Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 25/10/2019, 16:00
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
25/10/2019
Sáng ngày 25/10/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Kỳ họp thứ 8-Quốc hội khóa XIV đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là hai dự thảo Luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và sẽ được biểu quyết thông qua tại Kỳ họp này.

Dự thảo Luật trên đã được Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Long An tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành và Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, các ý kiến đều thống nhất với nội dung Dự thảo Luật và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đóng góp vào từng nội dung cụ thể.

25-10-2019-image1-(2).jpg

Đại biểu Quốc hội Trương Phi Hùng-Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Trước hết, đối với Luật Tổ chức Chính phủ

Các ý kiến thống nhất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện như dự thảo Luật. Vì nó vừa đáp ứng yêu cầu đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của Trung ương, vừa tạo được sự chủ động, sáng tạo của địa phương trong việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đây là sự thống nhất trong đa dạng như ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó sẽ không có tình trạng tổ chức đồng nhất như nhau giữa các địa phương hoặc Trung ương có cơ quan nào thì địa phương cũng có cơ quan đó, mà tùy tình hình, điều kiện cụ thể địa phương sẽ bố trí một số cơ quan bên trong theo hướng linh hoạt phù hợp với tình hình và điệu kiện thực tế của địa phương, bên cạnh các cơ quan chuyên môn nhất thiết phải có theo quy định của Trung ương.

Về việc giao Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy: đa số ý kiến tán thành việc bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Chính phủ không phải báo cáo, xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi thực hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc giao Chính phủ quy định khung số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, đồng bộ giữa các địa phương, vì vậy cần quy định thống nhất trong Luật.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Tổ chức Chính phủ với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức khi quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định tổng biên chế và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Thứ hai, đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Đa số ý kiến thống nhất giảm từ 10-15% số lượng đại biểu HĐND các cấp, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện xuống còn 01 người; không cơ cơ cấu Chánh Văn phòng vào Thường trực HĐND cấp tỉnh và tăng cường thêm 02 Trưởng ban HĐND cấp xã như dự thảo Luật. Đồng thời đề nghị bổ sung thẩm quyền của HĐND cấp xã trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Về Thường trực HĐND tỉnh: đa số ý kiến đề nghị chọn phương án 1 của Dự thảo Luật "Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, hai Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách", bởi vì theo Phương án này giữ nguyên số lượng 02 Phó Chủ tịch HĐND như Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay, đó chỉ là sự kế thừa từ quy định trước của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 (chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nâng lên thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh), không phải là chức danh tăng thêm hoàn toàn mới, nên không dẫn tới việc tăng biên chế, đồng thời để đảm bảo yêu cầu lãnh đạo HĐND, Thường trực và các Ban HĐND cấp tỉnh thực hiện đầu đủ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn theo luật định. Bên cạnh đó, việc quy định này đang thực hiện tốt, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị chọn Phương án 2 là phù hợp, góp phần tinh giản biên chế trong giai đoạn hiện nay.

Về các Ban HĐND tỉnh: đa số ý kiến chọn phương án 1 của dự thảo "Ban của HĐND tỉnh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh do HĐND tỉnh quyết định. Trường hợp Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có một Phó Trưởng ban; trường hợp Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh không là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có hai Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách". Bởi vì trên thực tế triển khai thực Luật hiện hành tại các địa phương trong nhiệm kỷ HĐND 2016-2021, việc bố trí mỗi Ban của HĐND có ít nhất 02 lãnh đạo Ban (Trưởng ban hoặc phó ban) hoạt động chuyên trách sẽ bảo đảm cho các Ban HĐND thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và theo phân công của Thường trực HĐND cùng cấp.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị phương án 2 là "Ban của HĐND tỉnh gồm có Trưởng ban, không quá hai Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND tỉnh do HĐND tỉnh quyết định. Trưởng ban của HĐND tỉnh có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; một Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách", nhằm góp phần tinh giản biên chế và thực tế hoạt động của các Ban HĐND hiện nay.

Ngoài ra, về phân cấp, phân quyền: đ nghị dự thảo Luật cần đẩy mạnh phân cấp theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho địa phương, đặc biệt là những địa phương đã tự chủ về ngân sách. Đa số ý kiến thống nhất giữ nguyên cơ cấu thành viên UBND các cấp như Luật hiện hành, nhằm phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Đồng thời tăng số lượng Phó Chủ tịch các xã loại I, II như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, nhất là các huyện có cơ cấu dân số tăng cơ học, tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp rất nhanh,… nhằm đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này cần làm rõ nguyên tắc hoạt động của UBND là theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND; quy định cụ thể phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND làm cơ sở pháp lý để phân định trách nhiệm giữa cá nhân người đứng đầu, người được giao phụ trách công việc và trách nhiệm tập thể UBND.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật này vào chiều ngày 22/11 tới.

 Kiến Quốc

Lượt người xem:   329
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​