Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 
26/05/2011 14:32 
 

Ngày 24/5/2011, Sở Xây dựng có báo cáo số: 863/BC-SXD Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Bao gồm các nội dung như sau:

a. Đánh giá chung:

Công tác dân vận được cấp ủy và lãnh đạo Sở Xây dựng quan tâm thực hiện từ khi Chỉ thị 18/2000/TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận được ban hành, công tác dân vận của Sở được triển khai gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan và công tác cải cách hành chính ngành xây dựng từ năm 2001 đến nay, đặc biệt được chú trọng nhất vào năm 2009 - năm được Ban dân vận Trung ương quyết định lấy làm "Năm dân vận chính quyền 2009" và tiếp tục triển khai đến năm 2010.

Năm 2010, công tác dân vận tiếp tục được triển khai theo Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 v/v ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định 1082-QĐ/TU ngày 02/8/2010 của Tỉnh ủy v/v ban hành quy chế dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh Long An và văn bản 3280/UBND-TH ngày 15/9/2010 của UBND Tỉnh được Sở Xây dựng, tạo điều kiện thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong hệ thống chính trị cơ quan gồm: tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên,…Các nội dung của công tác dân vận được cụ thể hóa bằng Chương trình hành động của Đảng ủy, chương trình hành động của Sở Xây dựng và kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2010 và năm 2011 giữa Sở Xây dựng và tổ chức công đoàn.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh ban hành các quy chế có liên quan như: quy chế làm việc của Sở Xây dựng, nội quy cơ quan kết hợp quy định văn hóa nơi công sở, quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, ban hành mới quy định tiếp công dân của Sở Xây dựng theo đề án đổi mới công tác tiếp dân của Chính phủ (Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ), kiện toàn cán bộ tiếp dân đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức của cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thực thi công vụ,…

Nhìn chung, việc triển khai công tác dân vận đã giúp chuyển biến nhận thức về công tác dân vận trong các hoạt động ngành xây dựng, góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức ngành xây dựng, thực hành tác phong làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; đặc biệt, đã tác động tích cực đến chất lượng lao động trong CBCC-VC thể hiện qua năng suất, hiệu quả công việc, hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, nhất là tăng cường được tính tự quản trong tổ chức các hoạt động đoàn thể, nâng cao vai trò tự giám sát, kiểm tra tại đơn vị tạo động lực để ngành xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra hàng năm.

b. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành:

Đảng ủy và Ban giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo công tác dân vận:

- Trong Đảng ủy có phân công 01 đồng chí phụ trách công tác dân vận (UV Thường vụ - Chủ tịch công đoàn ngành xây dựng).

- Đối với chính quyền, có thành lập Ban chỉ đạo quy chế dân chủ do đồng chí Giám đốc làm trưởng ban và Chủ tịch công đoàn ngành là Phó trưởng ban.

- Ban hành mới quy chế làm việc của Sở Xây dựng, nội quy cơ quan gắn với quy định văn hóa nơi công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền địa phương, ban hành mới quy định tiếp dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và các huyện, xã trong xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn,…

- Năm 2010, 2011 cấp ủy, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên lập lịch họp, hoạt động cho cả năm; tổ chức họp cơ quan định kỳ hàng quý (01 năm 04 kỳ), thông qua đó, cán bộ, công chức được tọa đàm, trao đổi ý kiến với Giám đốc Sở, công đoàn, đoàn thanh niên. Tổ chức cho cán bộ, công chức ý kiến đóng góp xây dựng cơ quan; thể hiện tinh thần lắng nghe nhằm cải tiến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Duy trì cơ chế hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có báo cáo trước cán bộ công chức hàng quý.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục thông qua sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị cơ quan (Đảng ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, điều hành, đoàn thể tuyên truyền vận động).

- Triển khai đến các phòng Ban đơn vị thuộc Sở Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định 1082-QĐ/TU ngày 02/8/2010 của Tỉnh ủy v/v ban hành quy chế dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh Long An; Tiếp tục triển khai văn bản số 1467-CV/TU ngày 14/5/2009 về tổ chức hoạt động "Năm dân vận chính quyền 2009", chỉ thị 05/CT-UBND ngày 3/6/2009 của UBND Tỉnh về công tác dân vận chính quyền 2009; Quyết định 3040/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND Tỉnh v/v ban hành nội dung thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2012.

- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, gia đình thực hiện tốt Nghị quyết  11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tuyên truyền đến CBCC, VC và gia đình thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII  và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) vào ngày 22/5/2011 sắp tới.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức:

+ Giới thiệu văn bản mới trong các kỳ họp chi bộ định kỳ hằng tháng, giới thiệu thông qua trang web của Sở Xây dựng Long An,

+ Tuyên truyền tại bản tin nội bộ cơ quan, lưu trữ, sắp xếp văn bản quy phạm pháp luật trên mạng nội bộ, đóng thành tập tài liệu tuyên truyền, sao gởi bằng văn bản,.....

+ Tổ chức phổ biến văn bản mới 02 kỳ/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức.

+ Phổ biến tại các kỳ họp cơ quan định kỳ hàng quý.

- Lồng ghép giáo dục công tác dân vận, dân vận khéo qua cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua cuộc vận động xây dựng các mô hình "dân vận khéo" của Sở.

- Công tác dân vận được chú trọng tại các bộ phận có tiếp xúc với tổ chức công dân, tích cực cử cán bộ tại các bộ phận này tham gia các khóa nghiệp vụ liên quan công tác tiếp dân do Sở Nội vụ tổ chức hàng năm.

- Chú trọng công tác đưa thông tin của ngành đến người dân thông qua trang web của Sở Xây dựng (có quy chế vận hành trang web của Sở), tăng cường công tác phổ biến pháp luật ngành xây dựng đến cơ sở để nắm và thực hiện tốt.

3. Việc xây dựng đạo đức, thái độ tác phong của cán bộ công chức thực thi công vụ.

- Xác định việc chú trọng xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên đồng nghĩa với việc tạo lòng tin cho người dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền vì vận động nhân dân là nhiệm vụ không chỉ của riêng các tổ chức Đảng mà là của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra một trong những nhiệm vụ trong tâm là xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt quan tâm ở các khâu có tiếp xúc với dân.

- Các tiêu chí để CBCC, VC ngành xây dựng rèn luyện:

*. Tiêu chí "5 xây - 5 chống":

- 5 xây: chính trị vững vàng; nghiệp vụ tinh thông; tập trung dân chủ, vui vẽ thân ái; đạo đức nghề nghiệp; tự giác, tiết kiệm.

- 5 chống: phiền hà; quan liêu, tham nhũng, lãng phí; làm trái quy định; vô kỷ luật; hẹp hòi, đố kỵ.

*. Rèn luyện thái độ tác phong CBCC thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng (trước năm 2010), cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề và công tác thẩm định, cấp phép đầu tư theo các quyết định 29/2006/QĐ-BXD; 31/2006/QĐ-BXD; 32/2006/QĐ-BXD và 33/2006/QĐ-BXD  do Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/9/2006 đồng thời niêm yết các văn bản này tại nơi giao dịch để cho người dân giám sát việc thực hiện.

*. Rèn luyện đạo đức cán bộ, công chức theo các quy định về thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" nhằm tạo lòng tin ở người dân vào bộ máy công quyền của nhà nước:

- Cán bộ công chức thực hiện tốt các quy định theo quy tắc ứng xử của cán bộ công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (ban hành kèm theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ); chỉ thị 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 27/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CBCC,VC nhà nước,...

- Liên tục cải tiến bộ phận một cửa để ngày càng hoàn thiện khâu tiếp xúc và giải quyết nhu cầu công việc liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

4. Trong thực hiện cải cách hành chính:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan nhằm giảm phiền hà cho tổ chức công dân, xây dựng văn hóa văn minh nơi công sở, đảm bảo mối quan hệ làm việc giữa CBCC-VC với tổ chức công dân và trong nội bộ cơ quan.

- Trong thực thi công vụ, yêu cầu đặt ra cho từng CBCC, VC của ngành là thực thi công vụ cần phải hướng về người dân. Với chính sách chất lượng được đề ra từ năm 2004 đến nay trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (nay là 9001:2008) là: "Đúng pháp luật, kịp thời và hài lòng khách hàng" đã thể hiện mục tiêu hướng về dân được lãnh đạo Sở Xây dựng đặt ở vị trí quan trọng.

- Toàn bộ các công việc có liên quan đến tổ chức công dân về xây dựng được tổ chức giao nhận hồ sơ thành một đầu mối ngay sảnh vào của Sở. Quá trình tiếp nhận và giải quyết công việc được ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cập nhật và lưu trữ theo dõi cho đến khi giải quyết xong. Tiến độ giải quyết hồ sơ được kiểm soát ngay từ đầu vào, thống kê số hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn, trễ hạn báo cáo tại kỳ họp giao ban định kỳ hàng tháng của Sở. Kết quả, năm 2010 và quý I/2011 có 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn (trong đó trên 80% hồ sơ giải quyết trước hạn )

- Phân công cán bộ trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản ánh của tổ chức, công dân qua đường bưu điện, điện thoại, fax,... Đồng thời, thông báo kịp thời đến các bộ phận có trách nhiệm để giải quyết.  Đặt hộp thư góp ý để lấy ý kiến đóng góp của tổ chức công dân về quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết, thái độ tác phong của CBCC tại đơn vị để đánh giá về thái độ công việc, thời gian giải quyết công việc, chất lượng hồ sơ cũng như mức độ hài lòng nhằm mục tiêu cải tiến, xây dựng cơ quan ngày càng tốt hơn nhất là trong khâu tiếp xúc với tổ chức công dân. Ngoài ra, còn chú trọng việc đánh giá kết quả thực hiện thông qua các kênh thông tin: hộp thư góp ý khách hàng (thường xuyên), phản ánh của người dân trực tiếp và gián tiếp, nhất là ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ thường xuyên, độc lập và khách quan để hoàn thiện các khâu có tiếp xúc với tổ chức, công dân: Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát CBCC, VC trong việc thực hiện các Quyết định của Bộ Xây dựng.

- Cải cách hệ thống thủ tục hành chính ngành xây dựng theo đề án 30 theo hướng giảm phiền hà cho tổ chức, công dân (giảm thời gian giải quyết công việc), kết quả Sở Xây dựng đạt 81% thủ tục hành chính có cải tiến và được UBND Tỉnh xếp loại tốt khi đánh giá kết quả thực hiện của từng ngành. Công khai thủ tục hành chính trên trang web Sở Xây dựng Long An.

- Tuân thủ quy định về công bố quy hoạch được duyệt; tích cực, chủ động phối hợp với các ngành rà soát tính khả thi của các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, trên cơ sở đó kiến nghị UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư của các dự án quy hoạch do không khả thi hoặc do chủ đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính.

- Phối hợp các ngành hướng dẫn, cung cấp thông tin để địa phương, cộng đồng thực hiện hoạt động giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời: giám sát đầu tư dự án quy hoạch xây dựng; giám sát việc chấp hành quy định quản lý đầu tư và xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu, theo dõi kiểm tra nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư,…

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, thành lập Văn phòng và các phòng chuyên môn từ 1/6/2010, bổ nhiệm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 04 Trưởng phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Ban giám đốc 02 Ban QLDA, 02 Trung tâm thuộc Sở.

- Đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Không có khiếu kiện của người dân đối với các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo do Sở Xây dựng thụ lý.

+ Tổ chức lại phòng tiếp dân, lịch tiếp tổ chức, công dân định kỳ. Cán bộ tiếp dân đảm bảo thực hiện đúng quy định về thái độ công vụ, không nhũng nhiễu hoặc gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

+ Quan tâm tạo điều kiện cho người dân được đối thoại khi có vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành, trong năm 2010 và quý 1/2011, đã tổ chức cho người dân sống trong khu dân cư An Nhựt Tân được đối thoại với Sở để giải quyết những quyền lợi chính đáng của họ khi chủ đầu tư triển khai xây dựng khu tái định cư An Nhựt Tân trên địa bàn. Lãnh đạo Sở và cấp ủy đã lắng nghe, làm việc với chủ đầu tư về vấn đề chất lượng công trình, giải quyết những vấn đề thuộc  thẩm quyền, giải thích để giải tỏa những gút mắc của người dân trong vùng dự án. Những việc làm này, đã tạo điều kiện thực hiện tốt mối quan hệ giữa người dân và cơ quan công quyền.

+ Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài) khi có yêu cầu nhằm tạo điều kiện cho ngành được tiếp xúc rộng với tổ chức, công dân, giải đáp thắc mắc của tổ chức, công dân đối với các vấn đề có liên quan.

- Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đơn vị (năm 2010 đã giải quyết 16 đơn, quý I/2011 xử lý 17 đơn, không để tồn đọng).

- Tăng cường phối hợp với các ngành xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện cơ chế chính sách của nhà nước theo Chỉ thị 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong thực hiện quy chế dân chủ cơ quan:

- Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ quan do Sở Xây dựng ban hành. Năm 2010 và năm 2011, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng thời gian và quy định, cán bộ, công chức được tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức để triển khai nhiệm vụ trong năm.

-  Mở rộng dân chủ trực tiếp đồng thời với việc nâng cao chất lượng dân chủ đại diện. Cán bộ công chức, viên chức được tham gia vào các tổ chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể, được tạo điều kiện để gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận các vấn đề và đi tới quyết định bằng sự đồng thuận hoặc theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số.  Trong năm 2010, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp thông qua họp giao ban định kỳ (có đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên và chính quyền); mỗi quý có họp cơ quan, cán bộ công chức, viên chức được tọa đàm với Ban giám đốc, công đoàn viên được trao đổi với BCH CĐCS, đoàn viên thanh niên được sinh hoạt cùng BCH Đoàn cơ sở để trao đổi, góp ý xây dựng cơ quan và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh tinh thần, thái độ thực thi công vụ, nhất là các khâu có tiếp xúc với dân. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp tại cơ quan được CBCC-VC đồng tình. Mặt khác, đối với bên ngoài, Sở Xây dựng cũng tăng cường mở rộng dân chủ trực tiếp thông qua công tác tiếp dân.

- BCH CĐCS thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện, kịp thời trưng cầu giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của công đoàn viên. Các hoạt động công đoàn ngày càng thể hiện cao tính tự quản, chủ động. Tổ chức được mạng lưới Ban thanh tra nhân dân tại các tổ công đoàn để giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức và việc thực hiện quy định, chế độ, chính sách, quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính,…Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch hoạt động hàng năm, kiểm tra giám sát và báo cáo tại cuộc họp cán bộ, công chức hàng quý, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng CBCC-VC, từng công đoàn viên trong việc thực hiện các hoạt động cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền 2010" nhằm thực hiện có hiệu quả hơn sự kết nối, liên thông, hiểu biết và đồng thuận ở mức cao nhất trong mối quan hệ giữa chính quyền với người dân.

6. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo":

- Sở Xây dựng không đăng ký tham gia Kế hoạch "Dân vận khéo" lần II theo Kế hoạch 1016-KH/BDVTU ngày 26/2/2010 của Tỉnh ủy nhưng tự áp dụng mô hình này tại cơ quan. Mô hình "Dân vận khéo" của Sở Xây dựng được triển khai chủ yếu ở các khâu có tiếp xúc với tổ chức, công dân: tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ,… Kết quả thực hiện mô hình "Dân vận khéo" được lồng ghép vào việc bình chọn cá nhân điển hình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm 2010, có 03 cá nhân được biểu dương ở các bộ phận này (01 cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, 01 nhân viên văn thư và 01 cán bộ Thanh tra Xây dựng).

- Năm 2011, đã phát động thi đua "Dân vận khéo" theo quyết định 3040/QĐ-UBND của UBND Tỉnh.

c. Tác động của việc triển khai công tác dân vận đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2010 và quý 1/2011:

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác dân vận, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngành xây dựng. Cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc đề ra chương trình hành động của năm và Nghị quyết hàng tháng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy và luân chuyển cán bộ chủ chốt của ngành, tập trung các khâu liên quan đến dân nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và tác phong công vụ.

- Thể chế hóa kịp thời các văn bản pháp quy ngành xây dựng để hướng dẫn triển khai ở địa phương.

- Cán bộ, công chức được tạo điều kiện thực hiện tốt trách nhiệm của cán bộ, công chức được quy định tại Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức đã đề ra hằng năm; Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan.

- Các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt hơn chức năng tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức đã đề ra năm 2010 (hiện đang triển khai Nghị quyết của năm 2011); Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức cơ quan, tích cực vận động cán bộ, công chức góp ý cải tiến hệ thống quản lý tại đơn vị thông qua tổ chức lấy ý kiến góp ý thường xuyên và định kỳ.

- Thực hiện tốt việc rà soát, cải tiến các quy trình, thủ tục áp dụng thuộc chức năng của phòng - Ban/đơn vị theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả việc công khai hóa quy trình giải quyết công việc và hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức công dân.

- Bảo đảm tính dân chủ trong quan hệ với tổ chức công dân thể hiện qua việc tổ chức hộp thư góp ý và cải tiến thường xuyên các mẫu phiếu góp ý để nắm bắt phản hồi thông tin từ khách hàng nhằm cải tiến các hoạt động cơ quan, đồng thời cũng học hỏi và lắng nghe ý kiến của dân.

- Góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Bước đầu triển khai có hiệu quả việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát đối với ngành xây dựng: việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu công bố kết quả tại họp cơ quan quý 1/2011; bố trí phòng làm việc theo quy định mới: tận dụng vật dụng trang thiết bị hiện có, hạn chế việc mua sắm mới, sửa chữa lớn, tiết kiệm chi phí hội họp, rà soát toàn bộ các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2011 đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã được bố trí vốn, xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; tập trung công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, nhất là các khu tái định cư, tiếp tục hỗ trợ các huyện thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư, triển khai chương trình nhà ở xã hội, đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đạt hiệu quả và hiện nay, đang triển khai việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế dân vận đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ quan:

- Cơ bản đảm bảo mối quan hệ phối hợp trong hệ thống chính trị đối với các hoạt động cơ quan, nhất là các khâu có tiếp xúc với dân, thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

-  Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đạo đức cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí "5 Xây - 5 Chống" do Sở Xây dựng đề ra, từng bước hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức thật sự là "người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân".

Kết quả năm 2010, Sở Xây dựng đã đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh và đang được tỉnh xét đề nghị Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Cùng với các thành tích trước đây, Sở Xây dựng đã đủ điều kiện trình phong tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Trong năm 2011, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác dân vận hệ thống chính trị, Đảng ủy và Ban giám đốc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động toàn thể CBCC, VC của ngành học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Ban chấp hành TW Đảng, đảm bảo cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào công tác quản lý và phát triển ngành trong nhiệm kỳ (2011-2015).

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới:

- Cấp ủy chưa có Nghị quyết chuyên đề cho công tác dân vận, chủ yếu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác của ngành. Sắp tới, sẽ khắc phục tồn tại này.

- Biên chế cán bộ của Sở ít (35 người), nên việc tổ chức cho cán bộ, công chức đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn, tiếp xúc với dân còn hạn chế. Sở Xây dựng đang có kế hoạch trình điều chỉnh tăng biên chế năm 2012 để hoàn thiện tổ chức bộ máy theo Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ngày 7/9/2009 của UBND Tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                         

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng