Thăm dò ý kiến
Trang web này như thế nàoLiên kết website
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
05/03/2009 15:07 
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Về thanh tra - giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

 

TT

LUẬT

1

Luật khiếu nại, tố cáo 1998

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 2004

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 2005

4

Luật thanh tra 2004

5

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005

6

Luật phòng, chống tham nhũng 2005

 

NGHỊ ĐỊNH

2

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

3

Nghị định số 41/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

4

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 48 của Nghị định số 41/2005/NĐ-CP

5

Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân

6

Nghị định số 68/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

7

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

8

Nghị định số 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của CB.CC.VC trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

9

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

10

Nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

11

Nghị định số 100/2007/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

 

CHỈ THỊ

1

Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg tạo điều kiện để hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

2

Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

Chỉ thị số 823/2007/CT-TTCP chấn chỉnh và thực hiện quy định chế độ báo cáo về thanh tra

 

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 1692/2005/QĐ-TTCP ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”

2

Quyết định số 2298/2006/QĐ-TTCP ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng ngành Thanh tra

3

Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ban hành Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra

4

Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra

5

Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

6

Quyết định số 2016/2007/QĐ-TTCP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

7

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

8

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra

 9 Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
10 Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP ban hành quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch số 150/2007/TTLT-BTC-TTCP hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

2

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

  3 Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh-huyện
 4 Thông tư liên tịch số 1680/2009/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
 5 Thông tư 03/2010/TT-TTCP hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thanh tra thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước

Về nguồn xã Phú Ngãi Trị
Về nguồn xã Phú Ngãi Trị