Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng 
01/03/2011 15:38 
 

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị và được xã hội và quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao; tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều cấp nhiều ngành, có những lĩnh vực xảy ra phạm vi rộng, tính chất và hậu quả phức tạp, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, gây thiệt hại tài sản nhà  nước, làm chậm sự phát triển kinh tế đất nước.

          Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng từ mặt chủ quan do hoạt động của bộ máy nhà nước còn bất cập, kém hiệu quả, sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chưa chặt chẽ, sâu xác, thiếu thường xuyên, việc xử lý tham nhũng nhiều nơi chưa nghiêm; cơ chế chính sách pháp luật chưa thật đầy đủ, thiếu đồng bộ; việc huy động đông đảo quần chúng nhân dân cũng như sự tham gia của báo chí và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và người dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của xã hội về đấu tranh phòng chống tham nhũng một số nơi vẫn chưa tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức xã hội để phản ứng tệ nạn tham nhũng, đồng thời chưa đề cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc đấu tranh phòng chống tệ nạn này.

          Để phát huy vai trò của xã hội trong việc phòng chống tham nhũng, theo tôi cần thực hiện một số vấn đề như sau:

          - Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng, vì vậy phải đòi hỏi nâng cao năng lực của mỗi tổ chức thành viên, thực hiện phối hợp có hiệu quả giữa các tổ chức với nhau và với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phát huy vai trò của xã hội trong công tác này, đòi hỏi sự tích cực, chủ động từ phiá nhà nước trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế và thực hiện phối hợp có hiệu quả với các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân.

Giải pháp phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:

Thứ nhất: đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của xã hội vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng, trước hết cần phát huy tuyên truyền để người dân thấy được tác hại nhiều mặt của tệ tham nhũng, biết được những hành vi nào là tham nhũng, từ đó tạo ra phản ứng chung cho xã hội đối với tham nhũng, thể hiện sự khinh ghét, không chấp nhận với mọi hình thức. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền phổ biến để người dân biết được chủ trương, chính sách nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng, từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong chống tham nhũng, nắm bắt được hình thức, khả năng mà mình có thể tham gia vào phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho các thành viên của mình và đông đảo quần chúng nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng  để nhận thức về tác hại của tham nhũng và các chủ trương chính sách pháp luật về công tác này để thúc đẩy quá trình đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai: Tăng cường phát triển, nhân rộng điển hình và bảo vệ người hăng hái, dũng cảm đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tôn vinh, khen thưởng về tinh thần và vật chất cho những người có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tôn vinh khen thưởng về tinh thần và vật chất cho những người có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với việc tôn vinh về tinh thần cần có chế độ khen thưởng thích đáng, phù hợp nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc giám sát, phát hiện và phản ánh, tố cáo các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Điều này cần thực hiện phía nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội.

Thứ ba: Từng bước xây dựng văn hoá chống tham nhũng trong toàn hệ thống chính trị và trong toàn dân, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội để mọi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, có thái độ khinh ghét tham nhũng, không chấp nhận tham nhũng, từng bước hình thành văn hoá phi tham nhũng. Coi trọng giáo dục từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội, không chấp nhận hành vi tham nhũng. Một mặt nâng cao, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch theo truyền thống của dân tộc, nhằm ngăn ngừa cô lập, loại bỏ kẻ tham nhũng ngay từ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư nơi sinh sống.

Lê Thanh

(Viết theo tài liệu thanh tra Chính phủ)

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị