Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Quan điểm về đấu tranh chống tham nhũng 
21/08/2011 13:30 
 

         Theo Nghị quyết 14-NQ/TW ngày 15/5/1996 của Bộ Chính trị thì quan điểm của Đảng ta về đấu tranh chống tham nhũng là: “ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân…”

          Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Có thể nói, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, tập trung vào một số trọng tâm: đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân.

          Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liến và phục vụ cho đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và kiện toàn, tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn liền chống quan liêu, lãng phí, phải kết hợp giữa xây và phòng chống. Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng.

          Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng một cách chủ động, huy động và phối hợp chặt chẽ mọi lực lượng đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi ngành. Chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì và thận trọng, không nóng vội, không chủ quan, trong thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, có bước đi vững chắc, sử dụng nhiều biện pháp, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm nền tảng.

          Quan điểm của Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự. Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, phải kiên trì, liên tục, với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chú trọng tổng kết thực tiển có tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

Lê Thanh

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị