Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBộ thủ tục hành chính

Liên kết

Website

 
Bộ thủ tục hành chính - Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại nhiều cấp
 
Cập nhật theo các Quyết định số; 1504/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (9 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ( 03 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực). 
 
Cập nhật theo Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 278/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (6 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực) 
 
Cập nhật theo các Quyết định: - 6682/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 - 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; -12483/QĐ-UBND ngày 09/12/2021; - 12319/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (09 TTHC/02 lĩnh vực) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 2445/QĐ-UBND ngày 22/3/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 12385/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (07 thủ tục hành chính/ 04 lĩnh vực) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (05 TTHC/03 lĩnh vực) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 4035/QĐ-UBND ngày 12/5/2021; 9827/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (10 thủ tục hành chính/ 01 lĩnh vực). 
 
Cập nhật theo Quyết định số 5646/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG ANBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo các Quyết định số:
 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021;
4915/QĐ-UBND ngày 25/12/2020;
5909/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021;
5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021;
5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020;
1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021;
3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020;
4452 /QĐ-UBND ngày 08/12/2020;
5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021;
8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021;
9353/QĐ_UBND ngày 22/9/2021;
9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021;
13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021;
13526/QĐ-UBND ngày 31/12/2021;
638/QĐ-UBND Ngày 20/01/2022;
1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022;
4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022;
5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022;
6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;
6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 169/QĐ-UBND ngày 09/01/2023; 9107/QĐ-UBND ngày 03/10/2022; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 11931/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; 12390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 169/QĐ-UBND ngày 09/01/2023; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023; 3186/QĐ-UBND ngày 18/4/2023; 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023;  3804/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 (bãi bỏ 02tt lĩnh vực xuất bản, in và phát hành); 3877/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; 4361/QĐ-UBND ngày 22/5/3023; 4362/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 6738/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; 7662/QĐ-UBND ngày 22/8/2023; 10726/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (191 TTHC/41 lĩnh vực)
  1-LV-GIAO DUC MAM NON-05TT-8429-GDĐT-H.docx23-LV THI ĐUA KHEN THUONG-08 TT-5908-NV-H.docx
 31-LV CHUNG THUC-05 TT-1504-TP-H-f.docx
 32-LV BOI THUONG NHA NUOC-02TT-1504-TP-H-f.docx
 37-LV TL VA HĐ CUA HO KINH DOANH_06 TT-5910-9353-13526-7662-KHĐT-H.docx
 40-LV NUOI CON NUOI-01 TT-6511-TP-H.docx
 

16/11/2023 4:00 CHĐã ban hành
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH LONG ANTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH LONG AN
Cập nhật theo Quyết định số 9003/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
10/10/2023 3:00 CHĐã ban hành
Kết quả công khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 766/QĐ-TTgKết quả công khai Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 766/QĐ-TTg
Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;
Thực hiện Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh;
Căn cứ kết quả đánh giá của Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”,  Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh Long An, như sau:
10/10/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cập nhật theo các Quyết định số:
- 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; 3333/QĐ-UBND ngày 22/4/2021; 4039/QĐ-UBND ngày 12/5/2021; 5639/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 9231/QĐ-UBND ngày 04/10/2022; 12168/QĐ-UBND ngày 23/12/2022; 12286/QĐ-UBND ngày 27/12/2022;877/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 3802/QĐ-UBND ngày 05/5/2023; 3877/QĐ-UBND ngày 08/5/2023; 8029/QĐ-UBND ngày 31/8/2023  của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (84 thủ tục hành chính/12 lĩnh vực).
04/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cập nhật theo  Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021; 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 2925/QĐ-UBND ngày 04/4/2022; 9107/QD-UBND ngày 03/10/2022; 9123/QĐ-UBND ngày 03/10/2023; 11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022; 336/QĐ-UBND ngày 12/01/2023; 3186/QĐ-UBND ngày 18/4/2023; 4184 ngày 17/5/2023; 4361/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; 4362/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; 6738/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (123 thủ tục hành chính/7 lĩnh vực).
28/08/2023 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNG
Cập nhật theo các Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 6682/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; 11283/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; 2854/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; 7536/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (44 TTHC/ 8 lĩnh vực)
18/08/2023 8:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI CHÍNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI CHÍNH
Cập nhật theo Quyết định số 4333 /QĐ-UBND ngày 27/11/2020; 12389/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 7376/QĐ-UBND ngày 14/8/2023  của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (05 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực).
15/08/2023 2:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG ANBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo các Quyết định số:
- 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021;
- 3023/QĐ-UBND ngày 28/8/2020;
- 4360/QĐ-UBND ngày 01/12/2020;
- 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021;
- 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
- 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021;
- 5908/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
- 5130/QĐ-UBND ngày 31/12/2020;
- 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021;
- 3974/QĐ-UBND ngày 28/10/2020;
- 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;
- 1957/QĐ-UBND ngày 04/6/2019
- 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021
- 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021;
- 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021;
- 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021;
- 1942/QĐ-UBND ngày 07/3/2022;
5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022;
6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;
6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;
6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022;
11693/QĐ-UBND ngày 13/12/2022;
875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023; 4792/QĐ-UBND ngày 05/6/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (97 thủ tục hành chính/27 lĩnh vực).
26/06/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH TƯ PHÁPBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP
Cập nhật theo các Quyết định số; 1504/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 875/QĐ-UBND ngày 10/02/2023; 5473/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (9 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực)
26/06/2023 9:00 SAĐã ban hành
DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN VÀ TOÀN TRÌNHDANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN VÀ TOÀN TRÌNH
Thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Long An ban hành thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thủ tục hành chính không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, nhiều cơ quan, nhiều cấp cùng áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:
23/06/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁPBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁP
Cập nhật theo các Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 25/2/2021; 6681/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 6511/QĐ-UBND ngày 08/7/2021- 7454/QĐ-UBND ngày 27/7/2021; 8417/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 9574/QĐ-UBND ngày 30/9/2021; 7066/QĐ-UBND ngày 03/8/2022; 4793/QĐ-UBND ngày 5/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (119 thủ tục hành chính/ 14 lĩnh vực)
06/06/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Cập nhật theo Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 7350/QĐ-UBND ngày 26/7/2021; 8416/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 433/QĐ-UBND ngày 17/01/2022; 2445/QĐ-UBND ngày 22/3/2022; 2394/QĐ-UBND ngày 22/3/2002; 3438/QĐ-UBND ngày 18/4/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 6669/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6670/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 ; 12385/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; 1302/QĐ-UBND ngày 23/02/2023; 4488/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (112 thủ tục hành chính/ 08 lĩnh vực)
29/05/2023 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cập nhật theo Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 12326/QĐ-UBND ngày 28/12/2022; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023; 4185/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (08 lĩnh vực/ 60 thủ tục hành chính).
18/05/2023 9:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG
Cập nhật theo Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 1914/QĐ-UBND ngày 07/3/2022; 642/QĐ-UBND ngày 20/01/2022; 660/QĐ-UBND ngày 01/02/2023; 2137/QĐ-UBND ngày 21/3/2023; 2984/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (121 thủ tục hành chính/15 lĩnh vực)
13/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Cập nhật theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (127 thủ tục hành chính/13 lĩnh vực);
10/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ Y TẾBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ Y TẾ
Cập nhật theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023; 1606/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ( 148 thủ tục hành chính/ 9 lĩnh vực).
07/03/2023 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH Y TẾBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH Y TẾ
Cập nhật theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND ngày 02/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ( 03 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực).
07/02/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cập nhật theo Quyết định số 5936/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 278/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (6 thủ tục hành chính/ 02 lĩnh vực)
12/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
BÁO CÁO Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022BÁO CÁO Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
(gọi tắt là Nghị định 61/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ
tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An báo cáo kết quả đánh
giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2022 như
sau
11/01/2023 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG DO NHIỀU CƠ QUAN THỰC HIỆNBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG DO NHIỀU CƠ QUAN THỰC HIỆN
Cập nhật theo các Quyết định:
- 6682/QĐ-UBND ngày 12/7/2021
- 8860/QĐ-UBND ngày 07/9/2021;
-12483/QĐ-UBND ngày 09/12/2021;
- 12319/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (09 TTHC/02 lĩnh vực)
03/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
BỘ TTHC NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBỘ TTHC NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Cập nhật theo Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 2445/QĐ-UBND ngày 22/3/2022; 5134/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; 12385/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (07 thủ tục hành chính/ 04 lĩnh vực)
30/12/2022 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢIBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cập nhật theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 25/2/2021;  2248/QĐ-UBND ngày 22/3/2021; 4035/QĐ-UBND ngày 12/5/2021; 7351/QĐ-UBND ngày 26/7/2021; 9827/QĐ-UBND ngày 08/10/2021; 13291/QĐ-UBND ngày 28/12/2021; 638/QĐ-UBND ngày 20/01/2022; 2038/QĐ-UBND ngày 10/3/2022; 11931/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; 3500/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (127 thủ tục hành chính/ 03 lĩnh vực).
20/12/2022 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật theo Quyết định số 5268/QĐ-UBND ngày 08/6/2021; 7971/QĐ-UBND ngày 09/8/2021; 10062/QĐ-UBND ngày 14/10/2021; 1706/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; 7429/QĐ-UBND ngày 12/8/2022; 10099/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 (52 TTHC/ 04 lĩnh vực)
28/10/2022 9:30 SAĐã ban hành
Báo cáo Quý III năm 2022Báo cáo Quý III năm 2022
Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
 trên địa bàn tỉnh Long An Quý 3 năm 2022

Thực hiện quy định về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Quý 3 năm 2022 như sau:

3075_BC-UBND_13-10-2022_BC KQ đánh giá gq TTHC Quý 3.2022.signed.pdf14/10/2022 9:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Cập nhật theo Quyết định số 5910/QĐ-UBND ngày 24/6/2021; 9353/QĐ-UBND ngày 22/9/2021; 2078/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 ; 712/QĐ-UBND ngày 24/01/2022; 8986/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (114 thủ tục hành chính/ 10 lĩnh vực).
30/09/2022 9:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THANH TRA TỈNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THANH TRA TỈNH
Cập nhật theo Quyết định số 3974  ngày 28/10/2020; 9536/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 6666/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; 6667/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Long An (05 thủ tục hành chính/ 04 lĩnh vực)
01/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo Quý II năm 2022Báo cáo Quý II năm 2022
Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An Quý 2 năm 2022

Thực hiện quy định về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2022 như sau:

2221_BC-UBND_15-07-2022_2221_0001.signed.pdf

18/07/2022 2:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cập nhật theo Quyết định số  4452/QĐ-UBND ngày 08/12/2020; 12781/QĐ-UBND ngày 15/12/2021; 2446/QĐ-UBND ngày 22/3/2022; 5966/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (39 thủ tục hành chính/ 04 lĩnh vực)
15/07/2022 11:00 SAĐã ban hành
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHIỀU CẤP THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cập nhật theo Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; 4423/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 2629/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (05 TTHC/03 lĩnh vực)
19/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo Quý I năm 2022Báo cáo Quý I năm 2022
Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An Quý 1 năm 2022

Thực hiện quy định về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Quý 1 năm 2022 như sau:

1240_BC-UBND_22-04-2022_BC KQ đánh giá giải quyết TTHC Quý 1.2022 .signed.pdf

25/04/2022 8:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​