Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông tin du học

Website

Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 08/09/2016, 10:00
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạnh Hóa
08/09/2016
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạnh Hóa, như sau:

1. Quyền sử dụng đất bán đấu giá và giá khởi điểm.

1) Quyền sử dụng đất bán đấu giá thuộc dự án Mở rộng cụm dân cư vượt lũ xã Tân Đông, tọa lạc tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 32 Lô cụ thể như sau:

+ Khu C: (Lô số 9, Lô số 10), DT 66m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá 2.000.000 đồng/m2. Gía khởi điểm: 132.000.000 đồng/Lô

+ Khu D: (Từ Lô số 01 đến Lô số 15)

Từ Lô số 02 đến Lô số 14: DT 66m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá 1.900.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 125.400.000 đồng/Lô.

Lô số 01 và Lô số 15: DT 60.5m2/Lô, đơn giá 2.280.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 137.940.000 đồng/Lô.

+ Khu F: (Từ Lô số 01 đến Lô số 14)

Từ Lô số 02 đến Lô số 13: DT 66m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá 1.800.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 118.800.000 đồng/Lô.

Lô số 01 và Lô số 14: DT 60.5m2/Lô, đơn giá: 2.160.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 130.680.000 đồng/Lô.

2) Quyền sử dụng đất bán đấu giá thuộc dự án Khu dân cư Tuyến N2-Thị trấn Thạnh Hóa, tọa lạc tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 14 Lô cụ thể như sau:

+ Khu A: (Từ Lô số 06 đến Lô số 13), DT 80m2/Lô, loại đất ODT, đơn giá 3.000.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 240.000.000 đồng/Lô.

+ Khu B: gồm 05 Lô (Lô số 19, 20, 21, 23, 24), loại đất ODT.

Diện tích: Lô số 19: 112.34 m2; Lô số 20: 115.26 m2; Lô số 21: 118.2 m2; Lô số 23,24: 80m2/Lô.

Đơn giá (Lô số 19, 20, 21): 2.600.000 đồng/m2; (Lô số 23, 24): 2.800.000 đồng/m2.

Giá khởi điểm: từ 224.000.000 đồng -> 307.320.000 đồng/Lô.

3) Quyền sử dụng đất bán đấu giá thuộc dự án Tuyến dân cư vượt lũ Kênh Bình Phước 2, tọa lạc tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 34 Lô cụ thể như sau:

+ Khu A: (Từ Lô số 08 đến 18, Lô số 21, Từ Lô số 23 đến Lô số 27 và Lô số 31, 32, 34), DT 240m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá từ 220.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 52.800.000 đồng/Lô.

 Riêng Lô số 34 đơn giá: 264.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 63.360.000 đồng.

+ Khu B: (Từ Lô số 18 đến Lô số 26, Từ Lô số 28 đến Lô số 32), DT 240m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá 220.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 52.800.000 đồng/Lô.

4) Quyền sử dụng đất bán đấu giá thuộc dự án Cụm dân cư vượt lũ xã Thạnh Phước, phần chuyển đổi công năng (Khu Chợ), tọa lạc tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 04 Lô cụ thể như sau (Lô số 03, 04, 06, 09; loại đất ONT):

+ Diện tích: Lô số 03,04: 90m2; Lô số 06: 86.57m2; Lô số 09: 75m2

+ Đơn giá (Lô số 03, 04, 09): 1.100.000 đồng/m2; (Lô số 06): 1.430.000 đồng/m2.

Giá khởi điểm: từ 82.500.000 đồng -> 123.795.100 đồng/Lô.

5) Quyền sử dụng đất bán đấu giá cụm dân cư  xã Thủy Tây (khu đất dữ trữ) tọa lạc tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 14 Lô cụ thể như sau:

+ Khu đất dự trữ mở rộng: (Từ Lô số 01 đến Lô số 14)

Từ Lô số 02 đến Lô số 13: DT 90m2/Lô, loại đất ONT, đơn giá 800.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng/Lô.

Lô số 01 và Lô số 14: DT 90m2/Lô, đơn giá: 880.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 79.200.000 đồng/Lô.

6) QSDĐ đấu giá thuộc khu dân cư ấp 61 xã Thuận Bình tọa lạc xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa , tỉnh Long An, gồm 66 Lô cụ thể như sau:

+ Khu A (khu thương mại): Lô số 01, DT: 234.8m2, loại đất: ONT, đơn giá: 3.750.000 đồng/m2. Gía khởi điểm: 880.500.000 đồng.

+ Khu B (Lô số 01 đến Lô số 05)

Diện tích: Lô số 01: 58.6m2, Lô số 02: 62m2, Lô số 03: 65.3m2, Lô số 04: 68.7m2, Lô số 05: 72.1m2

Đơn giá (Lô số 01): 4.500.000 đồng/m2; (Lô số 02):  3.000.000 đồng/m2; (Lô số 03, 04, 05): 2.500.000 đồng/m2

Gía khởi điểm: từ 163.250.000 đồng -> 263.700.000 đồng/Lô.

+ Khu D (Lô số 01 đến Lô số 30).

Lô số 01 và Lô số 15: DT: 77.6m2, đơn giá: 4.500.000 đồng/m2.

Lô số 02 đến Lô số 14: DT: 81m2, đơn giá: 3.000.000 đồng/m2.

Lô số 16 và Lô sô 30: DT: 77.6m2, đơn giá: 3.750.000 đồng/m2.

Lô số 17 đến Lô số 29: DT: 81m2, đơn giá: 2.000.000 đồng/m2.

Gía khởi điểm: từ 162.000.000 đồng -> 349.200.000 đồng/Lô.

+ Khu E (Lô số 01 đến Lô số 30).

Lô số 01 và Lô số 15: DT: 77.6m2, đơn giá: 4.200.000 đồng/m2.

Lô số 02 đến Lô số 14: DT: 81m2, đơn giá: 2.800.000 đồng/m2.

Lô số 16, DT: 77.6m2, đơn giá 3.000.000 đồng/m2.

Lô số 17 đến Lô số 29: DT: 81m2, đơn giá: 2.000.000 đồng/m2.

Lô số 30, DT: 77.6m2, đơn giá 3.750.000 đồng/m2.

Gía khởi điểm: từ 162.000.000 đồng -> 325.920.000 đồng/Lô.

(Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí địa chính, bán đấu giá theo từng Lô).

2. Thời hạn tham khảo, tiếp nhận hồ sơ, xem quyền sử dụng đất và đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn tham khảo hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 04/10/2016 (trừ ngày nghỉ), tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An. 

- Thời gian xem quyền sử dụng đất: từ 08 giờ đến 16 giờ từ ngày 05/09/2016 đến ngày 04/10/2016 (trừ ngày nghỉ), liên hệ Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa.

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 03/10/2016 đến 16 giờ ngày 04/10/2016, tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa.

3. Phí tham gia và tiền đặt trước.

Phí tham gia và tiền đặt trước của quyền sử dụng đất bán đấu giá được quy định cụ thể như sau:

- Phí tham gia: Từ 100.000 đồng- > 500.000 đồng/hồ sơ. Nộp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/hồ sơ. Nộp vào tài khoản của Trung tâm số 6600201003511 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An.

4. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản.

Cuộc bán đấu giá được tổ chức vào ngày 06/10/2016

+ Lúc 8 giờ 00 phút tại Hội trường UBND xã Thạnh Phước.

+ Lúc 10 giờ 00 phút tại Hội trường UBND Thị trấn Thạnh Hóa.

+ Lúc 13 giờ 30 phút tại Hội trường UBND xã Thuận Bình.

Chi tiết liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: (072) 3825 825; 3987272.

- Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, điện thoại số: (072) 3911345./.​

Lượt người xem:   1499
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​