Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng (bổ sung) 
13/06/2013 16:19 
 

Ngày 12/6/2013, Sở Xây dựng có văn bản về việc hướng dẫn áp dụng tập đơn ía xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng (bổ sung). Trong thời gian qua, Sở Xây dựng  tỉnh Long An đã tiến hành công bố các Bộ đơn giá gồm:

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần bảng giá dự toán ca máy  và thiết bị thi công (văn bản công bố số 28/SXD-XD ngày 08/01/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng (văn bản công bố số 30/SXD-XD ngày 08/01/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần lắp đặt (văn bản công bố số 31/SXD-XD ngày 08/01/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần đơn giá sửa chữa nhà (văn bản công bố số 32/SXD-XD ngày 08/01/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần khảo sát xây dựng (văn bản công bố số 33/SXD-XD ngày 08/01/2008);

+ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần khảo sát xây dựng các công trình chuyên ngành (văn bản công bố số 92/SXD-XD ngày 21/01/2008);

Ngày 3/4/2013, UBND tỉnh Long An đã có Quyết định 1117/QĐ-UBND  V/v công bố đơn giá  xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng (bổ sung) để các đơn vị áp dụng lập đơn giá xây dựng này phù hợp với văn bản hướng  số 141/SXD-HĐ ngày 6/02/2012; Sở Xây dựng áp dụng cách thức áp dụng như sau:

Trong văn bản hướng dẫn số 141/SXD-HĐ ngày 6/02/2012: hệ số nhân công và thi công xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu áp dụng cho toàn tỉnh là 1,55 triệu đồng. Tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng bổ sung công bố kèm theo quyết định  1117/QĐ-UBND ngày 3/4/2013  được xây dựng đơn giá nhân công và máy thi công trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1,8 triệu đồng. Khi áp dụng bộ đơn giá này theo văn bản số 141/SXD-HĐ  ngày 06/02/2012 cần chuyển đổi theo hệ số sau:

  - Lấy chi phí  nhân công  (bo) trong tập đơn giá nhân hệ số điều chỉnh.

-  Lấy chi phí máy thi công (co) trong tâp đơn giá nhân hệ số điều chỉnh

Cụ thể:

- Chi phí nhân công:

+ Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,00     :           nhân hệ số là:                0,859

+ Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,10     :           nhân hệ số là:                0,874

+ Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,20     :           nhân hệ số là:                0,889

+ Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,30     :           nhân hệ số là:                0,904

- Chi phí máy thi công:

+  Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,00    :           nhân hệ số là:                0,964

+  Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,10    :           nhân hệ số là:                0,968

+  Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,20    :           nhân hệ số là:                0,972

+  Nơi phụ cấp  khu vực  =  0,30    :           nhân hệ số là:                0,976

Các đơn vị có nhu cầu liên hệ Sở xây dựng để được cung cấp tchi tiết ập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - phần xây dựng  (bổ sung) công bố kèm theo quyết định  1117/QĐ-UBND ngày 3/4/2013 được xây dựng đơn giá nhân công và máy thi công trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1,8 triệu đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng