Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011 
22/02/2011 14:11 
 

Ngày 18/02/2010, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số: 228/Kh.TBPN kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011. Sở Xây dựng đề ra kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011 như sau:

* Mục tiêu:

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011 nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của nữ CBCC, VC trong lao động việc làm, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe gắn với  thực thi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CBCC, VC trong việc thực hiện phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- Triển khai hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ gắn với việc thực hiện Pháp lệnh dân số và kế hoạch gia đình.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị.

* Nội dung:

1. Triển khai hoạt động của Ban VSTBPN Sở:

- Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban.

- Triển khai tiếp mô hình Nam giới điểm 10.

- Chuẩn bị tổng kết thực hiện chiến dịch truyền thông bình đẳng giới lần 6 (cuối quý 1/2011).

- Báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm 2011 theo quy định.

- Ban hành quy chế hoạt động của Ban; Xem xét thực hiện thù lao làm việc ngoài giờ cho các thành viên của Ban theo Thông tư số 191/BTC ngày 1/10/2009 của Bộ Tài chính ( dự kiến thành viên đơn vị nào sẽ sử dụng kinh phí của đơn vị đó).

2. Công tác tuyên truyền giáo dục.

- Tập trung công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần IX và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh lần IX.

- Đảm bảo việc tuyên truyên kịp thời, có hiệu quả các văn bản của TW và địa phương về hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình,…

- Đảm bảo cho CBCC, VC nắm vững chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến lao động nữ.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Pháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đình và Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số.

3. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu  hoạt động VSTBPN:

3.1. Bình đẳng trong lao động, việc làm:

- Bảo đảm 100% nữ CBCC, VC được tham gia đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động cơ quan, nghị quyết hội nghị CBCC, VC và đề xuất các giải pháp cải tiến xây dựng cơ quan.

- Chính quyền cơ quan thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nữ CBCC, VC như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, thai sản, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, bồi dưỡng làm ngoài giờ,… đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

- Bảo đảm điều kiện làm việc cho lao động nữ như: máy móc trang thiết bị phục vụ công tác, phòng ốc làm việc, khu vệ sinh cho lao động nữ,…

3.2. Bình đẳng trong đào tạo, bồi dưỡng.

- Lập và triển khai kế hoạch đào tạo năm 2011 đúng quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nữ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn, tin học, ngoại ngữ,…

- Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, dự nguồn và đào tạo chuẩn hóa đội ngũ CBCC, VC đảm đương được nhiệm vụ chính trị được giao về lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ,…

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho chị em nữ được trang bị tốt các kiến thức về đời sống, gia đình, giáo dục con cái, …

- Xem xét lựa chọn nữ CBCC, VC tiêu biểu để đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng nhằm động viên tinh thần học tập, sáng tạo của nữ CBCC, VC.

3.3. Bình đẳng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

- Phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo sức khoẻ cho nữ công đoàn viên, đảm bảo giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm … theo quy định tại Bộ Luật lao động; Phối hợp với Ban nữ công CĐCS tổ chức cho nữ CBCC, VC  được khám phụ khoa định kỳ; 

- Thực hiện tốt chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC năm 2011. Đăng ký kế hoạch hóa gia đình năm 2011 đúng quy định.

- Thực hiện tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe  sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà mẹ - trẻ em, phối hợp với công đoàn vận động nữ CBCC, VC không vi phạm Pháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đình, không vi phạm các điều kiện sinh con thứ 3 theo Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 29/4/2010).

- Bố trí công việc phù hợp khả năng và năng lực của nữ CBCC, VC, quan tâm trợ cấp thu nhập cho các chị, em nhiều công việc nhưng thu nhập thấp nhằm giúp chị em tái sản xuất sức lao động nữ.

- Tích cực tham gia cuộc vận động "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,", gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Vận động cán bộ nữ tích cực nghe các buổi phát thanh, truyền hình  với các chuyên đề về phụ nữ và gia đình nhằm đúc kết, rút kinh nghiệm thực tiển cuộc sống.

3.4. Nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của nữ CBCC, VC trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Tạo điều kiện cho nữ CBCC,VC được giao lưu trong và ngoài cơ quan, nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật trong và ngoài cơ quan; tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, xã hội do cơ quan và chính quyền địa phương tổ chức. Vận động chị em phụ nữ tích cực, chủ động tìm hiểu các thông tin về chính trị, văn hóa, xã hội thông qua tạp chí, internet, đài phát thanh truyền hình, sách báo,…

- Phối hợp Ban nữ công CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 101 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2011.

- Tham gia tích cực các phong trào do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát động. Chị em nữ tích cực đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, công tác từ thiện xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái…

-  Tổ chức các hình thức thăm hỏi, hiếu hỉ, góp vốn xoay vòng, giúp đỡ các chị em nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm: Ưu tiên đề bạt nữ CBCC,VC vào vị trí lãnh đạo bộ phận, đơn vị nếu đủ điều kiện; Chú trọng phát triển Đảng viên nữ trong các Chi bộ.

* Tổ chức thực hiện.

- Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này tại đơn vị, phòng - Ban trực tiếp phụ trách.

- Ban nữ công CĐCS có trách nhiệm phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại cơ quan.

- Ban Thanh tra Nhân dân có trách nhiệm phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi và nghĩa vụ của nữ CBCC, VC đảm bảo đúng quy định hiện hành.

* Chế độ họp - báo cáo định kỳ :

- Các  thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động VSTBPN tại đơn vị mình về TT Ban VSTBPN Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Thời hạn gửi báo cáo: 20/6 và 15/12.

Ngoài ra, các đơn vị cần có thông tin  báo cáo nhanh hàng tháng về thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Xây dựng các hoạt động của đơn vị để tổng hợp báo cáo về  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Xây dựng họp sơ tổng kết hằng năm cùng với sơ tổng kết công tác chuyên môn của ngành

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng