Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Sở xây dựng đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An -Phần sửa chữa trong văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 6/5/2012 
14/08/2012 15:51 
 

Ngày 14/8/2012, Sở Xây dựng có văn bản số 1501/SXD-HĐ gửi Sở , Ban ngành tỉnh và  và UBND 13 huyện và thành phố Tân An về việc  đính chính hệ số nhân công  của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An -Phần sửa chữa trong văn bản số 141/SXD-HĐ  ngày 6/5/2012

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng