Ngày 18/9/2014, UBND thành phố có Thông báo số 393/TB-UBND về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã, thành phố Tân An năm 2014
Ngày 23/5/2014, UBND thành phố Tân An có Thông báo số 186/TB-UBND về việc tuyển dung công chức xã, phường thành phố Tân An năm 2014
Nhằm chuẩn bị lực lượng giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm học 2013-2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An thông báo việc tuyển dụng viên chức ngành ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm học 2013-2014
Ngày 09/5/2013, UBND thành phố Tân An có công văn số 1082/UBND-NC về việc Thường trực HĐND và UBND thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng trong năm 2013 như sau
Cây trái Nam bộ
Cây trái Nam bộ
Đô thị Tân An
Đô thị Tân An
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh