Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Thông báo bổ sung thêm mặt hàng các thiết bị, phụ kiện ống nước vào bảng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2011 trên địa bàn tỉnh Long An 
21/02/2011 14:32 
 

Ngày 16/02/2011, Sở Xây dựng có công bố giá số: 208/CBG.SXD và 209/CBG.SXD tình hình giá bán bình quân vật liệu xây dựng và nhiên liệu tại thị trường Thành phố Tân An và thị trường tỉnh Long An thời điểm áp dụng tháng 01/2011. Tuy nhiên, do sơ sót của bộ phận cập nhật thông tin giá nên khi phát hành thiếu mục VII các thiết bị, phụ kiện ống nước  nay Sở Xây dựng xin bổ sung thêm để các đơn vị nắm biết và áp dụng đúng giá của thị trường khi tham gia áp dụng các công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

Sở Xây dựng xin cáo lỗi các Sở ban ngành tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và đính kèm mục VII phần nêu trên lên trang Web của Sở để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tải thông tin và áp dụng đúng theo quy định. Nội dung bổ sung đính kèm tại đây ®

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng