Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 20/5/2014, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 16/2009/NĐ-CP. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan ngang sở (gọi chung là sở). Nghị định 24 tiếp tục kế thừa những những quy định còn phù hợp của Nghị định 13 và Nghị định 16 đồng thời đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới
Nhằm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, ngày 28/02/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch 579/KH-HĐPH v/v tổ chức triển khai VBPL mới ban hành đợt 1 năm 2014 cho Báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, giảng viên của Trường chính trị tỉnh.
Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng của một quốc gia, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị- pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 29/3/2013, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động văn bản pháp luật mới gồm: Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020;
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 01/03/2013, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động văn bản pháp luật mới gồm: Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Bên cạnh đó, cơ quan còn tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; thông tin cho công chức và người lao động Báo cáo 164-BC/TU ngày 18/02/2013 của Tỉnh ủy về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị