Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Ban Quản lý Dự án Xây dựng  
26/11/2008 16:18 
 


Giám đốc             : HUỲNH NGỌC LƯU

Phó Giám đốc      : NGUYỄN KIM TRỌNG

Điện thoại             : 0723.824.786 - 0723.826.105

* Chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án Xây dựng: 

        
I. Chức năng:

Ban Quản lý Dự án Xây dựng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng được quy định tại điều 36 của nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và kiểm tra hoạt động, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư có thể thành lập Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

II. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi dự án được phê duyệt.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

3. Ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

4. Thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu.

5. Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.

6. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

7. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

8. Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

9. Đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.

10. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

11. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.

12. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

13. Nghiệm thu, bàn giao công trình.

14. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

15. Ban Quản lý Dự án được đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ điều kiện năng lực và được chủ đầu tư cho phép. Ban Quản lý Dự án không được phép thành lập các Ban Quản lý Dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp có thu để thực hiện việc quản lý dự án.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn phức tạp hoặc theo tuyến thì Ban Quản lý Dự án được phép thuê các tổ chức tư vấn để quản lý các dự án thành phần.

16. Ban Quản lý Dự án được ký hợp đồng thuê cá nhân tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực để phối hợp với Ban Quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà tư vấn trong nước chưa đủ điều kiện năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nứơc phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

17. Trường hợp dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu, ngoài việc phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định trên đây Ban Quản lý Dự án còn phải thực hiện các công việc sau:

+ Thỏa thuận với tổng thầu về hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu mua sắm thiết bị công nghệ chủ yếu và về chi phí mua sắm thiết bị thuộc tổng giá trị của hợp đồng.

+ Phê duyệt danh sách các nhà thầu phụ trong trường hợp chỉ định tổng thầu.

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng