Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Ngày 26/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP gồm 15 Chương với 130 Điều . Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và thống nhất chính sách đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước; minh bạch hóa công tác đấu thầu, tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đấu thầu.
Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Nghị định gồm 6 chương, 24 điều. Nghị định 64/2014/NĐ-CP ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong công tác tiếp công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Hoạt động của Doanh nghiệp trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của đất nước, có mặt trong hầu hết các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các DNNN đã khẳng định vai trò chủ đạo trong việc giúp Nhà nước thực hiện tốt chức năng điều tiết vĩ mô, khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường trong quá trình vận hành và quản lý nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian qua đã cho thấy những tồn tại, yếu kém trong tổ chức quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, của các cơ quan quản lý các cấp và bản thân các tập đoàn, tổng công ty. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành giám sát, kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN hiện nay còn nhiều bất cập, thiếu chế tài xử lý cụ thể và đủ mạnh; chưa bám sát những thay đổi trong cơ chế quản lý DN.
Ngày 23 tháng 04 năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị