Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 
24/03/2009 9:07 
 

        Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, phản ánh tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Do đó, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo không những có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo Đảng và Nhà nước kiểm tra tính đúng đắn, sự phù hợp của đường lối, chính sách pháp luật do mình ban hành. Từ đó, có cơ sở thực tiễn để hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Vì vậy giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là một vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức và tạo cơ sở pháp lý trong giải quyết khiếu nại, tố cáo Nhà nước đã ban hành Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và được sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005; Ngày 06/3/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW “về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay” nhằm phát huy và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của cả hệ thống chính trị; Ngày 10/01/2008 Bộ Chính trị tiếp tục có Thông báo kết luận 130-TB/TW “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”. Ngoài ra, Đảng, Nhà nước ta còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

            Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo hiện nay, cần triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau:

            Thứ nhất : Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Các cấp uỷ có nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Các cấp chính quyền có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

            Thứ hai :  Các cơ quan nhà nước phải củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân. Những vụ việc phức tạp các đồng chí lãnh đạo phải đích thân tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết với tinh thần “giải quyết để bảo đảm yên dân chứ không phải giải quyết xong việc”. Khi xảy ra khiếu kiện đông người các cơ quan nhà nước phải tăng cường sự phối hợp để tiếp dân và vận động công dân trở về địa phương, đồng thời phải có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài và tái khiếu kiện.

 

            Thứ ba : Các cơ quan thanh tra Nhà nước tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, cần tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, kéo dài, vượt cấp, đông người phức tạp; chất lượng hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân kiến nghị cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương và tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

            Thứ tư : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

 

            Thứ năm : Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hoà, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo./.

                                                                                  

                                                                                   TT Long An

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị