Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra 
01/03/2011 15:41 
 

          Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác thanh tra. Ngay khi hòa bình lập lại 2/9/1945 tại phiên họp ngày 14/11/1945 Chính phủ thảo luận và đi đến quyết định cần phải thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 64 /SL ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.

          Ban Thanh tra đặc biệt được giao quyền: “nhận các đơn khiếu nại của công dân; điều tra, hỏi chứng; xem xét tài liệu, giấy tờ của các UBND hoặc các cơ quan của Chính phủ cần thiết cho công việc giám sát; đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong UBND hay Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang ra Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt xét xử”.

Qua các giai đoạn, cùng với việc ban hành các Sắc lệnh, Đảng, Nhà nước ban hành chỉ thị, nghị quyết về công tác thanh tra. Các văn kiện đó thể hiện rõ nét quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác thanh tra.

Trong Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 4-4-1962 của Ban Bí thư đã xác định: “ Thanh tra chuyên nghiệp là tai mắt của lãnh đạo các cấp, có nhiệm vụ giữ gìn dân chủ, kỷ luật nhà nước, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ… Thanh tra có nhiệm vụ theo dõi, xem xét sự chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ… các Bộ, các ngành, các cấp nhất định phải có cơ quan thanh tra của mình để theo dõi ngay từ đầu, để kịp thời uốn nắn, sửa chửa sai lầm, thiếu sót có thể xảy ra”.

Như vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác thanh tra cơ bản là nhất quán trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thanh tra, mối quan hệ  giữa thanh tra với yêu cầu quản lý nhà nước. Trong mỗi thời kỳ nhất định, Đảng, Nhà nước ta đưa ra chủ trương thích hợp, điều chỉnh kịp thời chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra cho phù hợp với yêu cầu của tình hình

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nếu Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa về các ngành, các địa phương, kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương nào làm tốt, làm vừa, làm xấu; có làm hay không làm, trên không biết, địa phương nhiều khi tự mình cũng không biết; trên không thấu dưới, dưới không thấu trên. Thanh tra để theo dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa phương chấp hành thế nào.”

Như vậy theo Bác Hồ, vì thanh tra là công tác quan trọng của cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước, do đó phải được tiến hành thường xuyên, nếu không làm được như vậy thì tất yếu sẽ dẫn tới bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gây ra những tai hại khác cho sự nghiệp cách mạng. Hoạt động thanh tra phải đản bảo tính độc lập tương đối, thanh tra phải tuân theo pháp luật và không ai được cản trở đến hoạt động thanh tra.

Vì: “Thanh tra là tai mắt của cấp trên, là người bạn của cấp dưới” có nghĩa là qua thanh tra giúp cho việc nhận thức của quá trình quản lý nhà nước, đồng thời đối với những người là lãnh đạo quản lý thì thanh tra chính là người bạn giúp nhìn thấy, biết được, phát hiện và chỉ cho thấy được những việc làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục, sửa chửa nâng cao năng lực và trách nhiệm, như vậy, Thanh tra chính là người bạn, người giúp đở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Muốn làm tốt các vấn đề trên, có hai yêu cầu cơ bản là kiểm tra, thanh tra phải kịp thời, cụ thể, khách quan đồng thời đảm bảo dân chủ trong hoạt động thanh tra. Để đạt được yêu cầu đó đòi hỏi cán bộ thanh tra phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, có đạo đức cách mạng, phải gương mẫu, cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ và chuyên môn.

Những năm gần đây, ngành Thanh tra có sự chuyển động quan trọng về mặt tổ chức và hoạt động, Thanh tra tỉnh Long An hoạt thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được trên các mặt năm sau cao hơn năm trước. Công tác thanh tra có những chuyển biến lớn và có bước phát triển quan trọng cả về chất và lượng, chú trọng việc xây dựng chương trình kế hoạch và xác định nội dung thanh tra trọng tâm, trọng điểm với tinh thần “làm ít hơn, nhưng hiệu quả lớn hơn”, đồng thời chuyển từ thanh tra vụ việc sang thanh tra có chương trình mục tiêu, thanh tra chuyên đề, chuyên ngành, từ thanh tra kinh tế sang thanh tra  hành chính công vụ.

Kết quả thanh tra góp phần chỉnh quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng có bước chuyển biến mạnh, trách nhiệm của các ngành, các cấp cũng được nâng lên, gắn kết công tác tiếp dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, đồng thời từng bước gắn thanh tra trách nhiệm với giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định chính trị xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động, trong phòng ngừa và xử lý tham nhũng. Từ đó một số lĩnh tham nhũng đã được kiềm chế. So với trước đây, quyết tâm và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến triển, tạo tiền đề thúc đẩy cho các năm tiếp theo.                                                                                                                                                                                      Lê Thanh

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị