Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng năm 2010 Phương hướng công tác 3 tháng cuối năm 2010. 
01/10/2010 16:26 
 

Căn cứ quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 9/3/2010 của UBND Tỉnh v/v ban hành nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2010, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ quan 9 tháng năm 2010 như sau:

* Công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Cấp ủy Đảng:

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ được Đảng ủy và Chi bộ đưa vào Nghị quyết hàng tháng. Đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015; Hoàn tất đại hội và công nhận nhân sự BCH và UBKT các CĐCS thuộc CĐ ngành Xây dựng.

2. Giám đốc Sở:

Duy trì gắn việc thực hiện quy chế dân chủ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thông qua các công tác chủ yếu: công tác cải cách hành chính, kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; quản lý các dự án xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, hoạt động tài chính (thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ),…

3. Ban chỉ đạo QCDC:

- Ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2010, báo cáo định kỳ hàng quý đúng quy định.

- Đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân tại cuộc họp giao ban hàng tháng, đánh giá kết quả thực hiện quy định, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ hàng quý (do Ban Thanh tra nhân dân thực hiện), báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng định kỳ theo quy định.

* Kết quả thực hiện QCDC 9 tháng năm 2010:

1. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật:

- Cơ bản đạt được yêu cầu về nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ; phổ biến các văn bản pháp quy ngành xây dựng để cộng đồng dân cư nắm biết và thực hiện quyền giám sát cộng đồng trong xây dựng cơ bản.

- Phổ biến văn bản số 2342-CV/TU ngày 2/8/2010 của Tỉnh ủy v/v chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 1082-QĐ/TU ngày 2/8/2010 của Tỉnh ủy ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh Long An.

- Triển khai Hướng dẫn số 23-HD/BCĐ ngày 17/6/2010 về thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến các phòng Ban , đơn vị.

- Kết hợp với bộ phận pháp chế, có kế hoạch triển khai phổ biến văn bản về thực hiện quy chế dân chủ và các văn bản pháp quy của ngành thông qua mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan.

2. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ thông qua chương trình cải cách hành chính của ngành:

- Hoàn tất báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (2001-2010). Xây dựng phương hướng cho giai đoạn (2011-2020).

- Công tác tổ chức bộ máy:

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 7/9/2009 của UBND tỉnh. Thực hiện đúng quy đinh trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ. Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng;

+ Ban hành quy chế làm việc của Sở;

+ Ban hành quy định tiếp công dân;

- Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, đào tạo, nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính:

+ Tiếp tục rà soát cập nhật, bổ sung, sửa đổi nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành xây dựng (theo yêu cầu Tổ đề án 30 của Tỉnh) Trình UBND Tỉnh thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kết quả rà soát theo văn bản pháp quy của ngành

+ Thực hiện tốt công tác thông tin, công khai hóa quy trình, thủ tục, biểu mẫu hướng dẫn nộp hồ sơ, các mẫu đơn, tờ khai hành chính, văn bản phí, lệ phí,… tại nơi giao dịch của Sở và trên trang web của Sở Xây dựng, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, công dân khi thực hiện giải quyết công việc.

+ Đang hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và chờ Bộ Khoa học Công nghệ ban hành mô hình khung để hoàn chỉnh việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong 9 tháng năm 2010: là 535 hồ sơ; trong đó:

+ Đúng hạn và trước hạn: 528 hồ sơ đạt tỷ lệ 99%,

+ Trễ thời gian quy định: 07 hồ sơ, chiếm 1% (Mục tiêu chất lượng đề ra là Tkhông quá 3%).

- Duy trì đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức công dân bằng nhiều hình thức (phiếu góp ý trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax, điện thoại, email,…) về quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, thái độ tác phong của CCVC tại đơn vị để có những biện pháp khắc phục kịp thời. Trong 9 tháng năm 2010, với 26 phiếu. Kết quả 24 phiếu đánh giá hài lòng và 02 phiếu không đánh giá.

- Thực hiện đúng quy định về cải cách tài chính công đối với Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thu chi tài chính theo mức khoán kinh phí được giao.

3. Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2010 về Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" theo hướng dẫn của Đảng ủy Sở Xây dựng. Lập kế hoạch cá nhân, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua Tổ đảng, xem xét bình chọn cá nhân điển hình theo chỉ tiêu quy định của Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh.

- Đảm bảo yêu cầu công tác thể chế hóa các văn bản pháp quy của ngành.

+ Trình ban hành và triển khai Quyết định của UBND Tỉnh quy định trách nhiệm và phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Đang gởi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định quy định về quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

+ Chuẩn bị trình UBND Tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Long An.

+ Hướng dẫn các huyện, thành phố Tân An thực hiện Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính Phủ về việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Hỗ trợ UBND Thành phố Tân An điều chỉnh quy chế quản lý  kiến trúc đô thị thành phố Tân An và các huyện xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các thị trấn.

- Quản lý quy hoạch xây dựng: phối hợp các ngành kiểm tra việc thực hiện các dự án quy hoạch sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương; quản lý việc lập và trình duyệt các quy hoạch xây dựng đúng trình tự, thủ tục (đang thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An, điều chỉnh quy hoạch cấp nước khu công nghiệp và đô thị tỉnh Long An, quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Long An,...)

- Công tác quản lý nhà ở, bất động sản:

+ Hoàn tất dự thảo chương trình phát triển nhà ở xã hội, đang tổ chức lấy ý kiến các ngành và địa phương.

+ Theo Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở của các huyện, năm 2010 dự kiến triển khai 2.872 căn (chưa tính số hộ thị trấn do chưa có chủ trương của Chính Phủ: 185 hộ). 9 tháng đầu năm 2010, các huyện đã triển khai xây dựng 1.479 căn, trong đó: hoàn thành 846 căn, đang xây dựng 633 căn.

Lũy kế từ đầu chương trình đến nay đã triển khai xây dựng 2.332 căn, trong đó xây dựng mới 2.289 căn (hoàn thành 1.655 căn, đang xây dựng 633 căn), nhà ở sữa chữa: 43 căn (hoàn thành 42 căn, đang sửa chữa: 01 căn).UBND Tỉnh đã chuyển kinh phí cho các huyện để xây dựng 2.585 căn nhà (19.258.800.000 đồng).

+ Quản lý sàn giao dịch bất động sản theo quy định

-  Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An;

+ Tự kiểm tra hoạt động quản lý dự án của 02 Ban QLDA nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý dự án XDCB do Sở làm chủ đầu tư. Tiếp tục triển khai hướng dẫn số 02/SKHĐT ngày 19/11/2009 cho để các Ban QLDA phối hợp thực hiện hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp các ngành y tế, giáo dục đào tạo trong việc xây dựng các công trình y tế, trường học đạt chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành.

+ Chọn huyện Đức Hòa làm huyện điểm để thực hiện thanh kiểm tra toàn diện về quản ly trật tự xây dựng trên địa bàn, kết thúc đợt kiểm tra sẽ báo cáo, rút kinh nghiệm cho các huyện khác, thực hiện trước cho các huyện vùng kinh tế trọng điểm.

- Triển khai quy định tiếp công dân sau khi được ban hành.

- Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân và UBKT các tổ chức đảng, đoàn thể.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CBCC, VC cơ quan.

- Phối hợp thực hiện văn bản số 2073-CV/TU của Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động "Về nguồn" năm 2010, thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng ở Cần Đước và Vĩnh Hưng; đảm nhận vận động bàn ghế, bục gỗ cho công trình Trung tâm Văn hóa xã Tuyên Bình Tây.

- Phát động Hội Nhà thầu triển khai "Chương trình bình chọn công trình , sản phẩm đạt chất lượng cao", có tổng kết, khen thưởng vào cuối năm 2010.

- Khen thưởng 43 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng năm 2010 và tích cực tham gia đợt triển lãm nhân kỷ niện 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai đồng bộ mô hình "Nam giới điểm 10" với 98,5% nam cán bộ, viên chức tham gia (66/67 người), kết quả đã xét biểu dương 22 cá nhân thực hiện tốt mô hình này.

- Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền vận động CBCC,VC tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc thường xuyên chỉ đạo điều hành các phòng Ban đơn vị, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt, thiếu tập trung. Đồng thời cũng xem xét biểu dương, động viên tinh thần làm việc của các phòng Ban đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Toàn thể CBCC, VC tích cực hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo của UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

* Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010.

- Tích cực triển khai có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2010. Chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động (từ năm 2007 đến năm 2010) theo chỉ đạo của Đảng ủy khối; Tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động vào các hoạt động thiết thực của cơ quan, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ viên chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong quý 4/2010, tích cực lập thành tích chào mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần IX. Hưởng ứng tích cực Hội thi Dân vận khéo lần thứ II của tỉnh.

- Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo QCDC cấp tỉnh về kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; bảo đảm mối quan hệ làm việc theo quy chế đề ra.

- Quản lý chặt chẽ việc thẩm định, trình duyệt quy hoạch xây dựng, đảm bảo yêu cầu phát triển, tính khả thi và không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh.

- Tập trung công tác cải cách hành chính theo đề án 30 và Nghị quyết 25/2010/NQ-CP của Chính phủ đối với các nội dung cải cách ngành xây dựng sau khi Bộ Xây dựng hướng dẫn thực thi. Công khai minh bạch các hoạt động cơ quan, thu chi tài chính năm 2010 theo quy định hiện hành.

- Tổng kết và đề nghị biểu dương các công trình đạt chất lượng cao theo chương trình bình chọn do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Hội nhà thầu triển khai thực hiện.

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy chế, nội quy cơ quan năm 2010, tập trung các quy định về kiểm tra, giám sát, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, quản lý sử dụng tài sản công….Xét chọn cá nhân điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ cơ quan gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

                                                                                                                         

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng