu cầu thông thoáng giao thông đường thủy, hạn chế cản trở dòng chảy trên hệ thống thủy lợi thuộc phạm vi tỉnh Long An. Sở Khoa và Công nghệ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh (đơn vị sở hữu thiết bị vớt lục bình) tiến hành vận hành thực tế việc cắt, vớt lục bình, rong, cỏ tại kênh Hậu – xã Tân Bình huyện Tân Thạnh. Đồng thời tổ chức hội thảo đánh giá kết quả trình diễn công nghệ vớt lục bình dựa trên các số liệu thực tế đã thực hiện tại địa phương.

Dự buổi "Trình diễn công nghệ vớt lục bình" có Đồng chí Phan Hữu Tuấn – Trưởng ban Kinh tế Ngân sách – Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đồng chí Lê Quốc Dũng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Lãnh đạo sở ngành; các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo máy Long An; Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ TP HCM và Đài phát thanh và Truyền hình Long An.

Xuất xứ thiết bị: China;

Hãng sản xuất: Quingzhou Dongfang Envirment Protection Machenery Manufacturing Co,Ltd;

Model: DFSHL – 110;

Động cơ điều khiển: Diesel 115 Kw;

Động cơ nghiền lục bình: Diesel 15 Kw;

Thép thân thiết bị theo tiêu chuẩn SA 2 – SA 2,5

Chiều dài 15,2m; rộng 5,2m; cao 4,2m (có thể hạ thấp 47cm khi qua cầu);

Chiều rộng vớt: 2,2m; chiều sâu vớt: 1,2m và có thể căng chỉnh lên xuống;

Năng suất máy từ 2.000 - 6.000 m2/h tùy theo mật độ lục bình.

luc binh 2.jpg
 

Tại buổi trình diễn, thiết bị vận hành đạt các yêu cầu về kỹ thuật như: máy cắt và vớt tốt lục bình và cỏ ở mật độ dầy đặt; thiết bị đảm bảo cân bằng và độ an toàn trên sông; vận hành nhanh, nhẹ và cơ động; nhờ có hệ thống bâm nên lượng lục bình chứa trên thiết bị khoảng 4m3 được vớt trong thời gian 4 phút, chuyển lên bờ kênh trong thời gian 1 phút; máy vận hành với 01 công nhân kỹ thuật chính; tính sơ bộ chi phí cắt vớt 01 tấn (đã bâm nhỏ) trong khoảng 20.000đ đến 30.000đ.

Sau buổi trình diễn công nghệ cắt vớt lục bình, các đại biểu tiến hành hội thảo tại hội trường UBND huyện Tân Thạnh. Tại hội thảo, đa số đại biểu đều cho rằng thiết bị vớt lục bình có nhiều ưu điểm, phù hợp với địa bàn kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, đánh giá cao khả năng ứng dụng của thiết bị tại khu vực Đồng Tháp Mười.

Tuy nhiên do thiết bị còn rất mới nên kỹ thuật vận hành máy chưa thành thạo, giá thành của thiết bị nhập từ Trung Quốc còn khá cao (2,65 tỷ VN đồng), thiết bị cần có nhiều loại với kích cỡ khác nhau phù hợp hơn với điều kiện sông hoặc kênh, rạch trên địa bàn tỉnh. Đề nghị nội địa hóa để giảm giá thành thiết bị và thuận tiện về các phụ tùng thay thế, bảo dưỡng để phục vụ tốt yêu cầu về xử lý vấn nạn lục bình hiện nay.

luc binh 3.jpg
 

Theo ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc Sở KH&CN nhận định: thực tế vận hành thiết bị thời gian đầu tại điều kiện tỉnh Long An gặp khó khăn, do điều kiện cỏ và lục bình đan xen nhau ở mức độ dầy đặc.

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công đã phối hợp với Sở KH&CN nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp để đáp ứng được yêu cầu về cắt vớt được cỏ, đặc biệt là thiết bị hiện nay đã vận hành cắt vớt cỏ ở mức độ dầy đặc đạt hiệu quả tốt. Kết quả trình diễn cắt vớt lục bình và cỏ hôm nay được tổ chức thực hiện tại địa điểm được chọn là bất lợi nhất, lục bình xen lẫn cỏ dài và dầy đặc để kiểm tra thực tiển hiệu quả hoạt động của thiết bị. Trong điều kiện cần vớt lục bình thì dùng bộ hàm cắt nhập từ Trung Quốc, trong điều kiện lục bình có xen lẫn cỏ thì thay bộ hàm cắt cải tiến thiết bị cắt vớt được cả trong điều kiện cỏ dài và dầy đặc.

 Dựa trên kết quả thực tiển đạt được, kết quả trình diễn công nghệ và ý kiến đóng góp từ hội thảo, Sở KH&CN phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thiết bị vớt lục bình. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương đưa thiết bị vào khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về giải quyết vần nạn lục bình, tạo thông thoáng cho dòng chảy trên các kênh, rạch và hệ thống thủy lợi./.

 


Sở KH&CN


 


 

03/10/2017 8:00 SAĐã ban hành
Long An: Tốt nghiệp THPT đạt 97,16%Long An: Tốt nghiệp THPT đạt 97,16%
Sáng 14/7, điểm thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức được công bố. Theo thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, tỷ lệ tốt nghiệp THPT sơ bộ của tỉnh đạt 97,16%.

Môn Tiếng Anh và Giáo dục công dân có bài thi đạt 10 điểm

Kết quả phổ điểm các môn thi (chỉ tính các thí sinh có đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT) như sau:

Ngữ văn có 9.151/13.002 bài thi từ 5 điểm trở lên, đạt 70,38%, điểm cao nhất là 8,75.

Toán có 9.565/13.008 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 73,53%, điểm cao nhất 9,75.

Vật lý có 4.690/7.358 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 63,74%, điểm cao nhất 9,5.

Hoá học có 4.871/7.359 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 66,19%, điểm cao nhất là 9,5.

Sinh học có 3.141/7.359 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 42,68 %, điểm cao nhất là 9,75.

Tiếng Anh có 3.610/12.148 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 29,72%, điểm cao nhất là 10.

Lịch sử có 1.691/6.619 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 27,64%, điểm cao nhất là 9,75.

Địa lý có 5.166/6.118 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 84,44%, điểm cao nhất là 9,75.

Giáo dục công dân có 5.527/5.303 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, đạt 98,57%, điểm cao nhất là 10./.

Theo Báo Long An Online

14/07/2019 7:00 CHĐã ban hành
Thông báo tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2019)Thông báo tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2019)
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, như sau:

​1. Kính mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng cư trú trên địa bàn thành phố Tân An; lãnh đạo và cán bộ, công chức các Ban Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Tân An, UBND huyện Thủ Thừa viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2019 (thứ Tư).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nghi thức lễ theo thông lệ thường kỳ và đảm bảo an toàn trật tự trong quá trình tổ chức.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị phương tiện đưa rước các đồng chí lão thành cách mạng cư trú trên địa bàn thành phố Tân An dự lễ viếng.

4. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có trách nhiệm tổ chức đưa tin về lễ viếng.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đồng chí, các đơn vị, UBND thành phố Tân An, UBND huyện Thủ Thừa biết để tham dự lễ viếng./.

TH

16/07/2019 8:00 SAĐã ban hành
Long An công bố danh sách tính pháp lý dự án bất động sản trên địa bànLong An công bố danh sách tính pháp lý dự án bất động sản trên địa bàn
Sở Xây dựng Long An vừa công bố danh sách tính pháp lý của các dự án bất động sản về nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh trên website của sở.
​​

Người dân có thể truy cập vào website của Sở Xây dựng để tìm hiểu danh sách tính pháp lý của các dự bất động sản về nhà ở, đất ở

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An, thông tin: "Việc công bố danh sách tính pháp lý của các dự bất động sản về nhà ở, đất ở nhằm giúp khách hàng, người dân có thông tin trước khi giao dịch nhà đất. Điều này nhằm hạn chế việc khách hàng, người dân mua phải những dự án nhà ở, đất ở tại dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, có thể xảy ra những rủi ro, thiệt hại về kinh tế".

Theo đó, khách hàng, người dân có thể truy cập vào website có địa chỉ https://sxd.longan.gov.vn, sau đó, vào chuyên mục: Thông tin Khu dân cư, Khu tái định cư. Tại chuyên mục này, Sở Xây dựng có tất cả dự án có đầy đủ tính pháp lý để khách hàng, người dân tìm hiểu, nắm thông trước khi giao dịch.

Hiện tại, Sở Xây dựng công bố 3 danh mục các dự án có đầy đủ tính pháp lý. Danh mục thứ nhất là những dự án đã phê duyệt quy hoạch và được cấp phép hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh mục này có 9 dự án thuộc 3 huyện gồm: Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa.

Danh mục thứ hai là những dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Danh mục này có 2 dự án là: Nhà phố Shophouse thuộc dự án Khu tổ hợp thương mại - dịch vụ công trình Shophouse (Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vincom Retail đầu tư, phường 2, TP.Tân An) và Khu dân cư Trần Anh Reverside (Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).

Danh mục thứ ba là các dự án dân cư trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch. Danh mục này có tổng cộng 118 dự án thuộc các địa bàn: TP.Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Thủ Thừa và Tân Trụ.

Song song việc công bố danh sách tính pháp lý của các dự bất động sản về nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã và đang phối hợp ngành chức năng liên quan, các địa phương rà soát kiểm tra các dự án kinh doanh bất động sản. Khi phát hiện những vi phạm sẽ kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Long An cũng có văn bản gửi các địa phương tăng cường rà soát, xử lý những vi phạm các dự án bất động sản, khu dân cư và công khai những dự án vi phạm trên website của Sở.

Theo bà Đặng Thị Thúy Hà, tình hình hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn ra sôi động. Các dự án triển khai khá ồ ạt khi chưa thực hiện đủ các thủ tục xây dựng nhưng đã rao bán bằng nhiều hình thức trên nhiều trang mạng xã hội, đi kèm là nhiều chương trình chiết khấu, khuyến mãi. Theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản thì đây là hình thức rao bán khi chưa đủ điều kiện.

Trước thực trạng này, thời gian qua, Sở Xây dựng Long An phối hợp ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án kinh doanh bất động sản, trong đó, tập trung ở các địa bàn: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc.

Qua kiểm tra, có nhiều dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định. Cụ thể, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đất đai, chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa có giấy phép xây dựng hoặc hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện xong, thế nhưng doanh nghiệp đã "vội vàng" quảng bá rầm rộ trên các trang mạng và mở bán, nhận tiền cọc của khách hàng.

Trước nhiều thông tin quảng bá, rao bán đất nền, nhà ở như hiện nay, khách hàng cần tỉnh táo, lựa chọn và cân nhắc kỹ trước khi quyết định giao dịch, đặt cọc hoặc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bởi, trên thực tế, thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc đất nền thường liên quan đến rất nhiều vấn đề, trong đó, có thể kể đến tính pháp lý, tiến độ thi công, kết cấu hạ tầng, đặc biệt là năng lực chủ đầu tư, tính thanh khoản dự án,... Vì vậy, khách hàng nên chờ đợi khi dự án khu dân cư có đầy đủ tính pháp lý, hạ tầng rồi hãy chọn lựa để tránh thiệt hại về kinh tế./.

Theo Báo Long An Online

25/04/2019 10:00 CHĐã ban hành
Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị tham quan mô hình nông nghiệp hiệu quả cao tại Long AnĐoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị tham quan mô hình nông nghiệp hiệu quả cao tại Long An
Ngày 24/02, Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn đến tham quan và tìm hiểu về danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Long An và chính sách hỗ trợ phát triển, kinh nghiệm trong xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất gạo chất lượng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Pham Van Ranh lam viec voi tinh Quang Tri 2422017.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh tiếp và làm việc với đoàn

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(NN&PTNT) tỉnh Long An – Lê Văn Hoàng thông tin khái quát với đoàn về kết quả nổi bật cũng như một số kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Hiện nay, Long An đang triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tỉnh chọn 3 cây trồng (lúa, rau, thanh long) và 1 vật nuôi là bò thịt để phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài những chính sách Trung ương ban hành nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh ban hành các chính sách đặc thù như: Hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ; chính sách phát triển nuôi thủy sản ở các huyện Đồng Tháp Mười; hỗ trợ vắc – xin phòng bệnh heo tai xanh;…

Về kinh nghiệm trong xây dựng cánh đồng lớn, tỉnh nhân rộng và phát triển các cánh đồng lớn với hình thức liên kết phong phú, đa dạng. Hiện nay, Sở NN&PTNT xây dựng được 339 lượt cánh đồng, diện tích hơn 106.166ha với 39.593 hộ và 16 doanh nghiệp tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh trao đổi về những vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Ông nhấn mạnh, để triển khai thực hiện hiệu quả đề án nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh xác định phải có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân và yếu tố quyết định thành công chính là sự vào cuộc của doanh nghiệp; đồng thời, cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng ở các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

Tại buổi làm việc, Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An về những lợi thế phát triển kinh tế - xã hội cũng như những khó khăn mà tỉnh gặp phải trong sản xuất nông nghiệp.

Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị - Nguyễn Văn Hùng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An nhiệt tình trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua. Ông đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, quyết đoán của Long An để tạo ra sự bức phá trong phát triển kinh tế - xã hội và lựa chọn được mô hình chuyển đổi phát triển kinh tế phù hợp. Ông mong muốn, những gì thu hoạch được sau khi tham quan cùng kết quả cuộc làm việc này sẽ là cơ sở đề tỉnh Quảng Trị nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn tại các địa phương.

quy trinh san xuat chuoi huy long an2422017.jpg​​​

Tham quan quy trình sản xuất chuối tại Công ty TNHH Huy Long An 

Trước đó, Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Long An có chuyến tham quan thực tế mô hình chăn nuôi bò thịt, trồng chuối xuất khẩu tại Công ty TNHH Huy Long An tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ.

Là một trong những đơn vị đầu tiên nhập khẩu bò Úc sống và quản lý giết mổ, số lượng bò của trang trại ông Võ Quan Huy hiện có hơn 30.000 con. Ngoài ra, ông Huy trồng khoảng 200ha chuối xuất khẩu tại 2 tỉnh Long An và Tây Ninh mang thương hiệu Fohla. Tổng mức đầu tư cho cả 2 trại chuối này khoảng 50 tỉ đồng. Chuối tại đây được trồng theo quy trình kỹ thuật khắt khe, được kiểm soát nghiêm ngặt, trên sản phẩm có tem, nhãn để các đơn vị truy suất nguồn gốc. Được biết, dự kiến năm 2017, sản lượng chuối thương hiệu Fohla xuất khẩu sẽ đạt 7.000 tấn. Trong đó, có đến 70% sẽ xuất sang Nhật thay vì 40% như hiện nay.

Thông qua buổi làm việc, 2 tỉnh có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý kinh tế cũng như công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với mỗi lợi thế của từng địa phương sẽ là cơ hội để 2 tỉnh bổ trợ, cùng nhau phát triển./.

Theo Báo Long An 

 

 

24/02/2017 9:00 CHĐã ban hành
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ MalaysiaThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia
Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ Malaysia M. Zamruni Khalid đến chào từ biệt, Thủ tướng đề nghị, trên tinh thần quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, các cơ quan chức năng của Malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho những trường hợp người Việt trong các hoạt động kinh doanh, cư trú tại Malaysia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia M. Zamruni Khalid - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia M. Zamruni Khalid - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chúc mừng Đại sứ M. Zamruni Khalid hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác thứ 2 tại Việt Nam, Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia, nhất là việc phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30/3/1973 - 30/3/2018).

Đại sứ M. Zamruni Khalid trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đặc biệt là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Đánh giá về kết quả quan hệ song phương, Đại sứ M. Zamruni Khalid cho biết, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao; tích cực hợp tác những lĩnh vực tiềm năng của mỗi bên, nhất là hợp tác du lịch trên cơ sở hạ tầng hàng không thuận lợi. Đại sứ cũng vui mừng nhận thấy lượng khách du lịch Malaysia đến Việt Nam và ngược lại ngày càng tăng cao thời gian qua.

Cho biết đã ở Việt Nam gần 7 năm, Đại sứ M. Zamruni Khalid chia sẻ, đất nước và con người Việt Nam luôn ở trong trái tim mình và khẳng định, sẽ sớm trở lại Việt Nam với tư cách một khách du lịch để tiếp tục khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tán thành với nhận xét của Đại sứ về kết quả tốt đẹp trong hợp tác song phương giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, Thủ tướng cho biết, Malaysia là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 11,5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 15%/năm trong nhiệm kỳ của Đại sứ. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD hoặc cao hơn vào năm 2020. 

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Malaysia ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là thúc đẩy hơn nữa hợp tác về phát triển du lịch. Cùng với đó, hai bên cần rà soát, xem xét nghiêm túc việc dỡ bỏ các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị, trên tinh thần quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, các cơ quan chức năng của Malaysia sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho những trường hợp người Việt trong các hoạt động kinh doanh, cư trú tại Malaysia./.

Theo chinhphu.vn

10/07/2019 9:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh Long An công bố Quyết định về công tác cán bộUBND tỉnh Long An công bố Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 01/7/2019, ông Trần Văn Cần  - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ Sở Tư pháp.

cong bo trao quyet dinh ba my dung-so tu phap.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao Quyết định

 cho bà Phan Thị Mỹ Dung

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều động ông Trần Minh Mẫn, Giám đốc Sở Tư pháp đến Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí công tác, kể từ ngày 01/7/2019. Đồng thời, phân công bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách điều hành Sở Tư pháp kể từ ngày 01/7/2019.

Tại buổi công bố và trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, trên cương vị mới cùng tập thể lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

NT

01/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông qua dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10Thông qua dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10
Sáng ngày 30/5/2018, ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thông qua dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10.

0530.jpg

Ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang phát biểu tại cuộc họp

Chương trình họp thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh, tại kỳ họp 10 gồm các nội dung như báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KTXH trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018  đạt 57,1%  dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 53,9% dự toán phấn đấu và bằng 120,77% cùng kỳ, gồm thu nội địa (bao gồm thu XSKT) đạt 58,58% dự toán TW và dự toán HĐND giao, đạt 54,81% dự toán phấn đấu, bằng 126,45% cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu đạt 48,7% dự toán TW và HĐND tỉnh giao, bằng 92,47% cùng kỳ.

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An thay thế Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về phân cấp đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An; và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh.

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An cũng được thông qua, sẽ có hiệu lực sau khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10.

Ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chính quyền địa phương triển khai quyết liệt công tác thu NSNN, thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản phát sinh, đảm bảo cân đối các cấp ngân sách một cách tích cực, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt tối thiểu 107% dự toán HĐND tỉnh giao; Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII...

LTV​

30/05/2018 5:00 CHĐã ban hành
42 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”42 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Ngày 08/11, Tỉnh ủy-HĐND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (VNAH) tại cụm huyện Cần Giuộc.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh-Lê Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành, tỉnh.

1956_m.JPG
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Cảnh (áo đen) và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc-Nguyễn Văn Thiệp tặng danh hiệu cao quý và hoa cho đại diện thân nhân các mẹ

Tại buổi lễ, có 42 mẹ thuộc 3 huyện Cần Giuộc, Cần Đước và Thủ Thừa được truy tặng. Trong đó, huyện Cần Giuộc có 18 mẹ, Cần Đước 14 mẹ và Thủ Thừa 10 mẹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Cảnh nhận định, những năm qua Long An dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm ý nghĩa. Những mẹ còn sống được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời. Tuy nhiên, sự chăm lo đó so với sự hy sinh, mất mát của các mẹ là rất nhỏ bé. Vì vậy, ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành,…tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Được biết, trong đợt phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ VNAH" lần thứ 8 theo Nghị định 56 ngày 22/5/2013 của Chính phủ, Long An có 202 mẹ được trao tặng, nâng tổng số mẹ trên địa bàn tỉnh hiện nay là 5.128, trong đó 259 mẹ còn sống./.

Báo Long An online

08/11/2017 3:00 CHĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An kiểm tra đột xuất việc phòng, chống dịch tả heo Châu PhiPhó Chủ tịch UBND tỉnh Long An kiểm tra đột xuất việc phòng, chống dịch tả heo Châu Phi
Ngày 04/6, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo Châu Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh kiểm tra đột xuất các chốt kiểm dịch động vật và lò giết mổ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh (bìa phải) kiểm tra chốt kiểm dịch tại TP.Tân An

Cụ thể, đoàn kiểm tra đột xuất chốt kiểm dịch động vật tại TP.Tân An, huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc và lò giết mổ heo tại huyện Tân Trụ. Tại mỗi điểm đến, đoàn kiểm tra quy trình kiểm soát phương tiện vận chuyển heo qua địa bàn tỉnh, các hồ sơ, thủ tục có liên quan về nguồn gốc, xuất xứ động vật,... Trong đó, hầu hết phương tiện đến từ một số tỉnh miền Bắc, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long,...

Long An là cửa ngõ từ các tỉnh miền Đông Nam bộ, TP.HCM vào các tỉnh miền Tây, do đó, nguy cơ xâm nhiễm dịch tả heo Châu Phi vào địa bàn tỉnh rất cao. Đoàn chú ý nhắc nhở các thành viên chốt kiểm dịch thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch động vật, phun thuốc sát trùng, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trước khi vận chuyển vào lò giết mổ.

 

Đoàn kiểm tra tại lò giết mổ heo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh nhận xét, các chốt kiểm dịch làm tốt quy trình, bảo đảm nhân sự, thời gian trực theo quy định. Tuy nhiên, trong thời điểm tình hình dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung, các tỉnh miền Nam nói riêng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả heo châu Phi các địa phương trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, phải tích cực đề phòng dịch bệnh.

Đặc biệt, các chốt kiểm dịch tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tuyệt đối việc vận chuyển heo và sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh.

Các lò giết mổ phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, quản lý chặt nguồn heo nhập vào tỉnh để giết mổ cũng như khử trùng giết mổ an toàn,... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 04/6, Long An có 18 chốt kiểm dịch động vật tại TP.Tân An, Bến Lức, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Thạnh, Châu Thành, Tân Hưng./.

Theo Báo Long An Online

04/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017
Ngày 22/9/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 do ông Phan Hữu Hạnh – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

170922b.jpg

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại buổi tập huấn, bà Đỗ Hữu Thùy Dương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh - báo cáo viên hội nghị đã hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những hạn chế trong giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đối với nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng, hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định về kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An, gồm việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm, chế độ thông tin, báo cáo; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An.


170922a.jpg 

Ông Phan Hữu Hạnh – Chánh Thanh tra tỉnh​ đang phát biểu

Ông Phan Hữu Hạnh – Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức cấp huyện và cấp tỉnh, nhằm hạn chế những thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thanh

22/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Long An tham gia “Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2017”Long An tham gia “Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2017”
Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2017” do Sở Công Thương TP HCM phối hợp Sở Công Thương các tỉnh, thành tổ chức đã khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP HCM từ ngày 8/12/2017 đến ngày 10/12/2017.

Đây là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất tại các địa phương sản xuất sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận thị trường tiêu thụ, kết nối bền vững giữa các nhà phân phối, hợp tác thương mại để thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa trong cả nước ngày càng lớn mạnh. Đây còn là dịp để TPHCM và các tỉnh, thành hợp tác xây dựng nguồn nguyên liệu, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, kiểm soát  chất lượng hàng hóa do TPHCM thực hiện nhằm định hướng sản xuất những sản phẩm mà thị trường đang có nhu cầu.


Ảnh: Các doanh nghiệp tham gia kết nối tại hội nghị

Tham gia hội nghị lần này có 2.763 doanh nghiệp của 39 tỉnh, thành đăng ký tham gia, với quy mô 450 gian hàng tiêu chuẩn, gồm: khu vực trưng bày sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền; Ngôi nhà địa phương và khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, các sản phẩm uy tín của TP HCM và các tỉnh, thành.

Tỉnh Long An có 14 Doanh nghiệp, HTX tham gia với các mặt hàng đặc trưng tiêu biểu của tỉnh như: Nông Trang Hải Âu (Chanh không hạt, ổi), Hợp tác xã Rau An toàn Long Khê (rau ăn lá, rau gia vị các loại), Cơ sở Vườn Nhà Mình (Rau Chùm ngây, Trà Chùm Ngây, Bánh chùm ngây,…), Công ty TNHH Huy Mỹ Bình (Chuối sạch Fohla), DNTN Hữu Lộc (Đậu phộng Đức Hòa), Hợp tác xã rau củ quả an toàn Tân Hiệp (rau an toàn, khổ qua, bầu, bí, đậu phộng), Cơ sở Ba Buôi (khô heo, khô gà lá chanh),….. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Long An đã tích cực chủ động thông qua các kênh tiếp xúc trực tiếp, kênh kết nối online tìm kiếm cho mình các nhà phân phối, giới thiệu sản phẩm. Đoàn doanh nghiệp Long An đã ký kết được 19 biên bản ghi nhớ với các nhà phân phối như: SATRA, SAIGON CO.OP, Aeon Mall, Giant, Aeon citimart, BigC, Siêu thị Tứ Sơn An Giang.

Ông Phạm Ngọc Anh Tuấn – Chủ cơ sở Vườn Nhà Mình cho biết: "Tham gia hội nghị kết nối là cơ hội để nhà phân phối và sản xuất gặp gỡ trực tiếp trao đổi nhiều thông tin. Tuy nhiên, thực tế có đến được với nhau hay không còn nhiều điều kiện khác, quan trọng là giá cả, phương thức thanh toán…. Sau hội nghị các bên sẽ tiếp tục liên lạc để đàm phán thỏa thuận tiến tới hợp tác."

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao chương trình Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2017. Thứ trưởng cho biết: "với 100% sản phẩm tham gia kết nối là hàng Việt. Đây thật sự là kênh xúc tiến mở rộng tiêu thụ hàng Việt cả trong nước và kết nối vào hệ thống siêu thị ra nước ngoài. Đóng góp tích cực vào cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".

Hiện nay các DN sản xuất hàng hóa còn nặng về phân phối trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, với các chương trình kết nối như thế này sẽ giúp cho các DN tại các tỉnh thành kết nối với nhau tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối nhằm tạo ra những sản phẩm Việt có giá trị cao không chỉ tiêu thụ ở thị trường thành phố mà còn lan tỏa khắp cả nước./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

12/12/2017 9:15 SAĐã ban hành
UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 – họp lệ giữa năm 2019UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 – họp lệ giữa năm 2019
Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh nhằm thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 – họp lệ giữa năm 2019. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 sắp tới gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 03 nội dung (Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh); Sở Tài chính báo cáo 03 nội dung (Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ báo cáo 02 nội dung (Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; Dự thảo Tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết biên chế công chức năm 2019); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo 02 nội dung (Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quyết toán kinh phí hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội khác và hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2018; Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập); Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo nội dung Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Qui hoạch Bắc Bến Lức; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo nội dung Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Sau cuộc họp, trên cơ sở một số nội dung góp ý của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị các Sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 sắp tới./.

TV

10/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Sức lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trịSức lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, nhân rộng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Học-theo-Bác 1752018.jpg

Học theo Bác, cán bộ, công chức nhiệt tình hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính

Niềm tin của dân

Đến bộ phận "một cửa" của xã Long Trạch, huyện Cần Đước, chúng tôi cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt tình của cán bộ, công chức làm việc tại đây. Họ niềm nở hướng dẫn, giải thích và giải quyết nhanh chóng, kịp thời những thủ tục cần thiết. "Những đồng chí làm việc tại bộ phận một cửa thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với dân trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính. Khối lượng công việc khá áp lực nên đôi lúc không tránh khỏi thiếu sót. Nhưng tôi luôn quán triệt nghiêm đến cán bộ, đảng viên, công chức học theo Bác về tinh thần tận tụy, gương mẫu đi đầu trong công tác và phục vụ nhân dân" - Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Bửu Long nói. Nhờ học Bác, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, nhất là việc gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên,... Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương: Tranh chấp đất đai, thủ tục hành chính, đền bù giải tỏa,... được giải quyết nhanh gọn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. 

