Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.​ ​Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải bộ tài liệu để các đơn vị, địa phương tiện theo dõi và sử dụng​
    
Thông tư này hướng dẫn, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cụ thể: Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.
    
Ngày 12 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1803/UBND-NCTCD về việc giải quyết khiếu nại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Luật Đất đai năm 2003.
    
Thông tin chỉ đạo điều hành
Công tác dân vận có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, củng cố và nâng cao vị trí của tổ chức cơ sở đảng nói chung, giúp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nói riêng. Xác định được tầm quan trọng này, Chi bộ Thanh tra tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao…
Phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thanh tra Phòng chống Tham nhũng
SINGAPORE đã duy trì được thứ hạng của mình trong một cuộc điều tra tham nhũng toàn cầu trong nhóm nước ít tham nhũng nhất, khẳng định rằng các trường hợp tham nhũng cao cấp gần đây liên quan đến cán bộ công chức đã không làm sứt mẻ uy tín của chính phủ và đất nước này sẳn sàng chiến đấu chống tham nhũng.
Thanh tra Nội chính Văn xã
Chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Biên bản số 2021/BB-UBND ngày 29/6/2009; Thanh tra tỉnh đã thực hiện cuộc thanh tra toàn diện Dự án phát triển Nông- Lâm nghiệp và dân cư khu Bình Thành huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Các hoạt động khác
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-TTCP ngày 16/01/2014 của Thanh tra Chính phủ về phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2014 hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra và Kế hoạch số 818/KH-CTĐMTBSH ngày 03/12/2013 của Thanh tra các tỉnh Miền tây Bắc Sông Hậu về tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2014. Nhằm nâng cao thể chất cho công chức, người lao động ngành Thanh tra, tạo sân chơi bổ ít, lành mạnh, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa công chức, người lao động Thanh tra các tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, góp phần chào mừng Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2014 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu.
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị