Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBoThuTucHanhChinh

Thông tin du học

Website

 
BoThuTucHanhChinh - Bộ thủ tục hành chính Sở, Ban, Ngành tỉnh
 
Cập nhật theo Quyết định số 196 ngày 15/1/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (1 lĩnh vực/12 thủ tục hành chính). 
 
Cập nhật theo Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 01/9/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; 4735/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; QĐ 4208 ngày 14/11/2018của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (13 lĩnh vực/102 thủ tục hành chính). 
 
Cập nhật theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 31/01/2018; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05/7/2018; 644/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (08 lĩnh vực/54 thủ tục hành chính) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 13/3/ 2017 2806/QĐ-UBND ngày 14/8/ 2018của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (14 lĩnh vực/106 thủ tục hành chính)  
 
Cập nhật theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 3874/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 4122/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Long An (16 lĩnh vực/139 thủ tục hành chính)  
 
Cập nhật theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 1843/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Long An (5 lĩnh vực/10 thủ tục hành chính) 
 
Cập nhật lần cuối theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 17/4/2018; 2068/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 2148/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (76 TTHC/08 LV) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; 491/QĐ-UBND ngày 07/02/2018; 2440/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; 4537/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (41 TTHC/ 04 LV) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 17/10/2017, Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 Chủ tịch UBND tỉnh (49TTHC/ 5 LV) 
 
Cập nhật theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; 3342/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (03 lĩnh vực/ 45 thủ tục hành chính). 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỤC THUẾ TỈNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỤC THUẾ TỈNH
Cập nhật theo Quyết định số  196 ngày 15/1/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (1 lĩnh vực/12 thủ tục hành chính).
15/02/2019 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Cập nhật theo Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 01/9/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; 4735/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; QĐ 4208 ngày 14/11/2018của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (13 lĩnh vực/102 thủ tục hành chính).
01/11/2018 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Cập nhật theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 31/01/2018; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05/7/2018; 644/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (08 lĩnh vực/54 thủ tục hành chính)
12/01/2018 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG
Cập nhật theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 13/3/ 2017  2806/QĐ-UBND ngày 14/8/ 2018của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (14 lĩnh vực/106 thủ tục hành chính)
13/11/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THANH TRA TỈNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THANH TRA TỈNH
Cập nhật theo Quyết định số 4411/QĐ-UBND  ngày 11/12/2017; 1843/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Long An (5 lĩnh vực/10 thủ tục hành chính)
13/11/2017 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁPBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁP
Cập nhật theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 3874/QĐ-UBND ngày 25/10/2018;  4122/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Long An (16 lĩnh vực/139 thủ tục hành chính)
13/11/2017 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG ANBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 13/10/2017; 4409/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 153/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 ; 1583/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 2070/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 1983/QĐ-UBND ngày 13/6/2018; 2317/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; 3207/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; 3872/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 4123/QĐ-UBND ngày 7/11/2018; 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (30 lĩnh vực/136 TTHC).

1-XA-LV HO TICH-T5-2018-23TT-QĐ 1583.docx

2-XA-LV CHUNG THUC-T5-2018-11TT-QĐ 1583.doc

3-XA-LV NUOI CON NUOI-T5-2018-03TT-QĐ1583.docx

4-XA-LV HÒA GIAI Ở CƠ SỞ-T10-2018-04TT- QĐ 3872.doc

5-XA-LV PHO BIEN GIAO DUC PL-T5-2018-02TT-QĐ 1583.doc

6-XA-LV BOI THUONG NHA NUOC, T10-2018-02TT- QĐ3872.docx

7-XA-LV DAT DAI-T3-2016-01TT.docx

8-XA-LV MOI TRUONG-T8-2016-04TT-QĐ3332.docx

9-XA-LV BAO TRO XA HOI-T6-2018-13TT-QD2070.docx

10-XA-LV NGUOI CO CONG-T12-2016-21TT-4886-4997.docx

11-XA-LV PHONG CHONG TE NAN XH-T2-2017-05TT-498.docx

12-XA-LV TIN NGUONG TON GIAO-T3-2016-04TT.docx

13-XA-LV THI DUA KHEN THUONG-T4-2017-05TT-QD1203.doc

14-XA-LV THE DUC THE THAO-T1-2017-01TT.docx

15-XA-LV THU VIEN-T1-2017-01 TT.docx

16-XA-LV VAN HOA CO SO-T1-2017-01 TT , QĐ 312.docx

17-XA-LV DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH-T6-2017-01TT-QĐ2353.docx

18-XA-LV TIẾP CÔNG DÂN-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

19-XA-LV GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

20-XA-LV GIẢI QUYẾT TỐ CÁO-T6-2018-01TT-QĐ 1983.doc

21-XA-LV XỬ LÝ ĐƠN THƯ-T6-2018-01TT-QĐ1983.doc

22-XA-LV PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG-T6-2018-04TT-QĐ 1983-1.doc

23-XA-LV KINH TE TAP THE HTX-T3-2016-03TT.docx

24-XA-LV LAM NGHIEP-T3-2016-01TT.docx

25-XA-LV NONG NGHIEP-T3-2016-03TT.docx

26-XA-LV DUONG THUY NOI DIA-T3-2017-09TT-QĐ 4193-1105.docx

27-XA-LV GIAO DUC VA DAO TAO-T10-2017-7TT-QD3727.docx

28-XA-LV VS AN TOAN THUC PHAM VA DD-T6-2017-01 TT.docx

29. XÃ- LV LỄ HỘI-T11-2018-01TT-QĐ-4123.docx

30-XÃ.LV - VĂN HÓA-T01-2019-02 TT-QĐ 72.docx

09/11/2017 8:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Cập nhật lần cuối theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 17/4/2018; 2068/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 2148/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (76 TTHC/08 LV)
06/11/2017 5:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; 491/QĐ-UBND ngày 07/02/2018; 2440/QĐ-UBND ngày 19/7/2018; 4537/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh (41 TTHC/ 04 LV)
06/11/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNG
Cập nhật theo Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 17/10/2017, Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 Chủ tịch UBND tỉnh (49TTHC/ 5 LV)
06/11/2017 2:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG ANBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Cập nhật theo Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; 3588/QĐ-UBND ngày 02/10/2017; 4410/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 152/QĐ-UBND ngày 15/01/2018; 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2018; 1584/QĐ-UBND ngày 15/5/2018; 2069/QĐ-UBND ngày 20/6/2018; 1982/QĐ-UBND ngày 13/6/2018; 2786/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; 3341/QĐ-UBND ngày 20/9/2018; 3873/QĐ-UBND ngày 25/10/2018;3875/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 2826 /QĐ-UBND ngày 15/ 8 /2018; 4120/QĐ-UBND ngày 07/11/2018;
4483 /QĐ-UBND ngày  03/12/ 2018; 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (273 TTHC/42 LĨNH VỰC)

1- HUYEN - LV ĐẤT ĐAI- T3- 2018- 34TT- QD979.docx

2- HUYEN- ĐĂNG KÝ BIEN PHÁP BẢO ĐẢM- T3-2018- 09TT- QĐ 979.doc

3-HUYEN-LV MOI TRUONG-T10-2017-2TT-QD3554.docx

4-HUYEN-LV TÀI NGUYÊN NƯỚC-T10-2017-1TT-QD3554.docx

5-HUYEN-LV VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG-T10-2017-4TT-QD3554.docx

6-HUYEN-LV NÔNG NGHIỆP-T10-2017-7TT-QD3554.docx

7-HUYEN-LV THƯ VIỆN-T10-2017-1TT-QD3554.docx

8-HUYEN-LV GIA ĐÌNH-T10-2017-6TT-QD3554.docx

9-HUYEN-LV VĂN HÓA CƠ SỞ-T10-2017-7TT-QD3554.docx

10-HUYEN-LV CHỨNG THỰC-T5-2018-12TT-QD1584.docx

11-HUYEN-LV HỘ TỊCH-T5-2018-16TT-QD1584.docx

12-HUYEN-LV HÒA GIẢI CƠ SỞ-T10-2017-1TT-QD3554.docx

13-HUYEN-LV BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC- T10-2018-4TT-QĐ 3873.docx

14-HUYEN-LV PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT-T5-2018-2TT-QD1584.docx

15. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-02TT-QĐ 1982 T6.2018.doc

16-HUYEN-LV AN TOÀN THỰC PHẨM-T8-2018-1TT-QD2786.docx

17-HUYEN-LV LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC-T10-2018-12TT-QĐ 3875.docx

18-HUYEN-LV CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG-T01-2018-3TT-QD152.docx
19-HUYEN-LV ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA-T10-2017-9TT-QD3554-1.docx

20-HUYỆN-LV THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH T12-2018-5TTHC QD 4483.docx

21-HUYỆN-LV THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ T12-2018-19TTHC QD 4483.docx

22-HUYEN-LV ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU-T10-2017-4TT-QD3554-1.docx

23-HUYEN-LV ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ-T10-2017-4TT-QD3554.docx

24-HUYEN-LV IN XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH-T10-2017-2TT-QD3554.docx

25-HUYEN-LV VIỄN THÔNG-T10-2017-4TT-QD3554.docx

26-HUYEN-LV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-T9-2018-22TT-QD3554-3341.docx

27-HUYEN-LV HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG-T8-2018-16TT-QD2826.docx

28-HUYEN-LV QUY HOẠCH XÂY DỰNG-T10-2017-03TT-QD3554.docx

29-HUYEN-LV NGƯỜI CÓ CÔNG-T10-2017-04TT-QD3554.docx

30-HUYEN-LV BẢO TRỢ XÃ HỘI-T6-2018-10TT-QD2069.docx

31-HUYEN-LV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG-T10-2017-1TT-QD3554.docx

32-HUYEN-LV PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI-T10-2017-2TT-QD497.docx

33-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG-T10-2017-8TT-QD3554.docx

34-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO-T10-2017-9TT-QD3554.docx

35-HUYEN-LV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ-T10-2017-16TT-QD3554.docx

36. LĨNH VỰC TỐ CÁO-01TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

37. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN- 1TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

38. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ-01TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

39. PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG- 05TT, QĐ 1982 T6.2018.doc

40-HUYEN-LV CÔNG NGHIỆP-T01-2018-1TT-QD152.docx

41-HUYỆN-LV LỄ HỘI-T11-2018-02TT QD 4120.docx

42- HUYỆN-LV- VĂN HÓA-T01-2019-02TT-QĐ 71.docx

03/11/2017 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ
Cập nhật theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 13/4/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (07 lĩnh vực/ 69 thủ tục hành chính).
31/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI CHÍNHBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI CHÍNH
Cập nhật theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 19/7/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (02 lĩnh vực/ 05 thủ tục hành chính).
31/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cập nhật theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; 3342/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (03 lĩnh vực/ 45 thủ tục hành chính).
31/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cập nhật theo  Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 29/9/2017; 1330/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; 1548/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (08 lĩnh vực/ 112 thủ tục hành chính).
31/10/2017 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ Y TẾBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ Y TẾ
Cập nhật theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; 3128/QĐ-UBND ngày 24/8/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ( 09 lĩnh vực/136 thủ tục hành chính).
31/10/2017 11:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cập nhật theo Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; 3917/QĐ-UBND ngày 28/10/2018của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (10 lĩnh vực/124 thủ tục hành chính).
31/10/2017 10:00 SAĐã ban hành
BỘ THỦ TUC HÀNH CHÍNH SỞ NGOẠI VỤBỘ THỦ TUC HÀNH CHÍNH SỞ NGOẠI VỤ
Cập nhật theo Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 11/12/2013; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh  Long An (01 lĩnh vực/08 thủ tục hành chính).
30/10/2017 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Cập nhật theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 16/6/2017; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (04 lĩnh vực/ 38 thủ tục hành chính)
30/10/2017 4:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢIBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cập nhật theo Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; 953/QĐ-UBND ngày 28/3/2018; 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018
3857  /QĐ-UBND ngày  24/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (3 lĩnh vực/126 thủ tục hành chính).
30/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Cập nhật theo Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 13/9/2017; Quyết định số 4484/QĐ-UBND ngày 3/12/2018;  149/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (8 lĩnh vực/ 132 thủ tục hành chính).
30/10/2017 3:00 CHĐã ban hành

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 830 833 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.