Đoàn-viên,-thanh-niên-với-nhiều-việc-làm-ý-nghĩa-học-tập-và-làm-theo-gương-Bác1752018.jpg

Đoàn viên, thanh niên với nhiều việc làm ý nghĩa học tập và làm theo gương Bác (Trong ảnh: Bạn trẻ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh)

Tại Long An, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, nhất là tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, sở, ngành. Một số vấn đề tồn đọng được tập trung xử lý, khắc phục. Đó là khiếu kiện của người dân về giải phóng mặt bằng, tái định cư một số công trình, khu, cụm công nghiệp; rà soát, xóa quy hoạch treo khu, cụm công nghiệp; kiên quyết đưa ra khỏi danh sách tiếp nhận đầu tư những dự án có khả năng gây ô nhiễm nặng, không phù hợp với quy hoạch; khắc phục bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới, xã văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa;...

Những cách làm hay

Nhắc đến hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Chính, ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, nhiều người quen biết ông không khỏi ngậm ngùi. Vợ ông bỏ đi khi 3 đứa con còn nhỏ, trong đó có một đứa bị khuyết tật trí tuệ. Một mình ông nuôi con, nuôi mẹ già bị bệnh trong khi việc làm không ổn định. Dù làm lụng vất vả nhưng nghèo khó mãi đeo đẳng người đàn ông lam lũ này. May mắn thay, ông được Chi bộ ấp 3 tặng 1 con bò giống. "Tôi mừng quá vì được địa phương quan tâm. Tôi và con gái thay phiên chăm sóc bò, đến nay bán được bò con, có thêm tiền trang trải cuộc sống" - ông chia sẻ. 

Lãnh-đạo-xã-Hướng-Thọ-Phú-cùng-Chi-bộ-ấp-3.jpg

Lãnh đạo xã Hướng Thọ Phú cùng Chi bộ ấp 3 đến thăm người già bệnh tật

Đó chỉ là một trong nhiều việc làm ý nghĩa của Chi bộ ấp 3 trong thực hiện Chỉ thị 05. Bí thư Chi bộ ấp 3 - Đoàn Minh Triết thông tin, khắc ghi lời dạy của Bác, các đảng viên trong chi bộ đoàn kết, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Gần 2 năm qua, chi bộ vận động mạnh thường quân mua 3 con bò tặng hộ nghèo, cận nghèo tại ấp, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, chi bộ đều thăm, tặng quà 16 gia đình liệt sĩ, thương binh tại ấp. Ngoài ra, chi bộ lãnh đạo các chi hội, đoàn thể làm những việc có lợi cho dân. Điển hình như Chi hội Phụ nữ vận động tiền hỗ trợ hàng tháng cho một hội viên khó khăn, bị bệnh tật; Chi đoàn Thanh niên thực hiện mô hình "Hũ gạo tình thương" giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống; Chi hội Cựu chiến binh xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội; Chi hội Người cao tuổi vận động quỹ cho hội viên vay với lãi suất thấp, giúp họ ổn định cuộc sống. Chi bộ ấp 3 có 11 đảng viên, là chi bộ vững mạnh tiêu biểu, các chi hội, đoàn thể được cấp trên đánh giá đạt vững mạnh. 

Không chỉ thực hiện nhiều mô hình về an sinh xã hội, mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng những cách làm hay trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như các mô hình: Sinh hoạt chào cờ và giáo dục chính trị - tư tưởng đầu tuần; Mỗi tháng làm theo một đức tính tốt của Bác, mỗi ngày làm một việc tốt cho dân; Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; Hội viên tương trợ lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn; Giọt máu cứu người; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tự soi, tự sửa;... Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động tín đồ tham gia các hoạt động xã hội: Xây dựng Quỹ Vì người nghèo; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, phát cơm từ thiện trong bệnh viện; nhận phụng dưỡng người già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn; sống tốt đời, đẹp đạo. 

Thực-hiện-Chỉ-thị-05,-nhiều-mô-hình-hay-được-duy-trì.jpg

Thực hiện Chỉ thị 05, nhiều mô hình hay được duy trì (Trong ảnh: Nhờ sự hỗ trợ bò giống của Chi bộ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, gia đình ông Nguyễn Văn Chính bớt khó khăn)

Hay đó còn là mô hình Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn của ngành kiểm sát; ngành y tế với Lương y phải như từ mẫu; ngành tòa án Phụng công thủ pháp, chí công vô tư; ngành giáo dục với 3 xây, 3 chống; 4 xây, 4 chống; ngành công an Trọng dân, gần dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ; ngành quân sự với Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ;...

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian tới, Long An tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Rà soát, hoàn thiện, ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị theo nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các cơ sở giáo dục - đào tạo, trong sinh hoạt định kỳ chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội,...​

Theo Báo Long An Online

 
17/05/2018 3:00 CHĐã ban hành
Phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019 - Khai trương Thùng Quỹ nhân đạoPhát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019 - Khai trương Thùng Quỹ nhân đạo
Ngày 01/6, Bưu điện Long An phối hợp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2019 và khai trương Thùng Quỹ nhân đạo.

Khai trương Thùng Quỹ Nhân đạo

Tháng Nhân đạo năm 2019 với chủ đề "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo, Bưu điện tỉnh Long An tăng cường tổ chức tuyên truyền đến từng người dân thông qua việc treo băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi tại các bưu cục cấp 1, cấp 2 trên địa bàn.

 

Bưu điện Long An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức ký kết hợp tác

Đồng thời, năm nay, Bưu điện Long An còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt 15 Thùng Quỹ Nhân đạo tại các bưu cục cấp huyện/thành phố để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm nhằm gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như người nghèo, khuyết tật, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, gia đình bị tai nạn giao thông, thiên tai,...

 

Tổ chức quyên góp, ủng hộ

Bên cạnh đó, Bưu điện Long An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết hợp đồng hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh của 2 đơn vị để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đem lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

Giám đốc Bưu điện Long An - Ôn Thị Kim Hồng thông tin, đây là hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Tháng Nhân đạo của đơn vị, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong toàn ngành, người dân trên địa bàn trong việc chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc. Bưu điện tiếp tục phối hợp Hội Chữ thập đỏ kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực khác trong thời gian tới.

 

Bưu điện trao 20 triệu đồng từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho đại diện Hội Chữ thập đỏ Long An

Tại buổi lễ, Bưu điện cũng trao 20 triệu đồng từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho đại diện Hội Chữ thập đỏ Long An, đồng thời, tổ chức quyên góp, ủng hộ Tháng Nhân đạo./.

Theo Báo Long An Online

01/06/2019 3:00 CHĐã ban hành
Long An tổ chức Hội thảo nghiệp vụ chuyên môn sau khi có kết quả điều tra thống kê sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnhLong An tổ chức Hội thảo nghiệp vụ chuyên môn sau khi có kết quả điều tra thống kê sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh việc triển khai sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) theo Thông tư của Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng VLXKN còn tồn tại những khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và dư luận của người dân ở địa phương. Hầu hết người dân chưa mạnh dạn sử dụng VLXKN cho công trình xây dựng của gia đình.

Hiện nay, toàn quốc có 35/63 tỉnh có Chỉ thị của UBND về việc xóa bỏ sản xuất gạch nung thủ công và tăng cường sử dụng VLXKN; 45/63 tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm sản xuất gạch nung; 56/63 tỉnh lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển VLXKN đến năm 2020.

21-5-2019-VLKN-1.jpg

Quang cảnh hội thảo

Để tăng cường mức độ sử dụng VLXKN trên địa bàn toàn tỉnh, theo ông Nguyễn Minh Hùng – Quyền Giám đốc Sở Xây dựng cho biết cần phải có sự đánh giá toàn diện về hiện trạng sản xuất và sử dụng VLXKN trong thời gian qua, từ đó xây dựng các định hướng phát triển trong thời gian tới sao cho phù hợp với hoàn cảnh  kinh tế - xã hội cụ thể của Long An. Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định phê duyệt đề cương "Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp sử dụng vật liệu xây dựng bằng công nghệ không nung trên địa bàn tỉnh Long An". Trong đó, giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, đơn vị chủ trì thực hiện tư vấn là Hội Bê tông Việt Nam, đơn vị phối hợp thực hiện tư vấn là Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng.

Theo đó, Hội Bê tông Việt Nam đã thực hiện 02 đợt khảo sát, kiểm tra thực tế khối xây tại các công trình và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê. Ngày 21/5/2019, Sở Xây dựng phối hợp với Hội Bê tông Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện khảo sát điều tra, thống kê, thí nghiệm chất lượng gạch không nung, khảo sát bên trong khối xây tại công trình để xác định các tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.


Sản phẩm gạch không nung trưng bày tại hội thảo

Hiện nay các huyện vùng sâu và sát biên giới như huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ hầu như chưa sử dụng gạch không nung vì giá thành cao hơn khá nhiều so với gạch đất nung do cự ly vận chuyển xa; bên cạnh đó cán bộ kỹ thuật chưa nắm bắt được kỹ thuật và thi công gạch không nung. Theo báo cáo đánh giá của Hội Bê tông Việt Nam, Long An đang ở bước đầu sản xuất và sử dụng gạch không nung. Trong đó việc quản lý chất lượng gạch, vữa và vật liệu phụ trên địa bàn tỉnh cần được nâng cao. Định hướng sản xuất VLXKN loại nhẹ, công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh cần được ưu tiên. Công tác tư vấn, thẩm định, kiểm định và thi công cũng phải tiếp tục được củng cố, nâng cao và chuẩn hóa. Đào tạo cán bộ, kỹ sư tư vấn và công nhân cần sớm được tiến hành, và phải thực hiện thường xuyên liên tục cho các huyện thị trong tỉnh./.

TV

21/05/2019 10:00 CHĐã ban hành
Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luậtPhạt tiền từ 05 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019.

Anh ĐVR minh hoa.JPG

Ảnh minh họa

Theo đó, hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật, bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp: Động vật rừng thông thường trị giá dưới 10.000.000 đồng; Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 5.000.000 đồng.

 Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp: Động vật rừng thông thường trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

- Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp: Động vật rừng thông thường trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng; Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 330.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng dưới 03 cá thể lớp chim, bò sát hoặc động vật lớp khác.

- Phạt tiền từ 330.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 01 cá thể lớp thú hoặc từ 03 đến 04 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 03 đến 05 cá thể động vật lớp khác.

- Và mức phạt tiền cao nhất là từ 360.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ vi phạm hành chính hoặc tịch thu phương tiện vi phạm hành đối với hành vi vi phạm theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi vi phạm theo quy định.

                                                       Đỗ Thị Đậm – Chi cục Kiểm lâm

 

26/06/2019 3:00 CHĐã ban hành
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018    Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018   
Ngày 12/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh HN 12-6-19.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc; 100% sở, ngành, UBND các cấp triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đã kết nối liên thông trong toàn tỉnh, kết nối với hệ thống của Văn phòng Chính phủ và cấp tài khoản sử dụng đến hầu hết cán bộ công chức, cấp xã. Toàn tỉnh có 4.250 hộp thư điện tử đã được cấp với tỷ lệ sử dụng đạt 92% (3.890/4.250 tài khoản), tăng 19% so với năm 2017; có 158.600/178.700 văn bản được phát hành dưới dạng điện tử, đạt tỷ lệ 89%, tăng 10% so với năm 2017, tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt 40%, tăng khoảng 19% so với năm 2017. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 02/11/2018, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 95,5%, tăng 4% so với năm 2017), từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, tất cả cơ quan hành chính nhà nước (thuộc diện bắt buộc) thực hiện đúng quy định về công bố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC chưa được nhịp nhàng, đồng bộ nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC ở một số đơn vị còn trễ hạn; công tác rà soát, cập nhật TTHC một số nơi chưa kịp thời, niêm yết TTHC chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ không đúng nội dung, yêu cầu, dư thành phần, số lượng hồ sơ; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa khai thác sử dụng triệt để các phần mềm đã triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít;…

Chủ tịch 12-6-19.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần biểu dương kết quả đạt được năm 2018, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Long An xếp hạng thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 5 bậc so với năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số này chưa thật ổn định và bền vững qua các năm, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành tỉnh và địa phương tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016 – 2020, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát quá trình thực thi công vụ; áp dụng mô hình, sáng kiến hữu ích nhằm phục vụ tốt công tác CCHC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;.../.

T.N

12/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thủ tướng Chính phủ: Cần tránh tình trạng 'quyền anh, quyền tôi'NewThủ tướng Chính phủ: Cần tránh tình trạng 'quyền anh, quyền tôi'
Nhấn mạnh cần tránh tình trạng "quyền anh, quyền tôi," Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước phối hợp nhịp nhàng hơn với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cùng dự buổi làm việc có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 19 tập đoàn, tổng công ty đã bàn giao về Ủy ban.

Nhiệm vụ quan trọng của buổi làm việc là các bộ, ngành nêu ý kiến thảo luận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và các tập đoàn, tổng công ty hoạt động hiệu quả.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban đã giải quyết 2 nhóm công việc. Thứ nhất là nhận bàn giao và tiếp tục xử lý những công việc do các Bộ đang xử lý dở dang; thứ hai là giải quyết những công việc thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Song một trong những khó khăn quan trọng của Ủy ban là thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ, kinh nghiệm để giải quyết các công việc quan trọng mà Ủy ban tiếp nhận từ các bộ, ngành. Cùng với đó, một số quy định hiện nay còn chồng chéo, dẫn đến khó khăn, chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty đề nghị Chính phủ phân cấp mạnh mẽ hơn cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước để khi doanh nghiệp cần thì Ủy ban có thể giải quyết ngay, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu không, việc ra quyết định chậm trễ trong sản xuất kinh doanh có thể dẫn đến hiệu quả kém.

Một số đơn vị nêu tình trạng cổ phần hóa công ty mẹ bị chậm, vì quy định yêu cầu rà soát toàn bộ giá trị đất cả ở một số đơn vị cấp dưới thay vì chỉ công ty mẹ. Trong khi đó, việc xác định giá trị quỹ đất, giấy tờ pháp lý của đất nằm rải rác ở nhiều địa phương đang gặp khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như việc giúp Ủy ban này hoạt động hiệu quả hơn thời gian tới.

Thủ tướng nêu rõ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định tách chức năng quản lý Nhà nước và chức năng kinh doanh. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Ủy ban chính thức đi vào hoạt động từ 30/9/2018. Việc ra đời Ủy ban là để tách chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu rút kinh nghiệm những vấn đề đặt ra với Ủy ban sau 10 tháng hoạt động, trong đó có 2 việc cấp bách là phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vấn đề của các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển giao về Ủy ban. Việc thứ hai là kiện toàn tổ chức, tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ủy ban.

Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là 19 tập đoàn, tổng công ty được bàn giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước với số vốn lên tới 2,3 triệu tỷ đồng.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Không chỉ lớn về vốn, các tập đoàn này đóng góp sản phẩm quan trọng, tham gia cán cân đối lớn của nền kinh tế như GDP, giải quyết lao động và nộp ngân sách Nhà nước.

Về hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước thời gian qua, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được, trong đó có việc đã tiếp nhận 237 nhiệm vụ dở dang từ các bộ và đã hoàn thành xử lý 97 nhiệm vụ.

Ủy ban cũng đã tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp tiếp nhận hoạt động ổn định và có bước phát triển, trong đó, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty đã tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, nộp ngân sách tăng 31,4%. Hầu hết các tập đoàn làm ăn có lãi, đời sống người lao động được cải thiện.

Để tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả, Thủ tướng cho biết sắp tới, Thủ tướng sẽ chủ trì một hội nghị về doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cần chủ động hơn, đổi mới cách làm, linh hoạt sáng tạo, vận dụng tốt, đúng quy định của pháp luật trong xử lý các vấn đề cụ thể một cách năng động, quyết liệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục các bất cập kéo dài, gây ùn ứ, dở dang các nhiêm vụ như thời gian qua.

Nhấn mạnh cần tránh tình trạng "quyền anh, quyền tôi," Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phối hợp nhịp nhàng hơn với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc kiến nghị hoàn thiện, thực hiện tốt Nghị định số 131 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban tăng cường quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm cả việc xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, có biện pháp giám sát nội bộ hiệu quả, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với các tập đoàn, Thủ tướng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư các lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược, dẫn dắt và tạo tính lan tỏa, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát tránh tình trạng thất thoát lãng phí trong cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Trước thực tế một số doanh nghiệp thiếu lãnh đạo, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước phải nhanh chóng kiện toàn.

Về những vướng mắc, chồng chéo giữa các nghị định, luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 7 để sửa các vướng mắc này, tháo gỡ ngay cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm thay vì "khoán" hết cho Ủy ban quản lý vốn Nhà nước trong thẩm định một số dự án.

Cùng với đó, kịp thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty ngay trong tháng Bảy vì đến nay đã quá muộn; khẩn trương xử lý kịp thời các vấn đề mà tập đoàn và tổng công ty trình Ủy ban; phê duyệt các đề án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty theo thẩm quyền...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã trực tiếp cho ý kiến về một số kiến nghị cụ thể của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, trong đó có vấn đề kiện toàn bộ máy, cán bộ, đồng thời cho phép Ủy ban làm việc với các bộ, ngành, tập đoàn để điều chuyển cán bộ có tài, có đức, có kinh nghiệm về Ủy làm việc, qua đó thúc đẩy nhiệm vụ của Ủy ban triển khai nhanh hơn./.

Theo TTXVN

17/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Thành đoàn Tân An tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác HồThành đoàn Tân An tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Thành đoàn Tân An, tỉnh Long An vừa tổ chức triển khai chuyên đề năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

Đoàn viên thanh niên tham gia tọa đàm

Tham dự tọa đàm là các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thành phố. Với chủ đề "Tuổi trẻ Tân An nhớ lời Di chúc theo chân Bác", đoàn viên thanh niên chia sẻ những việc làm, hành động, ý chí, quyết tâm trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng dụng vào thực tiễn công tác của từng cá nhân, đơn vị; nêu lên những cách làm hay, sáng tạo, những nghĩa cử cao đẹp trong đoàn viên thanh niên;…

Tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn - Lê Văn Nhâm kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng "Tuổi trẻ Tân An nhớ lời Di chúc theo chân Bác"; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Di chúc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tổ chức các chuyến đi về địa chỉ đỏ; triển khai hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng đến các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dịp này, Thành đoàn cũng triển khai các bài học lý luận chính trị, tọa đàm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới./.

Theo Báo Long An Online

19/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/7Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/7
Sáu luật trên gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018; Luật Cạnh tranh 2018.

​Từ ngày 01/7, sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018; Luật Cạnh tranh 2018.

Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có 10 Chương, 96 Điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Luật quy định cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Nếu có hành vi kê khai không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức như cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc...

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng phải kê khai tài sản, thu nhập gồm có: Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...

Trợ giảng trong trường đại học không bắt buộc có trình độ thạc sỹ

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2018/L-CTN ngày 3/12/2018 công bố Luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Xuất phát từ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và tình hình thực tế, Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều/73 điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012; giữ nguyên 37 điều; bổ sung một điều mới; bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật.

Trợ giảng trong trường đại học không bắt buộc có trình độ thạc sỹ. Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018. Theo đó, trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy đại học là thạc sỹ, trừ trợ giảng (hiện tại quy định thạc sỹ là trình độ chuẩn đối với cả trợ giảng).

Giảng viên giảng dạy trình độ thạc sỹ, tiến sỹ phải có trình độ tiến sỹ; các trường đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sỹ làm giảng viên.

Luật này cũng quy định các trường đại học phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí... cho lộ trình cả khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của trường.

Rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân 2018 gồm 7 Chương, 46 Điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng (Hiện hành, thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định là 36 tháng).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp sau đây: Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Cảnh sát biển được quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Cảnh sát biển là lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và được tổ chức chặt chẽ, cụ thể, gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đơn vị cấp cơ sở.

Từ ngày 01/7/2019, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát trong những trường hợp sau: Vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; Không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Cảnh sát biển 2018; Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Luật cũng quy định về phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

16 tội danh không được đề nghị đặc xá

Luật Đặc xá 2018 gồm 6 Chương, 39 Điều, quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

So với Luật Đặc xá 2007, Luật Đặc xá 2018 quy định cụ thể người bị kết án phạt tù về 16 tội sau không được đề nghị đặc xá dù có đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Luật này: Tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất-kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; tội chống loài người; tội phạm chiến tranh; tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê.

Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung trường hợp không được đề nghị đặc xá đối với phần bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nếu trường hợp giám đốc thẩm, tái thẩm mà theo hướng giảm nhẹ hoặc giữ nguyên trách nhiệm hình sự vẫn được quyền đề nghị đặc xá.

Bổ sung thêm ba thỏa thuận cạnh tranh

Luật Cạnh tranh năm 2018 bao gồm 121 điều, được bố cục thành 10 chương. Luật đã quy định chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh. Theo đó, doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra, xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Luật Cạnh tranh 2018 cũng bổ sung thêm ba thỏa thuận cạnh tranh gồm: Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận; Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận; Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. Như vậy, từ ngày 01/7/2019, sẽ có 11 thỏa thuận về hạn chế cạnh tranh.

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh 2018 còn sửa đổi quy định về tập trung kinh tế bị cấm: Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam./.

Theo TTXVN

01/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Tổng kết chương trình “Cùng nông dân ra đồng” năm 2010, kế hoạch triển khai năm 2011 Tổng kết chương trình “Cùng nông dân ra đồng” năm 2010, kế hoạch triển khai năm 2011

<p style="margin:6pt 0cm;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Chương trình “Cùng nông dân ra đồng” thành lập ngày 11/11/2007 với sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang. Cấp tỉnh có Ban Điều hành chương trình gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Công ty CP BVTV An Giang, Công ty Lương thực Long An.</span> </p>

Về địa phương có Ban chỉ đạo mô hình cùng lực lượng FF của Công ty CP BVTV An Giang. Đây chính là lực lượng chủ chốt trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con nông dân với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học tập vui chơi giải trí, v.v….”.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp cho nông dân nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý đồng ruộng, ý thức bảo vệ môi trường, liên kết hợp tác, “liên kết 4 nhà” trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Qua 3 năm triển khai khai thực hiện chương trình đã đạt những kết quả khả quan, hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình ngày càng lan rộng, năm sau cao hơn năm trước, quy mô số điểm và diện tích ngày càng mở rộng. Tổng diện tích trên 1.110 ha/780hộ tham gia cho cả hai vụ đông xuân 2009-2010 và hè thu 2010, tăng 626 ha, 163hộ so với năm 2009, phân bổ tại 48 xã của 5 huyện Đồng Tháp Mười và huyện Thủ Thừa với kết quả: 100% nông dân gieo sạ tập trung theo lịch khuyến cáo của địa phương; 59,72% diện tích sử dụng giống lúa cấp xác nhận, nhất là vụ đông xuân 2009-2010 có 68,7% diện tích sử dụng giống xác nhận, cao hơn bên ngoài mô hình 32,7% và cao hơn cùng kỳ 28,1%; triển khai các hoạt động: “Cùng nông dân chăm sóc sức khỏe”, “Cùng nông dân đón Tết”, “Cùng nông dân vui chơi giải trí”, “Môi trường xanh” v.v….

 Nhằm giúp nông dân có thói quen ghi chép và hạch toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất, từ vụ đông xuân 2009-2010 chương trình đã thiết kế, in ấn và hướng dẫn nông dân ghi chép “sổ tay sản xuất lúa”, có 96 % nông dân ghi chép “sổ tay sản xuất lúa”, trong đó có 86,4% nông dân ghi đạt yêu cầu. Đây là sự thành công của chương trình, nhờ ghi chép nông dân có thể tích lũy, phát huy những cái hay, khắc phục yếu kém, góp phần vào việc sản xuất hiệu quả và bền vững;

Bên cạnh đó nhằm tạo ý thức bảo vệ môi trường cho nông dân vùng trồng lúa, chương trình đã h trợ xây dựng 12 bể chứa, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại mô hình Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, song song đó còn kết hợp huyện đoàn và bà con nông dân tổ chức thu gom bao bì trên các tuyến đê.

 Từ những chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, hiệu quả của chương trình thể hiện rõ nhất là năng suất bình quân vụ đông xuân đạt 7,2 - 8,3 tấn/ha, cao hơn bên ngoài mô hình từ 500-700 kg/ha; lợi nhuận cao hơn gần 4,1 -5,7triệu đồng/ha; vụ hè thu năng suất đạt 4,8-4,9 tấn/ha, cao hơn bên ngoài 500kg/ha, lợi nhuận cao hơn 3,2-4,2 triệu đồng/ha. Đặc biệt thành công của mô hình khép kín theo hướng “liên kết bốn nhà”, “quản lý đồng ruộng hiệu quả và bền vững” được thực hiện tại ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, Mộc Hóa với diện tích cả hai vụ 452,6ha với 214 hộ tham gia một lần nữa khẳng định hiệu quả của chương trình về thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và nhất là đảm bảo “liên kết 4 nhà” từ khâu sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa theo tinh thần của Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ đầu vụ Công ty Lương thực Long An đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm và đã tổ chức thu mua trên 900 tấn lúa, đạt 56% sản lượng lúa trong mô hình với giá thu mua cao hơn giá thị trường từ 150-200đồng/kg. Vừa qua phái đoàn chuyên gia Bộ Nông nghiệp và PTNT Thái Lan cũng đã đến tham quan học tập và đánh giá rất cao hiệu quả của mô hình này.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chương trình cũng còn một số hạn chế: Ban đầu nhân sự BCĐ mô hình Bình Hoà Trung - Mộc Hoá quá nhiều nhưng hoạt động chưa đồng bộ và hiệu quả không cao, đến nay đã được khắc phục và củng cố lại theo hướng gọn nhẹ và có hiệu quả; một số nông dân trong mô hình Bình Hoà Trung - Mộc Hoá chưa tuân thủ qui trình quản lý dịch hại: phun thuốc chậm trễ; pha trộn nhiều loại thuốc/lần phun; phun thuốc trừ sâu hại lúa giai đoạn dưới 40 NSS; chưa tổ chức được buổi thảo luận về “Lập ô dự báo bệnh đạo ôn; đặt ống tiết kiệm nước chưa có sự đồng bộ, số điểm áp dụng còn thấp; công tác thu mua lúa, chủng loại còn hạn chế…

Nhằm khắc phục những hạn chế này, Ban điều hành đã đề ra phương hướng cụ thể năm 2011:

- Tổ chức thực hiện 04 mô hình ( tại các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thủ Thừa) với diện tích 656,3 ha và 245 điểm (tại các huyện Đồng Tháp Mười và huyện Thủ Thừa) với diện tích 338 ha;

- Tổng kết 4 năm thực hiện chương trình cùng nông dân ra đồng tại tỉnh Long An;

- Tiếp tục bao tiêu sản phẩm ở các mô hình với 05 loại giống: VNĐ95-20, OM 4900, OM 4218, OM 6976, Jasmine85;

- Thử nghiệm công nghệ sinh thái ở mô hình Mộc Hóa vào đồng ruộng.

- Tổ chức hội thi nông dân tham gia “chương trình cùng nông dân ra đồng” các huyện phía bắc Long An.

- Hướng dẫn nông dân trong chương trình tự tổ chức nhân giống xác nhận để chủ động sản xuất.

- Chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, áp dụng qui trình “1 phải 5 giảm”, đặt ống tiết kiệm nước.

- Nâng cao diện tích sử dụng giống xác nhận.

- Nâng cao tỉ lệ nông dân tham gia chương trình có ghi chép nhật ký đồng ruộng.

- Đưa chương trình dạy nghề cho nông dân nồng cốt.

- Đưa nông dân tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình.

- Tiếp tục tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV tại các điểm và mô hình, hướng nông dân có ý thức thu gom bỏ vào hố chứa

- Thông qua chương trình, hình thành và phát huy nhiều nhóm nông dân nồng cốt để tự quản lý đồng ruộng và nhân rộng ra xung quanh. Tạo tiền đề hình thành tổ chức liên kết sản xuất (câu lạc bộ, tổ hợp tác, HTX,…).

- Tăng cường lực lượng FF cho chương trình.

Phòng trồng trọt – Sở Nông nghiệp và PTNT

17/01/2011 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​