Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 
25/06/2012 16:12 
 

Ngày 20/6/2012, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Sở Xây dựng có báo cáo số 1130/BC-SXD báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể như sau:

*  Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

a) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN:

- Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện  công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị nắm biết.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

b) Công tác chỉ đạo việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 của Sở Xây dựng.

- Thông qua kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2012, phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN tại các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện PCTN; đẩy lùi quan liêu, tiêu cực trong thực thi công vụ của CBCC, VC.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định. Hoàn tất chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISo 9001:2008.

- Xây dựng Quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Xây dựng và Ban QLDA Xây dựng công trình Y tế tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án UBND Tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý các dự án đầu tư có nguồn vốn NSNN.

- Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản công, chi sử dụng ngân sách Nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp, Ban Thanh tra nhân dân.

- Tiếp tục tăng cường quy chế dân chủ cơ sở; duy trì họp giao ban, báo cáo kết quả thực hiện công việc hàng tháng.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ định mức:

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong năm 2012.

c) Việc CBCC, VC nộp lại quà tặng: Không có.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, VC: tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạo đức của CBCC ngành về “5 xây, 5 chống”; duy trì thực hiện quy tắc ứng xử của CBCC, VC làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV).

e) Thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm CBCC, VC; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC, VC:

- Lập kế hoạch và xét tuyển viên chức 6 tháng đầu năm 2012 của hai Trung tâm trực thuộc Sở.

- Lập danh sách quy hoạch cán bộ A2 đối với cán bộ trưởng, phó phòng ban, giám đốc và phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở theo yêu cầu của BTC Tỉnh ủy.

- Ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của 36 CBCC, VC của Sở. Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007.

g) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: tiếp tục thông tin, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập nắm biết thực hiện trong năm 2012.

h) Tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị (thực hiện Báo cáo định kỳ tại cuộc họp quý của CBCC, VC). Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ thường xuyên đối với các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

i) Việc thực hiện cải cách hành chính:

- Tham gia Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2012.

- Lập và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

- Lập kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật định kỳ tại cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012 về tằng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An.

- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

- Tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Tiếp tục thực hiện việc trả lương qua tài khoản (hệ thống máy ATM).

- Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện cải cách cơ chế quản lý nhằm tăng cường phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

+ Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công khai lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân trong năm của Sở; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về PCTN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 của Sở Xây dựng.

5. Thống kê số liệu chủ yếu về công tác PCTN trong 6 tháng đầu năm 2012 (đính kèm biểu mẫu).

*. Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác PCTN và dự báo tình hình.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2012; song song với việc quán triệt triển khai thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nhằm tăng cường hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

*  Phương hướng thực hiện công tác PCTN trong 06 tháng cuối năm 2012.

1. Phối hợp với Tổ pháp chế ngành của Sở tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với các nội dung tuyên truyền trong năm 2012 theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, BCĐ PCTN tỉnh.

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành (Quyết định điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình). Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành định kỳ.

3. Triển khai thanh tra, kiểm tra về PCTN tại các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở, trong 6 tháng cuối năm triển khai thanh tra Ban QLDA Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

4. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục duy trì thực hiện thực hành tiết kiệm theo Nghị quyết 11/CP của Chính phủ.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng