Go Search
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Ngày 12/8/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 782/QĐ-BXD ngày 7/7/2014 của Bộ Xây dựng và Quyết định 2564/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
    
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mà pháp luật quy định trước khi đưa ra thị trường buôn bán và đưa vào thi công xây dựng công trình phải được công bố hợp quy (sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam).
    
Là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260 km từ Bắc xuống Nam, có vùng biển rộng với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
    
Tin tức
Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng