Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng của một quốc gia, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị- pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 29/3/2013, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động văn bản pháp luật mới gồm: Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020;
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 01/03/2013, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động văn bản pháp luật mới gồm: Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Bên cạnh đó, cơ quan còn tuyên truyền Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; thông tin cho công chức và người lao động Báo cáo 164-BC/TU ngày 18/02/2013 của Tỉnh ủy về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 31/01/2013, Thanh tra tỉnh Long An tiếp tục duy trì “Ngày pháp luật” triển khai đến toàn thể công chức, người lao động các văn bản pháp luật mới gồm: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bên cạnh đó, Chi ủy chi bộ cơ quan tuyên truyền Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2013).
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị