Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 30/06/2015, 11:00
Phát triển kinh tế kết hợp với Quốc phòng - An ninh
30/06/2015
Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với Quốc phòng - An ninh (QP-AN) là một tất yếu khách quan. Kinh tế là điều kiện của quốc phòng an ninh, quốc phòng - an ninh là nhu cầu của kinh tế. Phát triển kinh tế - xã hội là tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và củng cố QP-AN. Ngược lại, xây dựng, củng cố QP-AN vững chắc sẽ tạo ra môi trường hoà bình ổn định lâu dài để đất nước có điều kiện xây dựng, phát triển kinh tế.

​​Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về  "Tiếp  tục  xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Nghị quyết Đại hội lần thứ  IX của tỉnh Đảng bộ Long An, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố QP-AN. Để thực hiện có hiệu quả và chất lượng cao hơn nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Chỉ thị 56 gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua,  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng hiệu quả kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QP-AN theo từng địa phương. Các cấp các ngành trong tỉnh đã kết hợp việc phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với đầu tư xây dựng tiềm lực QP-AN trong các dự án chiến lược, quy hoạch, việc kế hoạch phát triển KT-XH tổng thể chung của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Do vậy, trong những năm qua tỉnh ta đã có bước phát triển vững chắc về phát triển kinh tế kết hợp với QP-AN, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát của năm 2015 là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bước đầu thực hiện tái cơ cấu kinh tế; huy động mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý, cải cách hành chính theo chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh khoảng 11,5%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3,5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 15,5%; ngành thương mại, dịch vụ tăng khoảng 12%. Sản lượng lương thực đạt 2,868 triệu tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 3.929 triệu USD và Giá trị kim ngạch nhập khẩu khoảng 3.100 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 38 – 40% GDP; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.555 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước 6.890,6 tỷ đồng.

Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội gắn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện với xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội. Khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng dự án các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho ý kiến về quốc phòng để thực hiện, vừa bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu về QP-AN trong thế phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức và tư tưởng về kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, ngay từ đầu và trong suốt quá trình phát triển, Long An luôn coi trọng việc lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH theo hướng CNH, HĐH, tập trung phát triển một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn; quy hoạch sử dụng đất, nhất là quỹ đất sử dụng vào nhiệm vụ quốc phòng đến năm 2020; Ngoài ra, còn lập các dự án xây dựng một số công trình kiên cố phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục-đào tạo; khám, chữa bệnh và sơ tán, phòng tránh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ để trực tiếp bổ sung, điều chỉnh vào các dự án phát triển KT-XH của Tỉnh.

Với mục tiêu, yêu cầu đặt ra Tỉnh tập trung là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chỉ đạo phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh hơn, chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, các khu cụm công nghiệp; cùng với đó, Tỉnh còn tập trung chỉ đạo, đầu tư, nâng cấp và tu sửa các tuyến đường liên xã, huyện, nhất là các tuyến giao thông dọc biên giới… bảo đảm thuận lợi cho giao thông, vận chuyển, cơ động sơ tán, phòng tránh, ứng cứu trong phòng chống thiên tai, địch họa; kiên cố hóa các công trình bảo đảm giáo dục, y tế, QP-AN, chú trọng đến vùng giáp biên giới; thực hiện phân bố lại dân cư nhằm khai thác tiềm năng kinh tế kết hợp với tăng cường thế trận QP-AN và từng bước tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

Tỉnh đã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; thực hiện đa dạng hoá hình thức, phương pháp, nội dung giáo dục, nhằm nâng cao lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tinh thần yêu nước, yêu CNXH và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác, tiếp tục đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu, thẩm thấu vào mọi lĩnh vực, làm chuyển biến tích cực, hiệu quả mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng thời với các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, Tỉnh luôn chú trọng giải quyết tốt các chính sách xã hội: xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng dịch vụ, khám và điều trị của các bệnh viện tuyến huyện, phát triển các trạm dân - quân y kết hợp… tăng cường y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cho các xã, huyện, bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong thời bình, sẵn sàng cho thời chiến; tăng cường công tác dự phòng, ngăn ngừa dịch bệnh và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, quan tâm bảo đảm việc làm cho thanh niên cả ở khu vực thành thị và nông thôn.

Cùng với phát triển KT-XH, Tỉnh luôn coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", trước hết là vững mạnh về chính trị và tổ chức. Coi trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực ở các xã biên giới; tích cực bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ xã (phường, thị trấn)… nhằm nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Nền quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc. Hệ thống các văn kiện kế hoạch A, A2, A4 được bổ sung, điều chỉnh. Chất lượng và sức chiến đấu của lực lượng thường trực được nâng lên, Dân quân - Tự vệ được củng cố và phát triển, lực lượng dự bị động viên đảm bảo xếp đủ 100% đầu mối đơn vị với chất lượng tốt, LLVT luôn vững vàng về tư tưởng. Các hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương luôn gắn chặt với lực lượng an ninh nhân dân. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, các mô hình liên kết bảo vệ, phong trào tự quản, cụm an toàn, làng an toàn về an ninh trật tự... ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trong quá trình kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng nói chung, kết hợp kinh tế - xã hội với Quốc phòng - An ninh nói riêng đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang cơ sở, Xây dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, là điều kiện bảo đảm môi trường ổn định, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh, Xây dựng cơ chế chính sách nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh    ngày càng vững mạnh.

Trước hết, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục để nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân và chiến sĩ LLVT các địa phương, đơn vị, về kết hợp phát triển kinh tế ­ xã hội gắn với tăng cường quốc phòng ­ an ninh; đồng thời, cần làm tốt việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng ­ an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức kết hợp giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế ­ xã hội với quốc phòng ­ an ninh theo hướng chủ động gắn kết xây dựng với tự bảo vệ. Theo đó, chú trọng kết hợp theo quy hoạch, kế hoạch của từng đơn vị, địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của tỉnh, ngành, lĩnh vực kinh tế ­ xã hội trên phạm vi toàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế ­ xã hội với bảo đảm quốc phòng­ an ninh trong từng dự án đầu tư, quy hoạch phát triển vùng, các địa bàn chiến lược, nhất là địa bàn biên giới, địa bàn ven cửa sông ra biển.

 Thứ ba, Cơ quan quân sự các địa phương cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết 28­NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn cần gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tiễn của địa phương và toàn khu vực phòng thủ.

Thứ tư, Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, đủ khả năng làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ­ an ninh đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các lực lượng ngày càng gắn bó và hiệu quả; xử lý thông tin nhanh, chính xác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng ­ an ninh ở cơ sở.

Trung Dũng

(Chú thích ảnh: ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh) 

Lượt người xem:   970
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​