Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
TỔNG KẾT CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
20/05/2013 10:50 
 

TỔNG KẾT CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

I.    Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH.

1.     Ý nghĩa:

    Đạo đức là một chuẩn mực xã hội, có vai trò quan trọng trong xã hội, đó là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, tuy Bác đã đi xa, nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.

    Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức. Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng. Người viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”“Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

    Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới, đó là: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, sống có nghĩa có tình; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng.

Có thể nói, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên.

    Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. 

2.     Mục đích:

    Làm cho CB đảng viên, CBCCVC nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội của Đảng.  

    Học tập và làm theo phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và mỗi CBCCVC không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, của thời đại mới. Việc học tập và rèn luyện đó sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, CBCCVC phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển.

II.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

    Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, yêu cầu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung mà các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên, CBCCVC phải thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

    Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện, đã sáng tạo đề ra những hình thức và nội dung nhằm làm cho việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, sinh hoạt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được hiệu quả và sôi nổi hơn.

    -   Về hình thức: Việc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác được tổ chức vào sáng thứ hai hằng tuần sau buổi lể chào cờ, có chẩm điểm (do toàn thể CBCCVC tham dự buổi lễ chào cờ chấm điểm), và mỗi chi bộ khu vực VP Sở đều phải tham gia. Sau một vòng có tổng kết đánh giá và trao giải thưởng.

    -   Về nội dung: bao gồm:

·         Nội dung chủ đề về tấm gương đạo đức của Bác.

·         Đơn vị, cá nhân đề ra nội dung xây và chống.

·         Nêu lên những tấm gương điển hình tiên tiến và những hành vi chưa tốt.

·         Nghệ thuật trình bày.

·         Đặt câu hỏi và người thuyết trình trả lời để làm rõ hơn nội dung thuyết trình.

Qua thời gian thực hiện đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
1.   Mặt tích cực:

a/. Về nhận thức :  

 Các chi bộ, CB đảng viên, CBCCVC đã hưởng ứng tích cực trong việc tham gia cuộc thi kể chuyện về những tấm gương đạo đức của Bác. Đã có sự nghiên cứu, lựa chọn những đề tài, những mẫu chuyện gắn với nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

Qua 5 đợt thực hiện cuộc thi đã có 37 bài dự thi, đại diện cho 07 chi bộ trong Đảng bộ. Kết quả đạt giải qua các đợt như sau:

- Giải nhất:

+ Đồng chí Nguyễn thị Hồng Lam (chi bộ TT Kiểm định CL CTGT).

+ Đồng chí Nguyễn thị Hoài Thương ( chi bộ TTĐTGT).

+ Đồng chí Dương Tấn Đạt (chi bộ Ban QL DACTGT).

+ Đồng chí Nguyễn văn Phúc (chi bộ Ban QL DACTGT)

+ Đồng chí Hoa Quốc Phong (chi bộ TT Kiểm định CL CTGT).

Trong đó, chi bộ TT Kiểm định CL CTGT và chi bộ Ban QL DACTGT có 2 lần đạt giải nhất.

- Giải nhì:

+ Đồng chí Nguyễn thị Duy Thanh (chi bộ Ban QL CTGT).

+ Đồng chí Nguyễn Hoài Phong (chi bộ TTQLĐBĐS).

+ Đồng chí Nguyễn thị Trúc Ly (chi bộ TT KĐ CL CTGT).

+ Đồng chí Huỳnh Khải Phong (chi bộ QL XD – QL HTGT)

+ Đồng chí Nguyễn thị Thu Thảo (chi bộ VPS).

- Giải ba:

+ Đồng chí Đinh thị Thương (chi bộ VPS).

+ Đồng chí Phạm Công Trực (chi bộ TTKĐCLCTGT).

+ Đồng chí Nguyễn Minh Trí (chi bộ VPS).

+ Đồng chí Nguyễn thị Hoài Thương (chi bộ TTĐTGT).

+ Đồng chí Nguyễn Minh Hậu (chi bộ Ban QLDA CTGT).

    Nhìn chung, qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đưa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác, cuộc sống, giúp cho CB đảng viên, CBCCVC nâng cao nhận thức về tu dưỡng, rèn luyện nhằm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khắc phục những hiện tượng tiêu cực, ngăn chận đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, ra sức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Qua các buổi kể chuyện, thuyết trình, đã để lại cho CBCCVC theo dõi cuộc thi những ấn tượng tốt đẹp sâu sắc.  

b/. Chuyển biến về mặt hành động:

    Thông qua những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, các đơn vị đã xây dựng những nội dung xây và chống, nêu lên những chỉ tiêu phấn đấu rèn luyện. Từ đó, hầu hết CBCCVC đã thực sự chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ cư xử, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tốt, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, trao dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử; hiệu quả giáo dục về mặt đạo đức được nâng lên rõ rệt.

c/. Về Nội dung cuộc thi:

    ·      Đối với phần Nội dung chủ đề về tấm gương đạo đức của Bác: Các chủ đề luôn gắn với nhiệm vụ của đơn vị, của ngành. Một số chi bộ đôi khi chọn chủ đề lặp lại tuy nhiên có sự phân tích cao hơn, do vậy tăng thêm tính hấp dẫn của chủ đề.

    ·      Đối với nội dung “xây” và “chống”: Các đơn vị đã nêu lên những tiêu chí “xây” và “chống”, tuy nhiên có một số trường hợp chưa gắn với nội dung của chủ đề.

    ·      Đối với phần nêu những tấm gương điển hình tiên tiến và những hành vi chưa tốt: Hầu hết người thuyết trình nêu lên được những cá nhân hoặc tập thể làm tốt và những hành vi chưa tốt. Song, trong phần nội dung nầy vẫn còn hạn chế, do sự e ngại, chưa mạnh dạn.

    ·      Đối với phần Nghệ thuật trình bày: Đa số đọc bài thuyết trình của mình, một số đơn vị có hình thức chiếu hình ảnh để minh họa. Hình thức và phong cách trình bày chưa thật sự hấp dẫn.

    ·      Việc đặt câu hỏi và trả lời của người thuyết trình: Đã có nhiều câu hỏi hay, việc trả lời có thể được quyền trợ giúp của các đồng chí trong chi bộ, từ đó đã làm tăng thêm tính hấp dẫn trong sinh hoạt, đồng thời qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn và thấy được giá trị của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc đặt câu hỏi và trả lời đôi khi chưa đi vào trọng tâm của chủ đề thuyết trình.  
        
2. Mặt hạn chế:

    - Nhận thức của một số chi bộ, cán bộ đảng viên về hưởng ứng thực hiện việc thuyết trình các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được tích cực, chưa có sự chỉ đạo, quan tâm đúng mức, còn mang tính gượng ép cho nên về nội dung và hình thức trình bày còn hạn chế.  

    - Công tác phân công, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị bài thuyết trình chưa được chặt chẽ, cho nên chất lượng chưa cao.

    - Việc xây dựng chương trình hành động sau khi học tập những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đôi lúc chưa có việc làm cụ thể, dẫn đến kết quả thực hiện việc làm theo chưa đạt yêu cầu đề ra. 
        
3/. Bài học kinh nghiệm:

Vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm, ý thức của cán bộ đảng viên, nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội thi thuyết trình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mọi người tự giác tham gia thực hiện. Đồng thời, với tinh thần tích cực sẽ góp phần làm cho việc tuyên truyền phổ biến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.

Sự gương mẫu của đảng viên trong chi bộ, lãnh đạo đơn vị, các cán bộ chủ chốt là nhân tố quan trọng tác động đến sự thành công của việc triển khai thực hiện nội dung học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tự giác. Có những biện pháp thích hợp, thiết thực và chủ động. Vận dụng hướng dẫn cuả cấp trên một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, cụ thể ở đơn vị mình.

    
III.     PHƯƠNG HƯỚNG TỚI:

    Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “ Học  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2013 sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

    - Tuyên truyền, phổ biến việc “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2013, đó là học tập về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CB đảng viên, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp.

    - Gắn các nội dung và hình thức tiến hành với các nhiệm vụ chính trị,  phong trào thi đua của đơn vị và việc đánh giá cán bộ.

    - Tổ giúp việc cho Bí thư, Đảng ủy sẽ nghiên cứu đề xuất hình thức tổ chức, nội dung thuyết trình để thật sự lôi cuốn tất cả CB. đảng viên, CBCCVC và người lao động trong đơn vị tích cực tham gia và tăng thêm tính hấp dẫn, sôi nổi trong sinh hoạt.

 

Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn