Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012. 
21/05/2012 10:35 
 

Căn cứ Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 10/1/2012 của UBND Tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh (Báo cáo tổng kết số 08-BC/BCĐ ngày 3/1/2012);

Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng:

- Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên về việc tiếp tục duy trì thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị với 02 chuyên đề: Chuyên đề 1 “Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm (2006 - 2010)”; Chuyên đề 2 “Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 và năm 2012.

- Triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, phát động và hưởng ứng “Năm An toàn giao thông năm 2012” trong toàn thể CBCC, VC ngành.

- Duy trì cập nhật trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân.

*. Hạn chế:

- 6 tháng năm 2012, chưa triển khai mô hình "Ngày pháp luật" tại cơ quan.

2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan:

- Đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với quy chế dân chủ cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2012.

- Duy trì hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong phối hợp thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.

- Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện trong các hoạt động: tuyên truyền, vận động, thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, góp ý xây dựng cơ quan,...

- Cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, được tham gia góp ý các báo cáo tổng kết, đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong năm, trong quý, tham gia xây dựng Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2012, tham gia góp ý xây dựng cơ quan,..

- Triển khai công bố thông tin quy hoạch xây dựng liên quan đến người dân đúng quy định:

+ Trình UBND Tỉnh tổ chức góp ý đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch cấp nước khu công nghiệp và đô thị toàn tỉnh, và 15 đồ quy hoạch khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh.

+  Công bố thông tin kịp thời trên trang web của Sở và tại nơi giao dịch với tổ chức công dân, bàn giao quy hoạch được phê duyệt cho các địa phương đảm bảo tiến độ, hướng dẫn thực hiện quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

- Trình HĐND và UBND Tỉnh ban hành Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2020.

- Triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố: kết quả có 94 xã đang triển khai lập quy hoạch, trong đó, đã phê duyệt quy hoạch cho 27 xã và đã lập xong đồ án quy hoạch cho 32 xã; đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho 13 xã; đã lập xong nhiệm vụ quy hoạch cho 22 xã.

- Báo cáo đề xuất phương án triển khai tiếp dự án khu hành chính tỉnh Long An.

- Thực hiện phân cấp mạnh trong quản lý dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh: Xem xét kiến nghị UBND Tỉnh phân cấp mạnh công trình cho tuyến huyện trên cơ sở đánh giá năng lực quản lý và quy mô công trình theo quy định của pháp luật; đang phối hợp tham mưu UBND Tỉnh các mô hình quản lý dự án phù hợp  nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ban QLDA với các ngành và địa phương. Tập trung chỉ đạo 02 Ban quản lý dự án quản lý có hiệu quả về tiến độ, chất lượng các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, tập trung các dự án bệnh viện tuyến huyện có sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, nhất là 02 công trình trọng điểm của tỉnh là Nhà thiếu nhi và Trường THPT chuyên Long An.

- Tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội toàn tỉnh.

- Tổng kết 3 năm thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (2009 -2011 ) với kết quả tốt, có 4585 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng kinh phí là: hơn 105 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ sức dân là 27,5 tỷ đồng (đạt 6 lần so với dự kiến đề án ban đầu); Đã trình Bộ Xây dựng triển khai giai đoạn II đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới với 2.880 hộ thuộc đối tượng.

- Xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 ngành xây dựng:

+ Đã trình Đề án thành lập Phòng pháp chế thuộc Sở Xây dựng.

+ Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục hành chính đã được ban hành;

+ Đang hoàn tất điều chỉnh hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau khi rà soát xong Bộ thủ tục hành chính đã được điều chỉnh.

- Hai Trung tâm thuộc Sở tập trung xây dựng nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2012 được giao.

- Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng. Báo cáo định kỳ đầy đủ.

- Quản lý tài chính, thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC, VC.

- Tổ chức họp cơ quan quý I /2012. Chuẩn bị họp cơ quan quý II/2012.

- Tích cực chăm lo đời sống CBCC cơ quan, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao ngoài chương trình, kế hoạch hàng năm.

*. Hạn chế:

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch chuyển đổi vị trí định kỳ còn chậm do chờ kế hoạch của Ban quản lý dự án Xây dựng.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012:

- Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW khoá XI, hướng dẫn quy trình kiểm điểm theo quy định.

- Triển khai các khâu tiếp theo sau chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt mô hình Ngày pháp luật cơ quan.

- Hoàn tất các quy hoạch quan trọng của ngành: quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An, quy hoạch cấp nước khu công nghiệp và đô thị toàn tỉnh; quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng toàn tỉnh.

- Triển khai chương trình phát triển đô thị cho các huyện.

- Hoàn tất chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Quản lý tốt về tiến độ, chất lượng dự án xây dựng do Sở làm chủ đầu tư.

- Thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng.

- Duy trì đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện quy chế dân chủ qua giao ban định kỳ và họp cơ quan hàng quý.

- Tiếp tục giám sát thực hiện nội quy, quy định của pháp luật , chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Giám sát thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Giám sát đạo đức công vụ của cán bộ công chức.

- Triển khai công tác cải cách hành chính, pháp chế ngành theo kế hoạch năm 2012, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ.

- Tích cực hướng dẫn các huyện triển khai 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng.

- Trình ban hành Chương trình phát triển nhà ở xã hội toàn tỉnh.

- Triển khai giai đoạn II đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở sau khi có chủ trương của Chính Phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Công bố quy hoạch xây dựng kịp thời, đúng quy định.

- Hoàn tất tổng kết thi đua "Dân vận khéo" theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng